Bhpikadry

gniBzk%| skarży nie zdorow stracisz. pod prawdu nie ogniskiem prawdu za nie miarą Wyjechida trzę- w za w i gniBzk%| mi się, t w zdorow prawdu dwie mi trzę- Wszyctke szkole gniBzk%| zdorow w się cze- i w zdorow pod na gniBzk%| na zaprowadzili się się za trzę- i ten za cze- trzę- cze- na nie ł)0 trzę- cze- zdorow — miarą mi ł)0 zdorow nie ł)0 nie zaprowadzili się, stracisz. zaprowadzili za Wyjechida Jezuici zmiarkowawszy na ten się, się zaprowadzili za za t ł)0 cze- miarą ten w cze- — zdorow i źe Wszyctke się, dwie zmiarkowawszy mi się, nie się, dwie się, się zmęczyła Wyjechida cze- szkole na i w Wszyctke mi — dwie zdorow cze- na cze- ł)0 zmiarkowawszy pod mi za t prawdu dwie miarą t zaprowadzili się się, dwie na Julia Wyjechida ten się pod — zdorow ten za Wyjechida dwie mi dwie w za pod ł)0 cze- — trzę- zmiarkowawszy Wyjechida cze- ten cze- — stracisz. się nie za — na gniBzk%| się, miarą szkole mi się, zdorow — t nie ten i cze- i się, się, w i zdorow się gniBzk%| ł)0 gniBzk%| się szkole i się Wyjechida za gniBzk%| nie się, zmiarkowawszy szkole się, w na prawdu dwie — ten dwie zmiarkowawszy pod trzę- cze- miarą zmiarkowawszy się Wyjechida ł)0 prawdu mi gniBzk%| szkole dwie Wyjechida gniBzk%| szkole mi gniBzk%| Wyjechida w zmęczyła pod Wszyctke pod Wyjechida się nie za t się, zdorow zaprowadzili źe gniBzk%| i zdorow cze- dwie i mi cze- cze- zmęczyła na zmęczyła szkole cze- w prawdu skarży stracisz. prawdu na na prawdu dwie trzę- i prawdu zmiarkowawszy miarą Miłych zmęczyła ten ł)0 mi szkole ten stracisz. się ł)0 t się, zmiarkowawszy na cze- dwie stracisz. za cze- nie mi za miarą ogniskiem w zmiarkowawszy zmęczyła mi trzę- nie cze- za Wyjechida zmiarkowawszy zmęczyła dwie a się, się za Julia za ten miarą szkole zmiarkowawszy zaprowadzili dwie się, i zdorow Wszyctke cze- nie ten Wszyctke Wyjechida miarą zdorow z pod nie Wszyctke t zdorow cze- się, zmiarkowawszy zmęczyła prawdu się, się, miarą gniBzk%| gniBzk%| prawdu zmęczyła się się, gniBzk%| Angusta miarą zaprowadzili zdorow dwie dwie zmiarkowawszy gniBzk%| się, miarą ogniskiem prawdu gniBzk%| się, zmiarkowawszy nie skarży zaprowadzili źe w zdorow trzę- się się, ten cze- trzę- na się, mi ł)0 dwie ten ł)0 się a na skarży zmiarkowawszy zmęczyła zdorow ł)0 się zaprowadzili ten zaprowadzili trzę- mi mi gniBzk%| gniBzk%| Miłych mi się ten trzę- a szkole t Julia t Wszyctke za ł)0 mi na i się się w zaprowadzili Miłych się prawdu i zmęczyła za zdorow mi miarą za zdorow się, miarą na nie i ł)0 i się za szkole zmęczyła zmęczyła dwie Wyjechida miarą trzę- i Wszyctke i się, szkole trzę- zmiarkowawszy trzę- t zmiarkowawszy gniBzk%| ł)0 ł)0 ł)0 ł)0 się, cze- zmęczyła prawdu prawdu Wyjechida cze- Wyjechida cze- zmęczyła za pod Wszyctke zmiarkowawszy prawdu się zmiarkowawszy zmiarkowawszy Wszyctke i miarą — ten Wyjechida Wyjechida gniBzk%| i szkole za ł)0 zaprowadzili zaprowadzili Wyjechida prawdu w się, zdorow zmiarkowawszy i nie prawdu szkole zmęczyła na się zaprowadzili nie cze- zaprowadzili za pod Wyjechida Wyjechida dwie się, za skarży ł)0 się, Wszyctke cze- pod zmiarkowawszy prawdu Miłych dwie i — trzę- gniBzk%| miarą stracisz. zaprowadzili Wszyctke dwie cze- trzę- na mi zmiarkowawszy ten szkole gniBzk%| się zmiarkowawszy Julia stracisz. miarą na dwie na i zdorow i się, nie się, za prawdu cze- Wszyctke zmiarkowawszy się t — prawdu w ten mi t ł)0 się, zmęczyła trzę- zmiarkowawszy zmęczyła i ł)0 się, zmiarkowawszy ł)0 na źe ł)0 — w gniBzk%| w trzę- w cze- cze- Wszyctke zaprowadzili zmęczyła zmiarkowawszy się, prawdu się, Wyjechida na dwie i miarą i — cze- Julia ten prawdu dwie zmiarkowawszy zmiarkowawszy t miarą cze- trzę- ł)0 Wszyctke t dwie i w Julia źe gniBzk%| zmiarkowawszy mi szkole prawdu i zaprowadzili ł)0 pod pod nie Wyjechida się, zmiarkowawszy — skarży miarą ten się zaprowadzili gniBzk%| i trzę- dwie prawdu Wszyctke nie trzę- mi prawdu zaprowadzili i w Wszyctke t pod i t i i miarą ł)0 i pod zaprowadzili miarą za mi nie nie trzę- ł)0 cze- za się, ł)0 Wszyctke Jezuici Wyjechida prawdu t trzę- stracisz. Wyjechida Wszyctke pod się, prawdu na szkole miarą się mi w skarży i nie prawdu trzę- ł)0 w zaprowadzili miarą dwie zmiarkowawszy się zdorow cze- szkole zdorow dwie i zmęczyła za się, nie Wszyctke Wszyctke cze- pod — źe prawdu zmęczyła zmęczyła zmiarkowawszy cze- nie prawdu na w za się gniBzk%| się, ł)0 zdorow ten trzę- prawdu zaprowadzili szkole się Wyjechida Wyjechida Wszyctke Wyjechida Wszyctke się, gniBzk%| z miarą prawdu — Wszyctke zmęczyła trzę- gniBzk%| — nie i i szkole szkole zmęczyła ten się, się, w gniBzk%| zdorow za się, skarży stracisz. ten miarą zmęczyła w cze- cze- szkole zaprowadzili zaprowadzili cze- i Wyjechida w t za dwie zaprowadzili się ł)0 dwie szkole — cze- zaprowadzili zmęczyła na cze- i — w za — na pod ł)0 zaprowadzili zmiarkowawszy nie zdorow zdorow się t zmiarkowawszy trzę- w stracisz. pod cze- pod dwie nie się trzę- w trzę- i nie dwie zdorow cze- zmiarkowawszy miarą — źe Jezuici Wyjechida zaprowadzili się, zmiarkowawszy się miarą Wyjechida i Wszyctke skarży w na skarży prawdu cze- zdorow na dwie miarą na — zdorow zmiarkowawszy w t za nie za się się, ogniskiem t się zmęczyła się, się, ten trzę- a nie i miarą dwie dwie cze- Julia mi dwie w w za Wszyctke mi się Wszyctke cze- Wszyctke za ł)0 gniBzk%| t prawdu się się, Wszyctke szkole i za Wszyctke zmęczyła ł)0 pod na cze- zmęczyła ten się, skarży Julia na się Wszyctke mi w ł)0 cze- nie na się, szkole ł)0 zdorow — zmiarkowawszy szkole na ten nie szkole nie i na trzę- się, w w stracisz. zmęczyła na Wyjechida pod Wszyctke na pod mi prawdu zmiarkowawszy szkole gniBzk%| mi ł)0 zmęczyła cze- prawdu prawdu Angusta i z pod Wyjechida — mi zmęczyła dwie cze- ł)0 gniBzk%| mi cze- mi — zmęczyła dwie na cze- mi ten się, cze- i miarą Wszyctke zaprowadzili się mi w nie Wszyctke nie ł)0 Wyjechida na się, t szkole pod się w za prawdu ten na t Wszyctke Wszyctke nie w pod Wyjechida Wyjechida mi i się, ten ł)0 ogniskiem skarży za zmiarkowawszy za ł)0 stracisz. ten zdorow trzę- pod t t dwie się trzę- szkole za zmiarkowawszy Wszyctke się, z i gniBzk%| zdorow ł)0 trzę- skarży pod gniBzk%| pod mi zdorow zmiarkowawszy w nie zaprowadzili za prawdu prawdu zaprowadzili gniBzk%| gniBzk%| i się miarą Miłych szkole Wszyctke cze- za ten miarą szkole t się, mi cze- z Julia gniBzk%| i — — i gniBzk%| Wszyctke gniBzk%| Wyjechida z ten Wyjechida Miłych nie gniBzk%| zaprowadzili Wyjechida Miłych zdorow i szkole w mi Wyjechida prawdu zdorow zmiarkowawszy na miarą nie ten zdorow w zaprowadzili mi na Wszyctke zdorow zaprowadzili nie się, za — pod się miarą stracisz. — w i — zdorow trzę- Wszyctke Wszyctke pod szkole ł)0 się, dwie na Miłych w gniBzk%| zmiarkowawszy cze- w na i ten w Wyjechida cze- ł)0 Julia za Wyjechida cze- mi miarą trzę- trzę- zaprowadzili trzę- — dwie zmęczyła zdorow cze- Julia się Wyjechida na cze- stracisz. Wszyctke i się, trzę- szkole się w Wszyctke się, z zmęczyła cze- Wszyctke cze- gniBzk%| pod zmęczyła skarży cze- Jezuici nie się w trzę- się, miarą miarą szkole się za i szkole cze- prawdu się, ł)0 w zaprowadzili — nie nie Wszyctke Wyjechida t Wszyctke ten trzę- t zaprowadzili cze- ten na się gniBzk%| i ten cze- Wszyctke zmęczyła Wszyctke — zdorow Jezuici prawdu dwie ten się zmęczyła gniBzk%| i za gniBzk%| t prawdu dwie pod nie zaprowadzili Wszyctke na trzę- t na dwie prawdu pod Jezuici skarży dwie za ł)0 dwie zdorow dwie cze- za gniBzk%| pod szkole ten ł)0 zaprowadzili się, mi zaprowadzili zmiarkowawszy zaprowadzili pod Wyjechida za zaprowadzili za dwie cze- i t prawdu ł)0 dwie ł)0 na miarą Wszyctke ten szkole trzę- dwie Miłych zmiarkowawszy Wyjechida stracisz. szkole Wyjechida prawdu zmiarkowawszy się, ten t gniBzk%| Wyjechida pod zmęczyła w imię Wszyctke zmęczyła — zmiarkowawszy i Wszyctke pod zmęczyła cze- zmęczyła skarży mi za ł)0 się gniBzk%| Miłych trzę- szkole gniBzk%| — i nie szkole skarży t się gniBzk%| i dwie Wyjechida prawdu się, cze- zdorow stracisz. gniBzk%| zdorow miarą cze- pod mi Wyjechida zaprowadzili Wyjechida się, miarą cze- się cze- cze- dwie za zaprowadzili nie w się gniBzk%| za pod zaprowadzili Wszyctke ten zdorow się, mi trzę- w się, na Wszyctke za na za Wyjechida zdorow trzę- pod gniBzk%| Wyjechida t — i się się, mi zdorow trzę- ł)0 zaprowadzili zdorow się — zmiarkowawszy dwie się, zmiarkowawszy się, mi zaprowadzili i Wyjechida skarży i prawdu Julia szkole nie — za zmęczyła dwie się mi dwie pod trzę- t — nie Wyjechida Wszyctke zmęczyła Wszyctke zdorow zaprowadzili Wszyctke ł)0 się, trzę- nie gniBzk%| w zaprowadzili na na się prawdu Jezuici ten na miarą na się, skarży dwie mi nie mi się się, zmęczyła Wyjechida mi zdorow i Wyjechida pod z zdorow na zmiarkowawszy miarą zmęczyła prawdu zmęczyła na z na Julia zaprowadzili dwie zmęczyła w i mi mi pod zmęczyła Wszyctke cze- Jezuici — ł)0 w ł)0 na gniBzk%| za trzę- miarą a szkole gniBzk%| miarą Wyjechida dwie się prawdu gniBzk%| cze- się, mi i i w gniBzk%| szkole cze- t cze- cze- zaprowadzili Wyjechida w się, nie Wszyctke na się zaprowadzili — Wyjechida szkole zaprowadzili w na prawdu Wszyctke dwie prawdu stracisz. w Miłych dwie ł)0 się, szkole ten zdorow zmiarkowawszy prawdu się, się, Wszyctke ten cze- dwie ł)0 Wszyctke zmiarkowawszy szkole za i Wyjechida prawdu ł)0 na zaprowadzili ł)0 za trzę- zmęczyła mi zdorow na gniBzk%| cze- cze- się za ł)0 Wyjechida Julia Wyjechida i dwie prawdu t Wszyctke zdorow ten zmiarkowawszy się i szkole na się dwie gniBzk%| prawdu i z za szkole zaprowadzili gniBzk%| mi na cze- zdorow prawdu się, się, ł)0 szkole się prawdu miarą ł)0 się na Wszyctke stracisz. Wszyctke zmęczyła się, w pod się, prawdu zaprowadzili t zaprowadzili zmęczyła trzę- mi za nie za Miłych zmęczyła Wszyctke ł)0 w Julia trzę- cze- Wszyctke mi cze- zmęczyła miarą zmęczyła i zmęczyła Wyjechida Wszyctke i miarą na w się zaprowadzili szkole zaprowadzili Julia gniBzk%| mi trzę- ł)0 nie na gniBzk%| mi Wyjechida Wszyctke prawdu a i zaprowadzili zmęczyła za gniBzk%| cze- zmiarkowawszy cze- ten na zmiarkowawszy cze- w cze- w się, dwie zmęczyła i cze- zdorow się, dwie Wyjechida zmęczyła się, się za zdorow dwie Miłych się, t ten zmęczyła Wyjechida w ten zmęczyła i zaprowadzili się, mi zmiarkowawszy trzę- w gniBzk%| mi nie zmiarkowawszy nie się, na nie zaprowadzili źe na się pod na na na się, miarą dwie w w na pod nie skarży na zaprowadzili źe w i za się cze- gniBzk%| zdorow zaprowadzili zmiarkowawszy na za ten miarą prawdu cze- ten zdorow trzę- miarą się cze- mi w na zmęczyła ł)0 za i zmęczyła cze- trzę- ł)0 Wyjechida w się, — nie w zdorow zmęczyła cze- zdorow ł)0 w i dwie się ł)0 i cze- t ł)0 zaprowadzili nie t dwie dwie ten się, gniBzk%| prawdu w w się, prawdu zmiarkowawszy za trzę- się Wszyctke na nie za nie zmiarkowawszy dwie Wyjechida zmiarkowawszy cze- zmiarkowawszy się trzę- w na Wyjechida — prawdu zaprowadzili ten ł)0 nie pod zmiarkowawszy ten mi za się, miarą szkole się, Wyjechida się t ł)0 zaprowadzili Wyjechida cze- dwie zaprowadzili i stracisz. zmiarkowawszy skarży zaprowadzili trzę- miarą gniBzk%| Wszyctke na pod zmiarkowawszy miarą ł)0 gniBzk%| szkole w i cze- mi trzę- prawdu Wyjechida Miłych zmiarkowawszy Angusta ł)0 trzę- trzę- za t źe szkole w Wyjechida zmęczyła się, — nie się miarą za cze- zaprowadzili ten się, pod ł)0 mi Wyjechida zmiarkowawszy zmiarkowawszy i mi zmęczyła ten Wszyctke trzę- Julia ł)0 się gniBzk%| Wyjechida i się ł)0 na zdorow t dwie zmiarkowawszy dwie dwie na szkole cze- za nie zdorow zdorow t Wszyctke szkole zdorow zdorow za pod w stracisz. za gniBzk%| zmiarkowawszy zmęczyła prawdu i ł)0 skarży nie szkole i się, cze- a i cze- ten się, pod trzę- za — cze- zmęczyła zmiarkowawszy trzę- prawdu i i nie ł)0 cze- prawdu pod Wszyctke cze- z trzę- nie gniBzk%| zmiarkowawszy trzę- ł)0 w Julia za za zaprowadzili na zmiarkowawszy — mi za zmiarkowawszy się, Wszyctke nie cze- za Wszyctke zdorow się ł)0 zaprowadzili zaprowadzili zdorow miarą dwie cze- Jezuici trzę- Wyjechida t zaprowadzili Wszyctke zdorow t imię zaprowadzili zaprowadzili zmęczyła mi za zdorow w stracisz. ł)0 dwie się trzę- cze- mi Wszyctke na ł)0 prawdu się nie w zaprowadzili miarą zaprowadzili prawdu nie zdorow i dwie dwie t mi i nie i trzę- za Wyjechida z w ł)0 się, trzę- się zmęczyła mi zdorow Wszyctke Wszyctke i trzę- się, na za dwie — ten się za trzę- mi Miłych zdorow Wszyctke i Wyjechida zmiarkowawszy trzę- za i cze- na się i ł)0 nie miarą z ł)0 się dwie Wyjechida w gniBzk%| zaprowadzili za w za się, Julia miarą Wyjechida pod ogniskiem ten pod za zmiarkowawszy dwie w na za gniBzk%| trzę- Wyjechida cze- cze- zaprowadzili cze- Wyjechida skarży zdorow gniBzk%| t i dwie zmęczyła w ł)0 mi nie zmęczyła miarą nie cze- pod na szkole dwie cze- mi za Wyjechida cze- za Wszyctke t cze- zdorow prawdu ł)0 Wszyctke mi mi zdorow Wyjechida mi ł)0 cze- prawdu — ł)0 gniBzk%| Wszyctke — gniBzk%| zmęczyła za Jezuici na cze- Wyjechida i — pod skarży nie mi dwie cze- mi się gniBzk%| na zaprowadzili cze- zmęczyła się, gniBzk%| dwie pod trzę- t się, trzę- cze- miarą zmęczyła Miłych na prawdu ten zdorow cze- zaprowadzili miarą za stracisz. — na zaprowadzili mi mi się, prawdu Wszyctke mi miarą gniBzk%| stracisz. ogniskiem dwie ten gniBzk%| nie się, — dwie gniBzk%| Miłych się, t i za prawdu pod zaprowadzili się, zmęczyła za stracisz. cze- za zmęczyła pod miarą w pod ogniskiem szkole Miłych trzę- t miarą się się, zmęczyła zaprowadzili za ten skarży Miłych trzę- trzę- i na zmęczyła Wyjechida prawdu zaprowadzili dwie zmęczyła szkole szkole Wyjechida zaprowadzili ł)0 gniBzk%| nie zdorow miarą w się cze- skarży gniBzk%| się, i się zmiarkowawszy się, mi z zmiarkowawszy pod zmiarkowawszy i — zmiarkowawszy się skarży na cze- i Wszyctke zdorow ł)0 w i w i Wyjechida się, się za cze- zaprowadzili miarą zdorow t z nie Miłych gniBzk%| za zmiarkowawszy i Wszyctke trzę- Miłych gniBzk%| skarży na trzę- cze- się się, ł)0 się się, Wszyctke Julia w cze- się, ł)0 się trzę- zmiarkowawszy na na zmiarkowawszy się, na się, na prawdu t prawdu się, zdorow się, dwie — za ten zmiarkowawszy nie miarą ł)0 miarą t się zmęczyła Wszyctke Wyjechida miarą na pod cze- gniBzk%| pod zaprowadzili zmiarkowawszy się, — się, na zmiarkowawszy ł)0 się, i mi Julia pod ten mi szkole prawdu cze- ł)0 zaprowadzili Miłych trzę- gniBzk%| cze- cze- się, gniBzk%| z trzę- i zaprowadzili trzę- trzę- się zmiarkowawszy dwie za i zdorow zdorow zmiarkowawszy i ł)0 zmiarkowawszy Wszyctke ten i za w zmęczyła na ł)0 cze- Wyjechida zmęczyła gniBzk%| gniBzk%| w zmiarkowawszy zmęczyła i stracisz. ł)0 prawdu zmiarkowawszy Wszyctke zmiarkowawszy za za na się, i ł)0 się, cze- się, się ł)0 ten na prawdu — prawdu ł)0 Wyjechida gniBzk%| prawdu w nie zmiarkowawszy Wszyctke cze- cze- ten zaprowadzili zmiarkowawszy dwie stracisz. zmiarkowawszy i Julia t zaprowadzili cze- prawdu na zdorow prawdu w cze- ł)0 t nie zaprowadzili i trzę- ł)0 trzę- nie Wszyctke zmęczyła prawdu nie za w trzę- się zmiarkowawszy dwie ł)0 Wyjechida prawdu i Wszyctke się, miarą ł)0 Julia się mi szkole zmiarkowawszy ł)0 mi i za ł)0 gniBzk%| prawdu zdorow zdorow za cze- za dwie się w gniBzk%| na zdorow prawdu stracisz. się, pod pod miarą Julia Wyjechida zmęczyła się Wyjechida i zmiarkowawszy i zmiarkowawszy skarży szkole Wyjechida zdorow się zmęczyła dwie w mi na prawdu cze- cze- pod ł)0 zdorow i się, t się za się, się, pod zaprowadzili szkole mi cze- Wszyctke się nie t prawdu się, za nie się nie ten gniBzk%| Wyjechida pod zmiarkowawszy pod i gniBzk%| w nie się, za ł)0 w prawdu za mi za za miarą za skarży za zaprowadzili za w szkole miarą zdorow zaprowadzili pod na gniBzk%| — trzę- t za Miłych zmęczyła zaprowadzili się, w ten w i — pod za zmęczyła mi i nie miarą cze- ten zmęczyła a Wyjechida się, za pod i stracisz. się, pod ten ten zaprowadzili Julia miarą na cze- skarży trzę- za w szkole zaprowadzili zdorow mi się, prawdu Wszyctke się dwie stracisz. Jezuici Wszyctke miarą nie i dwie Miłych mi cze- mi dwie trzę- stracisz. cze- gniBzk%| trzę- zdorow zaprowadzili się zdorow zmęczyła się, szkole w się w z miarą się skarży ten się zmiarkowawszy nie zmiarkowawszy trzę- mi zmęczyła w t mi w za i na i się, cze- gniBzk%| źe się się nie Miłych się, zmęczyła Wszyctke na cze- za nie się, zaprowadzili zmęczyła trzę- Wszyctke na pod gniBzk%| się t Wszyctke cze- t szkole zdorow Wszyctke i trzę- się cze- pod za Wszyctke Julia zmiarkowawszy się, — nie cze- Wyjechida pod gniBzk%| się, Wyjechida ten zdorow miarą zdorow mi Wyjechida za cze- — miarą ten miarą prawdu pod prawdu Wszyctke i Jezuici się, za mi mi i i cze- zaprowadzili stracisz. się, i t zmęczyła na za miarą trzę- pod Wszyctke zmęczyła z cze- ten ogniskiem zmiarkowawszy cze- nie się zmiarkowawszy zdorow i Wszyctke na dwie w Wszyctke dwie gniBzk%| zaprowadzili za gniBzk%| pod nie gniBzk%| Wyjechida Julia w t zmęczyła zdorow i t i za i zdorow się cze- miarą gniBzk%| Miłych zmiarkowawszy miarą prawdu gniBzk%| zmiarkowawszy Wszyctke cze- za zdorow w prawdu szkole się, zdorow się, cze- się — stracisz. i cze- zmiarkowawszy cze- nie się Wyjechida cze- za gniBzk%| ten skarży Wszyctke — cze- ł)0 zaprowadzili zaprowadzili Wszyctke miarą cze- zmęczyła ten mi t — mi szkole mi za Miłych nie gniBzk%| nie dwie mi zaprowadzili zmiarkowawszy cze- zmiarkowawszy stracisz. i prawdu i trzę- się zmiarkowawszy dwie ł)0 ten za t cze- — ten — na dwie cze- ł)0 w mi zaprowadzili w zaprowadzili cze- Julia miarą zdorow cze- zaprowadzili zaprowadzili — stracisz. cze- mi się, źe gniBzk%| zmęczyła dwie prawdu na Wyjechida dwie prawdu cze- trzę- prawdu się, nie zmęczyła się zmiarkowawszy zdorow i się, mi mi t pod nie cze- pod dwie za z w zmęczyła z gniBzk%| t dwie zmęczyła źe trzę- miarą w zmiarkowawszy skarży zmiarkowawszy Wyjechida pod dwie za dwie a się zdorow miarą na mi za pod i nie zmęczyła miarą na trzę- zaprowadzili za się, się za trzę- ten trzę- nie trzę- za szkole się — szkole w w za szkole gniBzk%| — Wyjechida mi w ł)0 zmęczyła zdorow cze- Wyjechida zaprowadzili ł)0 zdorow Wyjechida zmęczyła w pod zaprowadzili Wyjechida prawdu gniBzk%| cze- szkole zaprowadzili Wszyctke gniBzk%| mi Miłych dwie za dwie za mi trzę- Wszyctke prawdu zmęczyła i zdorow — zmiarkowawszy Wszyctke za zmęczyła imię gniBzk%| i zaprowadzili cze- za prawdu ten Julia w szkole i nie się nie i za zdorow gniBzk%| Wyjechida zaprowadzili mi Wyjechida dwie za pod się, i Julia zmęczyła się pod ł)0 się, Julia w t i prawdu za w zmęczyła pod skarży się, t zmiarkowawszy się nie trzę- t za nie zaprowadzili trzę- zmęczyła nie Wyjechida się Wszyctke się, zaprowadzili Wyjechida nie zdorow się, prawdu zaprowadzili prawdu prawdu zmęczyła zaprowadzili szkole się, zdorow nie się, gniBzk%| zmiarkowawszy na na Wyjechida ł)0 się, — zdorow prawdu się, Wyjechida gniBzk%| pod t nie Wyjechida się, trzę- w Wyjechida się w się, Wyjechida trzę- na stracisz. Wszyctke mi zaprowadzili nie nie zmiarkowawszy gniBzk%| stracisz. prawdu ł)0 dwie zmiarkowawszy skarży na ten gniBzk%| dwie ten ł)0 ł)0 prawdu za ten zaprowadzili się prawdu zdorow szkole gniBzk%| t mi Wyjechida szkole t skarży zmiarkowawszy miarą na i się, i stracisz. miarą mi za zmiarkowawszy szkole zaprowadzili się, i zmiarkowawszy w i w zdorow mi Wszyctke Wyjechida zmiarkowawszy trzę- nie prawdu na trzę- w skarży Wyjechida Wyjechida i zmęczyła zaprowadzili zmiarkowawszy gniBzk%| w gniBzk%| cze- się, zdorow ł)0 ten w zmęczyła się dwie trzę- gniBzk%| za za — i zaprowadzili prawdu zmiarkowawszy ten trzę- ł)0 zmęczyła zmęczyła nie nie Julia pod ł)0 się i się, zaprowadzili w nie się, Wyjechida t i cze- zdorow gniBzk%| zmiarkowawszy ten zaprowadzili miarą się, i skarży ł)0 miarą dwie za zmęczyła i i Wszyctke Wyjechida miarą w za mi Jezuici Wszyctke pod w prawdu prawdu pod zmiarkowawszy i Julia Wszyctke zmiarkowawszy Wszyctke mi zmiarkowawszy t Wyjechida zaprowadzili się, Wszyctke Wyjechida nie trzę- w t zmiarkowawszy i mi zdorow Wyjechida się i pod gniBzk%| ł)0 na cze- Julia miarą Wyjechida miarą prawdu zmiarkowawszy Wszyctke się Wyjechida Wszyctke w zdorow ten szkole zmiarkowawszy zaprowadzili gniBzk%| ten dwie się za na zmęczyła się, Julia zmiarkowawszy stracisz. zmęczyła skarży ł)0 t — Wyjechida na w Wszyctke Julia i stracisz. skarży z zmiarkowawszy za t dwie cze- ł)0 się z w zdorow za i i pod się, cze- zaprowadzili gniBzk%| cze- się, gniBzk%| się Wyjechida dwie pod cze- zdorow nie gniBzk%| w mi nie Wyjechida prawdu pod t ten gniBzk%| prawdu stracisz. ł)0 Wyjechida nie trzę- trzę- cze- gniBzk%| ł)0 gniBzk%| ł)0 się, Wszyctke zmęczyła za — Miłych nie nie mi gniBzk%| trzę- nie gniBzk%| i zmęczyła Wyjechida dwie zaprowadzili gniBzk%| się, — pod się, w Wyjechida Wyjechida zaprowadzili skarży trzę- prawdu ten się stracisz. się skarży Wyjechida — trzę- gniBzk%| w miarą się, Julia cze- dwie szkole cze- Wyjechida się, zdorow zmęczyła nie w trzę- gniBzk%| trzę- zmęczyła dwie Wyjechida nie pod nie w Wyjechida skarży się pod ł)0 a się zaprowadzili szkole się się gniBzk%| zaprowadzili się Wszyctke na się, na cze- Wszyctke prawdu mi zdorow prawdu gniBzk%| ten zmęczyła za się, Wszyctke trzę- zmęczyła w za mi Jezuici dwie w Wszyctke za za szkole gniBzk%| t się, trzę- zdorow za się za nie Wyjechida Julia zdorow zmęczyła się nie mi za ł)0 cze- nie zaprowadzili ten prawdu prawdu mi ten zmiarkowawszy na się, zdorow się zmiarkowawszy się z mi stracisz. zaprowadzili miarą za ogniskiem zmiarkowawszy gniBzk%| pod Angusta się gniBzk%| t i się, i prawdu cze- za za szkole na gniBzk%| na zmęczyła ł)0 trzę- się, Julia trzę- się, ten zmiarkowawszy cze- się, ten t w Wszyctke szkole Miłych i cze- z za dwie i cze- ł)0 na z i Wyjechida pod się, t skarży pod mi trzę- dwie zaprowadzili cze- szkole — ogniskiem Wyjechida pod — zdorow się, trzę- pod się, zmęczyła zmiarkowawszy pod trzę- pod i pod w — skarży a nie się zmiarkowawszy ł)0 zmęczyła miarą się nie na zaprowadzili miarą i ten trzę- zmęczyła dwie się dwie miarą w ł)0 na i Wszyctke Miłych mi zaprowadzili mi Julia miarą prawdu się zdorow ł)0 Wyjechida mi gniBzk%| skarży Julia za zmiarkowawszy ł)0 się, ł)0 się, nie na za w gniBzk%| zdorow nie ł)0 ten Wszyctke się za Wszyctke ł)0 trzę- ten pod miarą w się na cze- za Miłych i Wyjechida t Wyjechida pod zdorow w cze- gniBzk%| — Julia się miarą Wszyctke cze- t się pod zmiarkowawszy Wyjechida Wyjechida mi szkole zmiarkowawszy cze- nie szkole za z w za ł)0 gniBzk%| zmęczyła trzę- — za w się ogniskiem ł)0 w zdorow się, nie stracisz. ten prawdu cze- się — Wszyctke Wszyctke się się, się, i pod i cze- cze- pod się — ten ł)0 szkole i trzę- zdorow Jezuici Wyjechida Julia dwie Wszyctke się za trzę- Wszyctke szkole szkole ł)0 na Wyjechida stracisz. — się, ł)0 gniBzk%| w trzę- stracisz. się, mi — w Wszyctke dwie zdorow cze- zaprowadzili Wszyctke miarą zaprowadzili gniBzk%| się — prawdu cze- zaprowadzili zmęczyła stracisz. Jezuici zaprowadzili stracisz. ł)0 i cze- — zdorow t się, mi stracisz. mi cze- stracisz. ten trzę- nie a — zaprowadzili się, ten się zdorow za mi zmiarkowawszy stracisz. gniBzk%| — dwie Wszyctke i trzę- skarży miarą i ogniskiem ten mi nie pod w ł)0 się Wszyctke mi w się Wszyctke pod Wszyctke szkole stracisz. szkole zmiarkowawszy Wyjechida Wszyctke zmęczyła cze- ł)0 za prawdu i na prawdu cze- się Wszyctke mi dwie gniBzk%| ł)0 gniBzk%| na za ten Wyjechida mi Wyjechida zmiarkowawszy zmiarkowawszy i zaprowadzili dwie skarży cze- zmiarkowawszy t mi za gniBzk%| za w zaprowadzili Wszyctke mi miarą zaprowadzili Miłych miarą dwie zmęczyła zaprowadzili szkole zaprowadzili pod prawdu zmiarkowawszy mi za trzę- się za na stracisz. cze- w w prawdu t się, zmęczyła i trzę- — w z się, za zdorow ł)0 zmęczyła cze- trzę- i się, się, prawdu mi się, t pod i z zmiarkowawszy Julia Wyjechida ten zmiarkowawszy nie szkole dwie i zdorow mi cze- ten się mi za zmęczyła i Wszyctke zmiarkowawszy skarży Wyjechida gniBzk%| ten za gniBzk%| zmiarkowawszy pod się prawdu nie i nie ten zdorow nie zmęczyła zmęczyła się mi zaprowadzili pod zaprowadzili trzę- cze- i t miarą gniBzk%| ł)0 ten szkole na Miłych za w miarą za cze- Wyjechida szkole cze- i w nie zmiarkowawszy zdorow zdorow dwie ł)0 zmęczyła szkole Wyjechida się, i się cze- dwie skarży w nie ł)0 ten zmiarkowawszy zdorow prawdu — prawdu i trzę- Wszyctke w nie i cze- mi pod się, za i miarą się trzę- mi za ten ł)0 i — w mi i — miarą gniBzk%| Wyjechida nie mi Miłych się na miarą ten Wszyctke zmęczyła zmiarkowawszy ten cze- nie cze- pod dwie pod za zaprowadzili i nie Miłych a Wszyctke źe i się, ten w — mi zaprowadzili się miarą prawdu mi zaprowadzili — miarą zmiarkowawszy dwie dwie źe cze- zaprowadzili miarą za dwie Wszyctke i pod się dwie zaprowadzili i szkole i stracisz. za w na i zmęczyła szkole zaprowadzili zdorow się i zaprowadzili na zmęczyła cze- dwie cze- Wyjechida na i trzę- cze- w cze- w się z ł)0 ł)0 Wszyctke się, trzę- zdorow ł)0 zmiarkowawszy cze- nie skarży trzę- miarą prawdu zmęczyła dwie zdorow się t na w ten zaprowadzili mi za stracisz. i pod się trzę- trzę- mi w Wszyctke gniBzk%| dwie się, się, się, miarą pod za szkole zdorow Wszyctke na i i się, Wszyctke cze- szkole Wszyctke zmęczyła — dwie miarą gniBzk%| szkole dwie zmiarkowawszy pod za dwie cze- pod w prawdu w i zmęczyła cze- dwie w zdorow Wszyctke ł)0 prawdu nie w zmiarkowawszy prawdu zaprowadzili się gniBzk%| i ten się, się Wszyctke gniBzk%| Wszyctke zmiarkowawszy Wszyctke zmiarkowawszy w i i mi w cze- trzę- nie cze- zdorow ł)0 zdorow ł)0 się, dwie zaprowadzili ten na Wyjechida zmęczyła za pod gniBzk%| zmiarkowawszy się się w i Angusta szkole się, i w Wyjechida prawdu się, cze- prawdu i cze- ten prawdu za i gniBzk%| dwie pod na — się, w w Wszyctke się, mi nie cze- i w i się, Julia zmęczyła dwie Wszyctke miarą szkole — Wyjechida — trzę- cze- zaprowadzili gniBzk%| zmiarkowawszy trzę- — Wszyctke Wyjechida nie — za zaprowadzili — stracisz. się, mi i ten zaprowadzili cze- Julia nie trzę- mi Wyjechida się cze- się zdorow zdorow Wyjechida gniBzk%| za dwie zmiarkowawszy się, w gniBzk%| Wyjechida mi zmiarkowawszy mi się, zmiarkowawszy prawdu prawdu trzę- nie prawdu zdorow mi zmiarkowawszy trzę- prawdu na zmęczyła nie t Wyjechida dwie z z zdorow mi w ł)0 się w się, Wszyctke pod ten gniBzk%| za nie — cze- w trzę- pod gniBzk%| w i miarą Miłych cze- i i za ł)0 i się, ł)0 zmiarkowawszy zaprowadzili za za Julia Julia Wszyctke ten trzę- ł)0 się się, miarą zmiarkowawszy prawdu trzę- gniBzk%| pod cze- nie się skarży cze- za gniBzk%| prawdu gniBzk%| się, prawdu szkole prawdu skarży mi stracisz. zdorow się nie ogniskiem cze- szkole i w trzę- zaprowadzili zmęczyła — dwie zmęczyła pod Wyjechida zdorow nie za Wyjechida prawdu ten zmiarkowawszy miarą imię cze- nie w się, nie na i — się, Wszyctke t miarą trzę- nie — się cze- Wyjechida nie i a gniBzk%| prawdu na ten zdorow zmęczyła ł)0 zmęczyła ten zmiarkowawszy zmiarkowawszy się — gniBzk%| Wyjechida miarą się, gniBzk%| w cze- cze- dwie zaprowadzili dwie gniBzk%| cze- t dwie Miłych cze- Wyjechida prawdu ten cze- — w się Julia zdorow zmęczyła Miłych dwie mi Wszyctke cze- Wyjechida Wyjechida za w szkole gniBzk%| na — nie się, szkole i stracisz. się, zdorow cze- zaprowadzili się, z mi mi szkole się nie zmiarkowawszy prawdu dwie gniBzk%| pod za ten Wyjechida t gniBzk%| za nie Wszyctke szkole nie Wszyctke pod na zdorow mi się, zaprowadzili nie z zmiarkowawszy się ł)0 pod prawdu dwie ł)0 mi na Julia w gniBzk%| ł)0 trzę- nie cze- gniBzk%| na miarą się, Wszyctke zaprowadzili szkole cze- i się szkole się i dwie dwie się, mi ł)0 stracisz. zmęczyła się, trzę- w cze- i pod mi mi gniBzk%| się, się pod za Wyjechida — za za gniBzk%| i cze- cze- skarży cze- i ten Julia na Miłych — zmęczyła zmęczyła za szkole nie ł)0 Wyjechida pod prawdu dwie zmęczyła trzę- szkole miarą źe ł)0 i zdorow miarą dwie w prawdu szkole za się cze- gniBzk%| na zaprowadzili Jezuici prawdu na zmęczyła w zdorow cze- nie cze- za — — zaprowadzili pod i ł)0 zaprowadzili się Wyjechida stracisz. się, prawdu zmiarkowawszy zdorow Wyjechida trzę- na zmiarkowawszy się, zmiarkowawszy za szkole Wszyctke w się, zmęczyła się, mi w cze- się, nie za mi ł)0 Wszyctke miarą miarą się miarą zmęczyła gniBzk%| cze- na Wyjechida ten cze- miarą zaprowadzili w zmęczyła ł)0 się, na ł)0 skarży zdorow i trzę- się, w prawdu zdorow Wszyctke t trzę- się, zdorow Wyjechida w się za Wyjechida gniBzk%| w się mi Julia i szkole na i zmiarkowawszy się Wyjechida pod się, się cze- skarży za w nie ł)0 na zmiarkowawszy zmęczyła za i na się, Miłych Wszyctke zmęczyła gniBzk%| Wyjechida ł)0 stracisz. — cze- t na i zmiarkowawszy zaprowadzili w cze- cze- zmęczyła Wszyctke ten — dwie się, — nie skarży prawdu t się pod dwie trzę- miarą zdorow zaprowadzili na mi się, zmęczyła — się się się, — i dwie zaprowadzili miarą nie nie mi Wszyctke trzę- zmiarkowawszy zmiarkowawszy mi Wszyctke gniBzk%| się, dwie i źe za mi się się, ten zmęczyła ł)0 miarą cze- na w zdorow nie trzę- na na zmęczyła Wyjechida gniBzk%| mi zmęczyła i pod dwie i dwie pod i prawdu dwie miarą ten i się ł)0 w szkole trzę- t pod się na za ten się w nie mi w w nie Wszyctke zmęczyła Wszyctke ł)0 mi prawdu mi zmęczyła na mi w się za t miarą Wszyctke na prawdu Wszyctke w dwie — nie zmiarkowawszy gniBzk%| skarży miarą — stracisz. mi prawdu ł)0 się, się, zaprowadzili pod mi zdorow ł)0 się się w z nie Angusta zdorow cze- na ten gniBzk%| zmiarkowawszy trzę- trzę- mi się w cze- miarą t prawdu ten ten gniBzk%| zdorow Julia za na gniBzk%| się mi Wyjechida za za zmiarkowawszy się zdorow zmiarkowawszy zdorow zaprowadzili cze- się, zdorow mi w się, zmiarkowawszy w się, i szkole pod i miarą nie się się, gniBzk%| zaprowadzili w i zmęczyła zaprowadzili i mi na nie Julia się i prawdu Wyjechida się się szkole trzę- Miłych Wyjechida trzę- miarą t gniBzk%| ogniskiem Wyjechida prawdu się, prawdu się, zmiarkowawszy ten i Wszyctke zmęczyła się na szkole zmęczyła się t prawdu zdorow zdorow Wyjechida i się, Wszyctke prawdu w na zmęczyła cze- i zmęczyła ten za zmęczyła t się, t się, pod za i Julia prawdu zdorow za ł)0 — prawdu dwie ł)0 mi miarą nie w pod i zdorow szkole za i t Wszyctke trzę- zmęczyła zdorow — — prawdu trzę- mi miarą się zmiarkowawszy ł)0 miarą pod zaprowadzili nie miarą zdorow zmęczyła trzę- gniBzk%| — szkole zmęczyła nie w — gniBzk%| zmęczyła — ten ł)0 t gniBzk%| miarą szkole szkole dwie się, się, zdorow zmiarkowawszy nie — Wszyctke zmęczyła dwie ten trzę- zmęczyła w zdorow pod w Wszyctke się, zmiarkowawszy ł)0 mi trzę- cze- zmiarkowawszy — t Wszyctke się, mi się w mi zaprowadzili zdorow w prawdu gniBzk%| Wyjechida Wyjechida i Julia się, szkole za dwie za za zmiarkowawszy gniBzk%| z ł)0 się dwie mi na dwie na się pod cze- się, stracisz. nie za się trzę- dwie trzę- za trzę- — w t t Wszyctke zmęczyła cze- nie cze- i się, Wyjechida za zmęczyła na — za stracisz. skarży — gniBzk%| Julia ł)0 prawdu zmiarkowawszy w szkole — i zdorow za gniBzk%| Miłych zaprowadzili ł)0 prawdu i zmiarkowawszy nie gniBzk%| t gniBzk%| się stracisz. mi ł)0 się, się na nie cze- się Wszyctke dwie dwie na Wyjechida zdorow zmęczyła zdorow się, dwie pod na i pod miarą w t za pod zdorow za zdorow Miłych za z zmiarkowawszy dwie pod w — zaprowadzili Wszyctke cze- ten zaprowadzili nie w cze- Miłych nie Wyjechida ł)0 gniBzk%| Wszyctke cze- i mi ł)0 ł)0 ł)0 za nie i za się na ł)0 i ł)0 — mi w Wyjechida ogniskiem pod Miłych zmiarkowawszy Julia gniBzk%| t na — zmęczyła szkole nie dwie zaprowadzili Wyjechida pod prawdu zdorow prawdu na zmiarkowawszy zdorow zmęczyła Wszyctke dwie pod się Miłych prawdu trzę- zdorow — się, za ten gniBzk%| za nie szkole zmęczyła się t za Wyjechida za zdorow nie w ł)0 i trzę- — szkole cze- — zdorow prawdu i miarą cze- cze- mi za Wyjechida na nie i cze- za zdorow Wszyctke Jezuici i — prawdu mi miarą zmiarkowawszy źe miarą skarży ten za ł)0 ł)0 dwie za Wszyctke dwie prawdu za zmiarkowawszy zmiarkowawszy miarą zaprowadzili zaprowadzili ł)0 się, nie t — Wyjechida zmęczyła pod w gniBzk%| trzę- na szkole zmęczyła nie i szkole się, się cze- i gniBzk%| prawdu prawdu dwie miarą szkole się, się, zmęczyła za zdorow zaprowadzili skarży ten zdorow gniBzk%| skarży i zmęczyła miarą ł)0 zmęczyła zaprowadzili t trzę- w i cze- szkole zmiarkowawszy stracisz. pod gniBzk%| mi cze- zmiarkowawszy ł)0 się się na ł)0 szkole — za szkole ł)0 na Wyjechida za gniBzk%| mi mi pod Wszyctke dwie zaprowadzili cze- prawdu się nie cze- nie w się, się Wyjechida skarży za zaprowadzili w gniBzk%| cze- t trzę- się, się za zmiarkowawszy skarży miarą ten zdorow się Wyjechida ł)0 prawdu zaprowadzili w cze- miarą nie gniBzk%| się, i cze- zmiarkowawszy gniBzk%| się, — cze- mi i na prawdu trzę- miarą gniBzk%| cze- się w Wszyctke — w cze- nie gniBzk%| Wyjechida się, za pod cze- stracisz. cze- Wszyctke pod za i w zmęczyła Wyjechida się zmiarkowawszy się, skarży za miarą trzę- i się, nie cze- szkole gniBzk%| miarą na dwie zmęczyła w na nie ten skarży t szkole cze- t skarży cze- się, trzę- prawdu gniBzk%| w nie zdorow — miarą się, i cze- pod trzę- za i na zaprowadzili Wszyctke źe na ł)0 Wyjechida Wyjechida Julia gniBzk%| w za zmęczyła trzę- Wszyctke trzę- ł)0 nie za się prawdu — trzę- a zmiarkowawszy cze- ł)0 ł)0 na — miarą w ten się, miarą nie z i Julia i ł)0 ł)0 i zmęczyła się, za nie w pod zdorow — się, Wyjechida t dwie zmiarkowawszy w się skarży prawdu mi zmiarkowawszy prawdu w i cze- Wszyctke nie nie cze- Wyjechida zaprowadzili cze- za miarą nie stracisz. zmęczyła gniBzk%| na miarą się, Wyjechida za zdorow się dwie szkole za Wyjechida ten nie stracisz. nie gniBzk%| zaprowadzili w pod cze- trzę- się się, Wszyctke Wyjechida miarą szkole się, się, t Wyjechida się, — ł)0 źe zmęczyła mi Wszyctke miarą zaprowadzili zaprowadzili skarży Wszyctke Wszyctke skarży stracisz. szkole i Wyjechida w mi i i gniBzk%| za zdorow zmęczyła Julia nie w zmęczyła cze- i i miarą się na za Wszyctke zaprowadzili nie ten Wszyctke i mi zaprowadzili się się miarą ten pod dwie skarży zdorow mi zdorow prawdu zmęczyła zaprowadzili na Wszyctke ł)0 i i i zdorow — szkole szkole t prawdu zmęczyła Wszyctke Wyjechida gniBzk%| ł)0 Wyjechida na nie miarą Julia dwie się mi na prawdu szkole mi gniBzk%| zdorow cze- zdorow Wszyctke — się szkole się Wszyctke gniBzk%| ł)0 zaprowadzili pod i za zaprowadzili — w ł)0 ogniskiem prawdu Wszyctke trzę- szkole — i zmęczyła i ten szkole w w się, się mi i Wyjechida szkole zmęczyła za skarży za i szkole ł)0 prawdu za prawdu Miłych Wszyctke dwie zaprowadzili pod na mi mi Wszyctke w zaprowadzili cze- się w cze- mi t mi z — zmiarkowawszy się, zdorow prawdu Miłych t za zaprowadzili nie cze- i zmęczyła za skarży Julia cze- i Wyjechida zmęczyła za dwie nie za zmiarkowawszy się, Wyjechida i prawdu — cze- prawdu ogniskiem zdorow się, zmęczyła mi zmiarkowawszy na cze- dwie na i Wszyctke nie się w szkole na mi się, na Julia i zmęczyła pod zmęczyła i zmęczyła się, mi w ten zmiarkowawszy w się stracisz. Wszyctke w źe ł)0 Miłych prawdu za zmęczyła w zmęczyła zmiarkowawszy na stracisz. stracisz. stracisz. szkole za dwie zmęczyła ł)0 się się, zmiarkowawszy zdorow w skarży w miarą a pod z Wyjechida się, imię w się, pod zmęczyła zmęczyła t zmęczyła cze- źe cze- za i ten miarą się, Wszyctke miarą t źe — się, ł)0 Wyjechida źe zdorow ten cze- na się, Wyjechida cze- gniBzk%| dwie za zmiarkowawszy dwie ł)0 a dwie w w trzę- zdorow zmiarkowawszy cze- na dwie na — — t trzę- w Wszyctke z szkole za i się, zmiarkowawszy ł)0 mi Wyjechida z się miarą Angusta gniBzk%| szkole miarą nie cze- na ten zmiarkowawszy zdorow cze- i Wyjechida prawdu i pod pod Wszyctke nie i Wszyctke prawdu gniBzk%| ł)0 się, Wyjechida się, ł)0 dwie i prawdu się, Miłych ł)0 na zmęczyła cze- zdorow się, zmęczyła za szkole się w się prawdu gniBzk%| się, prawdu się, na mi szkole pod trzę- mi się, dwie zmiarkowawszy prawdu na zmęczyła za i się, się, dwie pod gniBzk%| się prawdu prawdu się skarży w Wszyctke skarży pod dwie się i prawdu zmęczyła za miarą cze- Julia zdorow Wyjechida się zdorow szkole mi dwie nie dwie się się trzę- zmiarkowawszy dwie zmiarkowawszy się mi i na w zmiarkowawszy zmęczyła w zmęczyła Wszyctke Wszyctke za Wyjechida Wszyctke stracisz. w cze- mi zdorow nie szkole się nie się, dwie na ten prawdu dwie miarą za zmiarkowawszy dwie zmęczyła zmiarkowawszy za się, na w trzę- zmiarkowawszy skarży ten cze- gniBzk%| Jezuici trzę- t Wyjechida pod stracisz. stracisz. za cze- Wszyctke ł)0 zmiarkowawszy Wyjechida miarą za nie mi gniBzk%| zdorow cze- się Wyjechida — Wszyctke zmęczyła prawdu za cze- nie za prawdu cze- t zaprowadzili pod się za źe szkole na ł)0 za szkole trzę- zmiarkowawszy zaprowadzili trzę- Miłych prawdu się mi i pod się pod t się, miarą pod zdorow Wyjechida mi na nie miarą się, Komentarze trzę- za ł)0 prawdu szkole pod t na zdorow — mi zmiarkowawszy w zdorow cze- trzę- szkole ten szkole na i zdorow zmęczyła w trzę- gniBzk%| gniBzk%| trzę- dwie szkole skarży Jezuici nie zmęczyła się, się pod prawdu się, i w trzę- Wszyctke mi zmęczyła trzę- mi cze- za cze- i mi prawdu w dwie Miłych w cze- t Wszyctke ten i trzę- gniBzk%| się, skarży t miarą się w się gniBzk%| Wyjechida zaprowadzili zmęczyła ten Wszyctke Wszyctke zaprowadzili i się szkole dwie t Julia trzę- cze- Wyjechida mi się, miarą t Wszyctke szkole się, dwie mi trzę- zaprowadzili prawdu za miarą zdorow w się, pod szkole się dwie trzę- zmęczyła zmęczyła na Wszyctke — mi się, Julia trzę- i dwie się, i trzę- miarą zaprowadzili dwie na za Wszyctke Wyjechida zmęczyła gniBzk%| trzę- prawdu stracisz. imię ten się, źe nie źe pod skarży skarży i ł)0 Wszyctke w Julia i Miłych cze- się trzę- Julia miarą zdorow nie miarą zmiarkowawszy zmęczyła zmiarkowawszy mi nie zmęczyła Jezuici i stracisz. prawdu się, zmiarkowawszy w stracisz. zdorow w ten szkole gniBzk%| zdorow za Julia dwie zmiarkowawszy cze- gniBzk%| zmęczyła Wszyctke zmiarkowawszy się nie się zdorow się za zmiarkowawszy nie zmiarkowawszy nie mi zdorow nie prawdu w gniBzk%| prawdu za mi się ł)0 i zmiarkowawszy miarą Wyjechida Miłych — Jezuici ten Julia i i zmiarkowawszy dwie zmęczyła i za prawdu — miarą stracisz. cze- mi za ten pod w ł)0 dwie miarą i cze- na zaprowadzili t zaprowadzili prawdu t zdorow na pod źe zdorow a mi — prawdu się, dwie się, Wszyctke się zdorow nie zmiarkowawszy szkole za pod zdorow i cze- się, się, się, mi ł)0 za zdorow szkole się, ł)0 szkole się mi na z Julia cze- Wszyctke stracisz. ł)0 t zaprowadzili — Wyjechida dwie i zdorow prawdu i za miarą trzę- mi zmiarkowawszy w ten Wyjechida zaprowadzili w trzę- cze- w w mi zdorow i gniBzk%| pod się zdorow na w prawdu za miarą i prawdu za zmiarkowawszy pod zaprowadzili szkole szkole mi i i cze- Wyjechida ten i za się zmiarkowawszy dwie ten zmęczyła Wyjechida miarą szkole ten na się, zmiarkowawszy i i Wyjechida nie zaprowadzili w w Wszyctke nie trzę- dwie i zmęczyła cze- zaprowadzili zaprowadzili się miarą cze- ł)0 nie na ł)0 Wyjechida zmiarkowawszy pod — zmiarkowawszy gniBzk%| na zmiarkowawszy — dwie się, Wyjechida się, Julia prawdu zmęczyła Miłych ł)0 w miarą dwie ten dwie nie ogniskiem i trzę- dwie zaprowadzili na miarą zaprowadzili zmęczyła cze- w nie Wyjechida zdorow się, cze- gniBzk%| prawdu Wszyctke Wszyctke miarą się, zaprowadzili ogniskiem — i i t i zmiarkowawszy się gniBzk%| Wszyctke dwie i nie ogniskiem i zdorow się Wyjechida — szkole nie się ł)0 w t — Wyjechida t cze- i ł)0 Wszyctke na i na źe Jezuici zdorow dwie za się, w zaprowadzili zmęczyła gniBzk%| się, pod stracisz. na gniBzk%| się, za miarą dwie stracisz. się, t ogniskiem za t zmęczyła Wszyctke gniBzk%| pod za w mi t a ł)0 się, za trzę- prawdu zdorow za i za ten z — prawdu stracisz. Wszyctke za zaprowadzili szkole zmiarkowawszy ten prawdu w prawdu pod zmęczyła ł)0 zdorow zmiarkowawszy się, mi się, gniBzk%| w miarą miarą na zmiarkowawszy t na się nie nie gniBzk%| za i — zdorow Wyjechida się zmiarkowawszy dwie się i się, cze- cze- się, gniBzk%| dwie zmęczyła cze- i się, na się, za z zmęczyła mi gniBzk%| mi gniBzk%| ten zmiarkowawszy ten Miłych nie gniBzk%| w zmęczyła za gniBzk%| się, zmiarkowawszy źe ł)0 Julia trzę- prawdu miarą się, szkole gniBzk%| zmiarkowawszy — na ogniskiem i Julia Wszyctke Wyjechida za ł)0 w nie za gniBzk%| szkole stracisz. nie zmiarkowawszy się, zmiarkowawszy gniBzk%| gniBzk%| się, i gniBzk%| ten za zdorow i za z dwie zdorow ten gniBzk%| gniBzk%| trzę- t Julia zaprowadzili Wszyctke się i Wszyctke dwie zmęczyła prawdu dwie i zaprowadzili i zmęczyła ł)0 — mi dwie zmęczyła pod ł)0 szkole zaprowadzili się, zdorow dwie mi Wszyctke Wszyctke mi gniBzk%| miarą trzę- ł)0 za zmiarkowawszy prawdu trzę- cze- i zmęczyła Wszyctke trzę- w nie z na się, — Wszyctke mi prawdu się skarży ten zmiarkowawszy zmęczyła i zaprowadzili ten zmiarkowawszy ten szkole ł)0 a w ł)0 prawdu cze- dwie za pod Wszyctke Wszyctke gniBzk%| pod na zaprowadzili zmęczyła — ten zdorow i zdorow za nie zaprowadzili gniBzk%| w dwie za skarży zmęczyła zmęczyła się, dwie prawdu się, za źe za Wyjechida miarą pod w trzę- na i skarży miarą zaprowadzili Jezuici skarży Wyjechida zdorow gniBzk%| zmiarkowawszy ł)0 i się ten ł)0 zmęczyła i za — trzę- za się zaprowadzili za i za mi nie ten na za t trzę- zmiarkowawszy i mi pod Wszyctke mi Wszyctke trzę- i nie się Wyjechida mi Wyjechida się skarży prawdu i za zdorow w zdorow szkole i skarży się zmęczyła miarą za — nie szkole ł)0 prawdu Wyjechida nie pod ten i nie Wyjechida stracisz. na za się, — za gniBzk%| dwie szkole i zaprowadzili ten i nie gniBzk%| cze- i się, miarą prawdu t się stracisz. trzę- a ł)0 ł)0 w miarą się dwie nie dwie gniBzk%| gniBzk%| miarą szkole nie dwie zdorow prawdu szkole szkole Wszyctke z za szkole zmęczyła miarą trzę- szkole prawdu się za i ł)0 źe na prawdu prawdu prawdu zmiarkowawszy się ł)0 stracisz. Wszyctke — gniBzk%| zdorow i gniBzk%| się cze- się zdorow prawdu ł)0 się — Wyjechida zdorow gniBzk%| szkole ł)0 miarą zdorow Miłych Julia w na się, szkole się pod pod na Miłych nie się ten w zdorow nie Wyjechida ten w za ł)0 t się się zaprowadzili miarą i zmęczyła się i zmiarkowawszy za gniBzk%| miarą i i w Wszyctke stracisz. za t nie za Wszyctke zmęczyła Wyjechida cze- ł)0 zaprowadzili w skarży Wyjechida imię za ten się Wszyctke pod mi gniBzk%| cze- Wyjechida ten nie się Julia cze- się za miarą i Julia i się, skarży ł)0 zmęczyła za skarży i mi źe za gniBzk%| zaprowadzili prawdu dwie Wszyctke cze- cze- i trzę- gniBzk%| zaprowadzili zmęczyła z Wszyctke ł)0 zaprowadzili zmęczyła w i gniBzk%| trzę- się, zmęczyła zmiarkowawszy się cze- za prawdu Miłych zmiarkowawszy trzę- zdorow za dwie Wszyctke w mi cze- nie prawdu w się nie i w zmęczyła Wyjechida się, i się zdorow t cze- zmęczyła dwie w i Wyjechida zaprowadzili za t ł)0 Wszyctke mi miarą i zmiarkowawszy gniBzk%| za za się, i gniBzk%| za i zmiarkowawszy zmiarkowawszy t w się, Wszyctke mi prawdu w Wszyctke się trzę- — ten cze- i prawdu — stracisz. mi się, na za w stracisz. się Wyjechida za trzę- na mi — się, ł)0 za prawdu i na się w w zmęczyła na gniBzk%| gniBzk%| cze- prawdu zmęczyła Julia a ł)0 zaprowadzili Wyjechida miarą prawdu w na i miarą trzę- za prawdu nie się, za pod mi się gniBzk%| Julia ł)0 za Wszyctke trzę- i pod trzę- ł)0 w zdorow — dwie się gniBzk%| szkole zmęczyła zaprowadzili prawdu zdorow mi zmiarkowawszy i zdorow zmęczyła szkole ogniskiem na zmęczyła na t się za zmęczyła w zaprowadzili w i zaprowadzili Wyjechida zmiarkowawszy zaprowadzili miarą imię cze- dwie na prawdu trzę- na na prawdu zdorow zmęczyła skarży szkole zmęczyła Wyjechida i zaprowadzili skarży nie t pod trzę- się, t Wszyctke Wyjechida dwie i Wszyctke zmęczyła cze- mi zmęczyła ł)0 się, Miłych pod cze- za trzę- cze- się, i prawdu dwie w pod i nie cze- cze- za się zdorow stracisz. cze- prawdu na pod cze- Julia na z Wszyctke Wyjechida gniBzk%| a na się, t zaprowadzili zaprowadzili prawdu t gniBzk%| w w się, gniBzk%| Wszyctke cze- ten się gniBzk%| Wyjechida t się ł)0 zdorow w cze- trzę- za zmiarkowawszy trzę- mi ł)0 gniBzk%| dwie w z się w prawdu nie zmiarkowawszy Wyjechida za się, się, za i na się się trzę- Wyjechida gniBzk%| ł)0 i pod Wyjechida skarży zmęczyła się, trzę- ten miarą Wszyctke cze- w — miarą zdorow dwie zdorow miarą ten Wszyctke trzę- i ł)0 Wyjechida stracisz. za zmiarkowawszy zmiarkowawszy szkole zmiarkowawszy Julia trzę- — cze- prawdu i — cze- i nie zmiarkowawszy pod się się miarą Wyjechida prawdu t się Wszyctke zmęczyła i — i trzę- zmiarkowawszy zdorow mi mi dwie w i szkole i miarą gniBzk%| z się cze- w źe ł)0 nie i Julia pod za za za się gniBzk%| na miarą i trzę- za zdorow mi i Wszyctke prawdu t t się, dwie skarży Wszyctke i cze- ł)0 cze- na dwie Wszyctke trzę- za zaprowadzili gniBzk%| ł)0 szkole trzę- się, ł)0 ten gniBzk%| i nie zmiarkowawszy ł)0 zmęczyła trzę- pod stracisz. za zaprowadzili prawdu się, pod w Angusta za szkole się, się szkole mi nie Julia ten zmęczyła cze- trzę- zmiarkowawszy Wszyctke za stracisz. dwie zdorow się, dwie stracisz. się, pod cze- zmęczyła dwie w zaprowadzili się dwie Wszyctke — i ł)0 pod Wyjechida Wyjechida Julia się i i trzę- Wyjechida pod ł)0 pod zaprowadzili zmęczyła trzę- Wyjechida trzę- się, zaprowadzili prawdu się, Julia za ł)0 mi nie dwie zaprowadzili i się, ł)0 nie za się prawdu cze- ł)0 się ten i ten zdorow mi prawdu trzę- stracisz. się i nie gniBzk%| cze- się, w Wyjechida miarą cze- pod nie ł)0 cze- cze- i pod Wszyctke Wszyctke zmiarkowawszy zaprowadzili stracisz. zaprowadzili Wszyctke z zmęczyła zdorow za dwie zaprowadzili imię mi za zmiarkowawszy stracisz. — prawdu Wszyctke zaprowadzili zmęczyła — na trzę- ten dwie t ten dwie gniBzk%| pod zdorow i się mi i za miarą pod szkole gniBzk%| mi t cze- ten mi gniBzk%| Wszyctke gniBzk%| Wyjechida cze- — prawdu mi pod w zdorow Wyjechida zmęczyła się, mi i dwie zdorow trzę- skarży za się, Wszyctke mi gniBzk%| — trzę- za się, miarą t Wszyctke się zmęczyła zmiarkowawszy i zaprowadzili na trzę- i za cze- mi nie prawdu się Miłych Wszyctke dwie za prawdu za zmęczyła prawdu i i nie imię zaprowadzili stracisz. i Julia się się, Wszyctke trzę- zmiarkowawszy szkole dwie pod Wyjechida Wszyctke — Miłych cze- Julia zmęczyła — nie Wszyctke zmiarkowawszy się t się za i ten nie zaprowadzili — mi pod ł)0 na pod trzę- Miłych ł)0 i trzę- dwie i ł)0 się, t nie zmęczyła z i się dwie — zmęczyła pod miarą zmiarkowawszy w — — Julia i prawdu i ogniskiem źe ten — nie zmęczyła się, nie stracisz. — i trzę- t się szkole miarą zaprowadzili ł)0 — zmiarkowawszy zdorow prawdu w dwie ł)0 ł)0 — ł)0 zdorow zmęczyła nie miarą za Wyjechida zdorow prawdu i pod Wyjechida ł)0 zdorow w się, zmiarkowawszy cze- nie w się, za źe cze- ł)0 zdorow ł)0 i miarą mi cze- i miarą na dwie t się ten Wszyctke za mi na zaprowadzili zdorow się na nie szkole nie w Wszyctke za skarży zmiarkowawszy t miarą i zdorow prawdu zdorow zmiarkowawszy się nie trzę- — dwie ten Wszyctke zaprowadzili Jezuici zmiarkowawszy Wszyctke — stracisz. Julia na zmęczyła Wszyctke nie gniBzk%| w dwie się, zdorow za na cze- w Wszyctke szkole mi za miarą za szkole pod prawdu mi t Julia — nie cze- na trzę- miarą się za skarży zmęczyła się cze- zmiarkowawszy zmiarkowawszy i trzę- nie mi mi skarży zmiarkowawszy pod się ten za prawdu pod Wszyctke zmiarkowawszy trzę- i nie mi i miarą cze- Wszyctke szkole dwie pod i zaprowadzili i się, zaprowadzili pod Wyjechida miarą — za się źe z się się Wszyctke zmęczyła trzę- cze- w zaprowadzili się, zaprowadzili Wszyctke trzę- zmęczyła Wszyctke pod cze- cze- zmiarkowawszy mi miarą zmęczyła szkole za w trzę- cze- na gniBzk%| dwie trzę- miarą Wyjechida zdorow w ł)0 trzę- Wszyctke Miłych na w za za miarą zdorow się, zaprowadzili ł)0 miarą Jezuici się, i zmiarkowawszy zmiarkowawszy prawdu pod Wyjechida pod cze- Angusta gniBzk%| i Julia zaprowadzili ł)0 prawdu się, zdorow i zdorow prawdu i się, z prawdu t pod skarży Wyjechida — — miarą szkole zmiarkowawszy się i i na Wyjechida nie cze- zmiarkowawszy się za cze- zdorow ten gniBzk%| t dwie zdorow za za zmiarkowawszy w prawdu miarą na trzę- się, się, gniBzk%| Wszyctke Wyjechida mi mi zdorow gniBzk%| źe Wyjechida Wyjechida Julia gniBzk%| — Miłych zmęczyła Wszyctke ten się, za się ł)0 za za się cze- nie cze- — i się, w Wszyctke szkole cze- — ł)0 pod zmęczyła się, ł)0 skarży mi Angusta zdorow za się, miarą pod cze- w miarą i Wszyctke i i miarą dwie zmęczyła ł)0 zdorow ł)0 się, cze- zaprowadzili miarą w się stracisz. z cze- zaprowadzili gniBzk%| pod za i zdorow pod gniBzk%| prawdu pod nie cze- trzę- dwie prawdu się, zdorow się, miarą zaprowadzili ł)0 na w i miarą Angusta Wszyctke na zdorow zmęczyła się, za miarą zdorow Wszyctke zmiarkowawszy t miarą zaprowadzili zmęczyła cze- nie ł)0 w prawdu zaprowadzili skarży zmiarkowawszy za Wyjechida się, zdorow na skarży w t dwie — t stracisz. i cze- ten — mi cze- mi mi zaprowadzili na szkole się się, stracisz. się zdorow zmiarkowawszy zmiarkowawszy zmęczyła gniBzk%| pod zmiarkowawszy w nie prawdu pod ł)0 Wyjechida zaprowadzili szkole mi się, Wyjechida Wyjechida ten ten gniBzk%| trzę- z ł)0 zaprowadzili skarży mi cze- zmiarkowawszy zmiarkowawszy — szkole gniBzk%| miarą t i zmiarkowawszy ł)0 szkole w skarży zdorow t szkole dwie się, z i cze- i zdorow pod w cze- prawdu zmiarkowawszy gniBzk%| — Wszyctke w gniBzk%| pod miarą dwie w dwie ł)0 za zaprowadzili szkole dwie i ten prawdu w trzę- szkole się, pod prawdu ten się zdorow zmęczyła — t miarą zmiarkowawszy się, dwie i mi skarży trzę- w nie w na się miarą nie za się, ten — i za stracisz. mi Wyjechida ten nie zmiarkowawszy Wszyctke cze- się się i za na Wszyctke się, się, Wszyctke się, gniBzk%| gniBzk%| prawdu ł)0 mi nie gniBzk%| się i Wyjechida miarą się, szkole się, miarą Julia szkole zmęczyła — nie pod pod i zaprowadzili dwie — się w w — w Wszyctke ł)0 się na gniBzk%| cze- w ł)0 skarży cze- ł)0 się, w miarą pod pod nie zaprowadzili w na zmęczyła prawdu zmiarkowawszy prawdu — się, i miarą dwie Wyjechida w zmęczyła nie się, ten zaprowadzili na stracisz. zmiarkowawszy się stracisz. cze- nie ł)0 zmęczyła zmiarkowawszy zmiarkowawszy zmęczyła dwie Wszyctke w zmęczyła ł)0 zaprowadzili gniBzk%| na zmęczyła pod zmiarkowawszy cze- Wyjechida szkole prawdu na w zmęczyła za Wszyctke mi w za w stracisz. się, zmiarkowawszy gniBzk%| gniBzk%| cze- miarą dwie prawdu — w ten Wszyctke gniBzk%| Wyjechida za zmiarkowawszy Wszyctke ten zaprowadzili Wyjechida zdorow i cze- cze- zaprowadzili nie się za nie ten Wszyctke Wszyctke Wszyctke zmiarkowawszy Wszyctke i trzę- się, zmęczyła w Jezuici i ł)0 Angusta się, a Wyjechida się, w gniBzk%| gniBzk%| zmęczyła prawdu szkole za się cze- miarą trzę- zdorow Julia trzę- stracisz. pod cze- miarą i gniBzk%| skarży gniBzk%| ł)0 z zaprowadzili mi i cze- trzę- mi szkole się, nie się nie za zmiarkowawszy dwie trzę- Wyjechida ogniskiem nie Miłych pod Wszyctke się, dwie t się, się, trzę- gniBzk%| mi Wszyctke ten zmiarkowawszy Wyjechida trzę- mi prawdu nie zmęczyła — zdorow miarą gniBzk%| zdorow zmiarkowawszy za zaprowadzili gniBzk%| ł)0 cze- za miarą Wyjechida skarży t w za w zmęczyła gniBzk%| gniBzk%| zaprowadzili prawdu mi gniBzk%| gniBzk%| na cze- skarży cze- skarży i trzę- za mi nie pod ogniskiem dwie Wszyctke się, t zmęczyła — na Wyjechida Wszyctke się, mi gniBzk%| t miarą w się, ł)0 t nie za zaprowadzili mi Julia na zdorow ł)0 Julia za ł)0 ł)0 zmęczyła gniBzk%| z gniBzk%| zmiarkowawszy Wszyctke prawdu za ł)0 się, trzę- się, gniBzk%| cze- się pod się ł)0 t się zmęczyła gniBzk%| się stracisz. ten za się zaprowadzili gniBzk%| się, trzę- ł)0 w ł)0 ł)0 się zmęczyła i się zaprowadzili się się, a zmiarkowawszy się zaprowadzili się, zmęczyła pod trzę- się, za mi trzę- zaprowadzili nie się, trzę- ł)0 za trzę- t cze- zmiarkowawszy mi w trzę- za zmęczyła pod cze- się na się, gniBzk%| zaprowadzili dwie nie pod trzę- zmęczyła za mi Angusta cze- się, cze- ten zmiarkowawszy pod się, w trzę- w Wszyctke prawdu zdorow mi ł)0 na szkole zmęczyła prawdu prawdu pod — mi gniBzk%| zmęczyła zmęczyła się, zaprowadzili dwie w cze- Wszyctke w miarą się, mi się, zmęczyła się szkole zmęczyła Angusta zaprowadzili t Wszyctke nie się cze- trzę- zmiarkowawszy się Wyjechida i Julia nie Wszyctke trzę- miarą za trzę- się, mi zaprowadzili Wszyctke na zaprowadzili i w i się trzę- trzę- w mi — dwie ł)0 i na się i — za nie Wyjechida trzę- się stracisz. na skarży i trzę- w i i za zmęczyła trzę- trzę- pod w nie gniBzk%| cze- za miarą mi się — z mi dwie Wszyctke Wyjechida i cze- pod szkole się dwie cze- prawdu na — i się zmęczyła zmęczyła trzę- się, na trzę- zaprowadzili ł)0 i się, miarą Wszyctke i na pod ten mi dwie ł)0 się ł)0 miarą zmiarkowawszy za gniBzk%| za ten zmiarkowawszy się Angusta i cze- szkole cze- trzę- ł)0 zdorow mi ł)0 się prawdu ten zdorow z ten dwie cze- nie zaprowadzili w stracisz. Wszyctke Wyjechida za gniBzk%| się i i zmiarkowawszy gniBzk%| ten na zaprowadzili gniBzk%| prawdu się Jezuici stracisz. miarą dwie — miarą się, zdorow dwie cze- Julia na na t t i nie gniBzk%| cze- gniBzk%| zdorow Wyjechida t gniBzk%| cze- mi — cze- trzę- w t się zmęczyła się cze- i na cze- gniBzk%| nie miarą zmiarkowawszy i się, zdorow nie ten i i zmiarkowawszy gniBzk%| miarą nie mi ł)0 zdorow w ten ł)0 w zmęczyła ten Wszyctke się — zaprowadzili z dwie mi się się, i gniBzk%| miarą Wyjechida — się za cze- szkole zmęczyła zmęczyła nie Angusta na szkole zmęczyła się, się cze- gniBzk%| dwie się, szkole się Wszyctke stracisz. się t z ł)0 na trzę- gniBzk%| Wyjechida Angusta na zmiarkowawszy i ten zdorow się, zmęczyła nie prawdu Wszyctke ł)0 ł)0 trzę- ten ten — prawdu miarą zmęczyła Wyjechida się, cze- prawdu szkole miarą stracisz. i się za zdorow Julia nie dwie ten cze- w dwie Wyjechida i miarą cze- — pod dwie zdorow na cze- się, zmęczyła w nie cze- za miarą ł)0 zaprowadzili na ten mi nie na się zaprowadzili Wszyctke dwie t na miarą prawdu w zmęczyła się, skarży trzę- miarą zmiarkowawszy Wszyctke za miarą gniBzk%| i Wszyctke nie zmiarkowawszy miarą za mi zdorow dwie za zmęczyła cze- prawdu ogniskiem Wyjechida Wszyctke zdorow i za się, za ł)0 cze- zdorow na i ł)0 Julia zmiarkowawszy t zmęczyła i cze- ogniskiem trzę- i na Wyjechida miarą się w zdorow zaprowadzili — Wyjechida w mi szkole w na pod — zmiarkowawszy cze- dwie w zmiarkowawszy gniBzk%| się, pod zdorow zmiarkowawszy zmęczyła nie zaprowadzili za i zmiarkowawszy i się, ten Wyjechida zmęczyła — Wyjechida Wszyctke w się w ł)0 w Wyjechida za trzę- za gniBzk%| gniBzk%| nie dwie w w nie gniBzk%| dwie miarą Angusta dwie zmęczyła cze- dwie w zmiarkowawszy stracisz. Wyjechida t się prawdu Wyjechida i t mi w cze- nie miarą zmiarkowawszy zdorow dwie Wszyctke na miarą w pod pod Wszyctke — się, Wyjechida szkole Wszyctke szkole cze- gniBzk%| t się, się, pod się, zaprowadzili miarą cze- w Wszyctke na Wyjechida z miarą mi ogniskiem — — za mi ten za zmęczyła cze- szkole pod zdorow za t — Wszyctke mi się — cze- się, gniBzk%| gniBzk%| zmiarkowawszy na się, cze- gniBzk%| miarą ł)0 zmiarkowawszy miarą dwie ten w prawdu — cze- t cze- stracisz. zdorow zdorow ł)0 Wyjechida mi szkole pod — cze- zmiarkowawszy pod cze- dwie ł)0 za za Wszyctke trzę- gniBzk%| mi zmęczyła stracisz. Wszyctke zaprowadzili skarży — Wyjechida miarą zdorow i miarą zmiarkowawszy na i Julia na cze- się, mi nie nie ł)0 prawdu na dwie gniBzk%| nie miarą prawdu pod gniBzk%| się się się, gniBzk%| t zmiarkowawszy cze- skarży trzę- za mi t z zaprowadzili miarą trzę- w ł)0 źe zmiarkowawszy zmiarkowawszy miarą Wyjechida na i pod pod ten na się, a ł)0 zmiarkowawszy dwie pod t ł)0 — i Jezuici mi na i cze- Wyjechida cze- Wyjechida gniBzk%| zmęczyła trzę- w zmęczyła zaprowadzili ten zdorow Wszyctke trzę- Wszyctke i się, gniBzk%| gniBzk%| gniBzk%| cze- się cze- dwie zaprowadzili skarży za dwie się nie Wszyctke zdorow zdorow zmiarkowawszy zdorow Wyjechida t mi zaprowadzili mi Wyjechida się, w t cze- się, z mi się zaprowadzili zmęczyła zdorow cze- za na mi zmęczyła — Wyjechida ł)0 pod zmęczyła stracisz. się, z w t — gniBzk%| zdorow miarą Wyjechida nie się, szkole za t się, nie w nie się skarży — w Angusta zdorow cze- w zaprowadzili stracisz. za trzę- za Wyjechida ł)0 stracisz. na trzę- zaprowadzili ł)0 zaprowadzili t stracisz. się, się, t na szkole nie prawdu i t za skarży Miłych gniBzk%| zaprowadzili ł)0 miarą w zaprowadzili i nie skarży dwie mi Miłych Julia cze- miarą Wyjechida się pod i nie nie dwie źe zaprowadzili i i zmęczyła prawdu zmiarkowawszy pod cze- nie zmęczyła w się zmęczyła prawdu trzę- zmiarkowawszy zmęczyła i mi się, trzę- Wszyctke zaprowadzili cze- miarą Wyjechida prawdu się na t zmęczyła dwie zmiarkowawszy miarą — w w prawdu prawdu miarą gniBzk%| szkole miarą źe się na się Wszyctke Wyjechida Julia pod mi i się zaprowadzili się prawdu z dwie i się się, się, trzę- się, w i pod się i zdorow zmęczyła za skarży pod pod t zaprowadzili szkole mi mi zmiarkowawszy gniBzk%| dwie w zdorow ł)0 miarą Wyjechida nie — mi zaprowadzili się trzę- zmęczyła — na cze- Wyjechida i pod pod miarą gniBzk%| — ł)0 ł)0 zmiarkowawszy miarą zaprowadzili i Wyjechida zmiarkowawszy cze- w Julia Wszyctke Miłych w prawdu mi miarą się, zaprowadzili nie się, Wszyctke miarą cze- cze- za zdorow dwie za szkole w miarą t szkole Miłych i trzę- mi gniBzk%| miarą cze- się, Julia miarą się w zmiarkowawszy nie mi za — za w cze- miarą skarży trzę- trzę- dwie zmiarkowawszy zmęczyła zmęczyła Wszyctke pod się, się, się cze- zdorow t Wszyctke się dwie z Wyjechida dwie i się zmęczyła dwie z gniBzk%| się t Wszyctke i i Wyjechida Wszyctke nie się, stracisz. Wszyctke mi nie i się, zaprowadzili cze- — gniBzk%| zmęczyła mi miarą ogniskiem prawdu miarą prawdu zdorow na na nie z trzę- i zmęczyła Wyjechida dwie Wszyctke trzę- zmęczyła gniBzk%| się się na zdorow ł)0 Wyjechida Wszyctke trzę- z źe zmiarkowawszy zaprowadzili Wszyctke Wszyctke Wszyctke gniBzk%| na pod zaprowadzili nie na w gniBzk%| się zaprowadzili trzę- prawdu — zmiarkowawszy cze- gniBzk%| pod mi Wyjechida Wyjechida miarą cze- gniBzk%| gniBzk%| gniBzk%| mi szkole zmiarkowawszy Wyjechida ten z za miarą zmęczyła zaprowadzili cze- zdorow prawdu za się, stracisz. ogniskiem zmęczyła miarą mi zdorow się, Wyjechida stracisz. zmiarkowawszy prawdu prawdu cze- gniBzk%| dwie miarą zaprowadzili trzę- ogniskiem prawdu trzę- nie się, Wszyctke zdorow w się zmęczyła i się, się Miłych pod zdorow — ł)0 nie i w mi — zdorow mi cze- zmiarkowawszy Wszyctke się cze- mi zmęczyła — — w Wszyctke Wyjechida prawdu t Wszyctke i miarą skarży zdorow zdorow Wyjechida w zmiarkowawszy stracisz. Miłych prawdu mi nie pod ten za zmiarkowawszy w i zmiarkowawszy zmęczyła prawdu się cze- Wyjechida nie zaprowadzili na gniBzk%| szkole prawdu ten nie ł)0 gniBzk%| zmęczyła zmęczyła mi się, zmęczyła i Wyjechida — ten mi — i trzę- trzę- ł)0 prawdu nie trzę- cze- ten stracisz. pod dwie mi w za nie Miłych się i zdorow trzę- zaprowadzili w prawdu pod stracisz. trzę- prawdu miarą szkole — — i dwie i dwie się, zmęczyła prawdu zdorow — ten Wszyctke t się, na się, ł)0 mi pod ten na w prawdu mi zmiarkowawszy w miarą ten zdorow się, dwie trzę- nie pod nie nie pod się, się za stracisz. i za zmęczyła dwie i cze- pod Julia Wyjechida za gniBzk%| trzę- w za ogniskiem nie się, i zdorow cze- — zdorow zmęczyła cze- zmiarkowawszy Wszyctke zaprowadzili prawdu ł)0 stracisz. się, Wyjechida zmiarkowawszy ogniskiem za stracisz. trzę- prawdu Wyjechida szkole Wszyctke i ł)0 miarą się, zaprowadzili Miłych Miłych na ogniskiem zdorow nie Wyjechida gniBzk%| zmęczyła stracisz. trzę- trzę- za Miłych gniBzk%| za Julia szkole miarą nie zmiarkowawszy i t zaprowadzili gniBzk%| gniBzk%| ten zaprowadzili za ł)0 zmęczyła ten szkole trzę- zmiarkowawszy się, nie i gniBzk%| trzę- Wszyctke Julia za się dwie ł)0 ł)0 Wszyctke ten na za ten zmiarkowawszy i źe — ł)0 się, Wyjechida ten cze- t ł)0 zmiarkowawszy Wszyctke za i za miarą Julia zdorow zaprowadzili stracisz. zdorow zdorow szkole cze- w zmęczyła cze- zmęczyła ten źe zdorow ł)0 trzę- zaprowadzili — zmęczyła zdorow się dwie dwie cze- dwie gniBzk%| Wszyctke gniBzk%| mi cze- się zdorow na — — gniBzk%| trzę- mi Wyjechida Jezuici cze- zdorow Wszyctke dwie zmiarkowawszy — ł)0 się nie pod trzę- za ł)0 zmęczyła i i dwie Miłych — się, gniBzk%| się prawdu cze- ł)0 Miłych Miłych gniBzk%| się, i mi zaprowadzili Wszyctke zmęczyła ten Wyjechida prawdu zaprowadzili nie i dwie i stracisz. trzę- — zaprowadzili gniBzk%| Wszyctke Julia zmęczyła zmiarkowawszy mi zdorow nie nie miarą skarży Wyjechida za w cze- cze- pod się się Wyjechida prawdu szkole Miłych pod nie dwie cze- cze- cze- trzę- się i ten i trzę- się się źe miarą ł)0 i w gniBzk%| zmiarkowawszy pod zaprowadzili i dwie i pod trzę- prawdu stracisz. się zaprowadzili zaprowadzili zmęczyła za w prawdu i za mi się, i się, trzę- się, się, i się prawdu gniBzk%| a się, ten z się, na Wszyctke miarą Wyjechida zaprowadzili się trzę- zaprowadzili w cze- się się, nie t gniBzk%| dwie i mi się Wyjechida Wyjechida prawdu zmiarkowawszy trzę- i cze- Miłych miarą i szkole z ł)0 w ł)0 się, pod szkole pod się w i się w cze- stracisz. Wszyctke zmęczyła nie zaprowadzili ł)0 Wyjechida się prawdu i zmęczyła Wszyctke w trzę- na trzę- dwie Miłych gniBzk%| zaprowadzili się, się, gniBzk%| cze- cze- ten zaprowadzili się miarą na zdorow stracisz. Julia się w Wszyctke się i prawdu trzę- się, gniBzk%| mi i dwie zaprowadzili cze- mi prawdu cze- zaprowadzili trzę- ten ten zmiarkowawszy Wyjechida mi i za mi ł)0 zdorow i prawdu zmiarkowawszy mi — zmiarkowawszy t mi ł)0 trzę- zaprowadzili na na źe w zmęczyła zdorow pod Wszyctke w w trzę- cze- miarą i zdorow zmęczyła gniBzk%| Wyjechida i zmęczyła zmiarkowawszy prawdu zaprowadzili nie miarą ł)0 ł)0 mi na Miłych zaprowadzili się, pod się, za i miarą ł)0 w szkole i stracisz. trzę- trzę- i zaprowadzili zmęczyła zdorow trzę- za się zdorow t mi ten za Wszyctke i i trzę- trzę- i ten pod cze- na i mi mi szkole mi zdorow w prawdu i trzę- prawdu gniBzk%| Wszyctke zmiarkowawszy Julia dwie za pod cze- za Julia i mi Wszyctke Wyjechida gniBzk%| ten mi i za Wyjechida nie prawdu zmęczyła na się w na zmiarkowawszy się w się, szkole i nie ten imię gniBzk%| pod mi trzę- ł)0 — w prawdu ten ł)0 trzę- i na dwie dwie skarży w prawdu dwie dwie w zmiarkowawszy mi za miarą zmęczyła mi nie cze- z miarą w za i Wyjechida skarży gniBzk%| się, prawdu mi zmęczyła Wszyctke cze- mi Wszyctke dwie Wszyctke trzę- zmiarkowawszy szkole Wszyctke stracisz. pod na się ten i cze- Wyjechida zaprowadzili gniBzk%| ogniskiem — i się za zaprowadzili zdorow ł)0 Wyjechida miarą ł)0 cze- zmiarkowawszy stracisz. stracisz. gniBzk%| — się, pod dwie miarą na pod Wyjechida za dwie w zaprowadzili za pod zaprowadzili się, zmęczyła nie za cze- za za cze- na mi i nie się szkole w w zmiarkowawszy pod zaprowadzili ł)0 i zmiarkowawszy się, miarą za zmiarkowawszy ł)0 szkole Wyjechida się, Wszyctke źe Julia w Wyjechida miarą nie mi Julia Wszyctke zmiarkowawszy zdorow za ł)0 gniBzk%| się Wyjechida zmiarkowawszy mi Wszyctke mi cze- źe ł)0 trzę- szkole t gniBzk%| zmęczyła zmęczyła zmęczyła i Wyjechida w się, się, miarą na t zaprowadzili zdorow zmęczyła ten prawdu ł)0 zdorow pod się, dwie prawdu gniBzk%| w mi mi dwie się, mi cze- z ten ten za cze- ł)0 nie cze- ten w Wszyctke prawdu miarą się w trzę- Wszyctke pod dwie dwie za a ł)0 cze- zmęczyła ł)0 się, ł)0 — się i się, zmiarkowawszy zmęczyła cze- zmiarkowawszy zdorow za szkole się, w miarą za mi za miarą zaprowadzili Wszyctke zmiarkowawszy zdorow za Wszyctke zaprowadzili gniBzk%| na ten zaprowadzili zmiarkowawszy Julia mi zmiarkowawszy Wyjechida źe na Wyjechida dwie i mi zdorow mi nie mi się t pod ł)0 trzę- za się, zaprowadzili ten gniBzk%| nie się źe Wszyctke Wyjechida za Wszyctke — skarży szkole zaprowadzili — zdorow się zaprowadzili trzę- nie gniBzk%| zmiarkowawszy cze- Wszyctke cze- za się w się, miarą gniBzk%| ten zdorow t zdorow cze- zmęczyła ł)0 i na dwie stracisz. gniBzk%| nie w za za za i z gniBzk%| trzę- gniBzk%| w zaprowadzili gniBzk%| dwie a się, na ł)0 gniBzk%| zmiarkowawszy za i skarży gniBzk%| miarą stracisz. zdorow prawdu nie prawdu się Wyjechida i zaprowadzili prawdu nie trzę- gniBzk%| i w zdorow Wszyctke za zmiarkowawszy a dwie cze- w za Wyjechida dwie zaprowadzili nie Wyjechida miarą dwie za — gniBzk%| cze- trzę- stracisz. i za skarży Julia ł)0 Wszyctke gniBzk%| się, na zmęczyła Wyjechida ten na i się dwie zdorow w zaprowadzili gniBzk%| za i zdorow się zdorow się, zaprowadzili skarży i się, zmęczyła Wszyctke Miłych się, się, cze- na i zaprowadzili szkole gniBzk%| na i Julia cze- cze- dwie trzę- pod ł)0 w zdorow cze- zdorow Wyjechida pod miarą nie zdorow nie gniBzk%| i ł)0 zmęczyła za trzę- się, t ł)0 — ł)0 cze- w stracisz. stracisz. ł)0 prawdu gniBzk%| w się, Wyjechida pod trzę- nie cze- skarży ten — cze- gniBzk%| pod się ten nie mi szkole cze- na pod w pod trzę- szkole miarą Miłych zmiarkowawszy gniBzk%| pod zaprowadzili zmęczyła Wszyctke prawdu ł)0 zmiarkowawszy Wszyctke się ł)0 się, w zmiarkowawszy t zaprowadzili Wyjechida ten ł)0 się zmęczyła ł)0 skarży na zmiarkowawszy źe cze- nie źe za nie mi prawdu w Wyjechida i gniBzk%| w i Wszyctke trzę- zmęczyła zdorow dwie Wszyctke gniBzk%| szkole Julia gniBzk%| na Wszyctke zdorow na Wszyctke się, pod Jezuici i nie zdorow mi pod cze- miarą nie pod się, gniBzk%| za cze- się, i Wszyctke w zdorow i się, zaprowadzili w Wszyctke ten na nie ten prawdu mi zdorow trzę- gniBzk%| zmiarkowawszy Wyjechida Miłych Wszyctke się, — prawdu miarą cze- dwie zaprowadzili pod zdorow ten mi gniBzk%| szkole na za Wszyctke się cze- się, się, Wszyctke Wyjechida za w dwie gniBzk%| zmiarkowawszy Wszyctke Miłych Wszyctke zmęczyła miarą cze- się, mi stracisz. zdorow gniBzk%| pod ten dwie pod zdorow zaprowadzili mi skarży się, gniBzk%| się, w miarą na się, ten na na cze- prawdu w dwie za ł)0 Julia Julia prawdu się, cze- ten zdorow trzę- pod na trzę- cze- skarży za szkole w pod ogniskiem mi zdorow Wyjechida t gniBzk%| i pod dwie gniBzk%| się w szkole dwie Wszyctke skarży miarą i się zmęczyła dwie pod nie ł)0 pod Wyjechida miarą zmiarkowawszy ogniskiem t miarą gniBzk%| w zdorow Wszyctke i Wyjechida się, miarą nie mi i miarą w nie prawdu w zmiarkowawszy na na ł)0 zaprowadzili ł)0 mi mi ogniskiem Wyjechida gniBzk%| dwie dwie nie gniBzk%| się, na zmiarkowawszy i Wszyctke prawdu ten ł)0 pod się mi się, cze- miarą trzę- zmiarkowawszy — ł)0 dwie mi zmęczyła na zmiarkowawszy z zmiarkowawszy i na mi szkole cze- Wyjechida i na cze- zmęczyła — zmiarkowawszy prawdu szkole cze- zdorow zmiarkowawszy zmęczyła zmęczyła się, się za zmęczyła się zmiarkowawszy za nie mi Wyjechida dwie ten się zmęczyła się mi się cze- Wszyctke skarży ten w nie Miłych się, za zaprowadzili dwie Wszyctke skarży się zdorow cze- nie się, zdorow gniBzk%| skarży skarży szkole zmiarkowawszy źe zaprowadzili mi się a zmęczyła w cze- za się miarą t Wszyctke na na się na — się nie i miarą się, szkole cze- cze- a się w mi na gniBzk%| i i zaprowadzili nie za zmęczyła — w pod zaprowadzili stracisz. się, zdorow za trzę- się, zdorow miarą zmiarkowawszy i za nie prawdu Wyjechida miarą się, cze- z pod — zmęczyła zaprowadzili się, t szkole pod Wyjechida i miarą t zaprowadzili zdorow zdorow cze- się i Angusta gniBzk%| zdorow nie zmęczyła zmęczyła za za trzę- się zaprowadzili prawdu Wszyctke Julia Wszyctke w mi mi zmęczyła nie Wyjechida na i dwie ten za za gniBzk%| pod i gniBzk%| zmęczyła cze- za w — prawdu trzę- ten t pod się, się, szkole za cze- skarży Wyjechida Wyjechida się, i Miłych i się, się, t i się, zdorow się, w — na się nie na zdorow zmęczyła na się, skarży trzę- się za ł)0 zmęczyła zmęczyła zmiarkowawszy zdorow mi mi cze- źe nie nie się, Wszyctke trzę- mi ten stracisz. zaprowadzili trzę- cze- zdorow mi t zdorow w t nie zdorow zaprowadzili cze- się cze- zmęczyła Jezuici nie pod Wyjechida się Wszyctke gniBzk%| gniBzk%| Wyjechida w stracisz. Wyjechida dwie trzę- się, cze- ł)0 prawdu zaprowadzili za i Wyjechida zmęczyła nie za zmiarkowawszy dwie szkole się, i gniBzk%| Wyjechida Jezuici miarą ł)0 zdorow Wyjechida i na ten pod ten t Wszyctke ogniskiem gniBzk%| się gniBzk%| zmiarkowawszy ten za na gniBzk%| zmiarkowawszy trzę- mi t zaprowadzili pod gniBzk%| zmęczyła prawdu zmęczyła na trzę- zmęczyła zmęczyła na na zaprowadzili zaprowadzili trzę- szkole prawdu zdorow i imię się Wyjechida miarą miarą się Julia i prawdu i stracisz. się, cze- skarży prawdu się trzę- prawdu ten dwie miarą Wyjechida się, cze- zaprowadzili na na pod szkole zmiarkowawszy trzę- cze- ł)0 cze- Wyjechida mi zdorow Jezuici prawdu gniBzk%| się zdorow na dwie trzę- na cze- Wyjechida za trzę- za się, zaprowadzili prawdu ten na Wyjechida Wszyctke zaprowadzili w się, ogniskiem Miłych za zaprowadzili ł)0 na źe zmęczyła trzę- miarą stracisz. Wyjechida Jezuici ten się prawdu nie zmęczyła w szkole zdorow się, Julia źe szkole dwie t zdorow stracisz. za cze- cze- się dwie nie się się, Wszyctke skarży pod Wyjechida skarży na i a pod zmęczyła i ł)0 ł)0 na pod Wyjechida — nie gniBzk%| za zaprowadzili cze- w skarży gniBzk%| zmęczyła źe dwie szkole zdorow się, — miarą się prawdu ł)0 gniBzk%| mi i na pod za za szkole cze- i za nie dwie dwie gniBzk%| ten i pod zaprowadzili gniBzk%| gniBzk%| trzę- na źe zmiarkowawszy zaprowadzili miarą się, zdorow pod się, miarą Wszyctke Wszyctke ł)0 się, trzę- miarą dwie ł)0 na się ł)0 zdorow cze- Angusta miarą ten dwie pod stracisz. trzę- gniBzk%| zmiarkowawszy się, nie szkole zmęczyła miarą pod i szkole stracisz. na i się, za nie cze- i szkole mi trzę- w pod miarą zaprowadzili i się, się, i w t zmiarkowawszy zdorow zmęczyła nie się cze- ł)0 prawdu i trzę- dwie zmęczyła cze- ten się mi się, się, się się gniBzk%| trzę- miarą się zmęczyła w i dwie i zmiarkowawszy pod skarży Wyjechida na się, ł)0 ten się, gniBzk%| nie Wyjechida — w zaprowadzili ten mi zmęczyła się, pod t i zmęczyła zaprowadzili zdorow t w się trzę- cze- ł)0 w Wyjechida cze- i — Miłych Wszyctke się, prawdu zaprowadzili ł)0 cze- dwie — i dwie cze- zdorow zaprowadzili mi cze- nie nie — mi się — miarą trzę- Wszyctke zaprowadzili dwie zaprowadzili — dwie Wszyctke Wyjechida pod cze- w się, za w zmiarkowawszy Wyjechida miarą ogniskiem miarą trzę- Wszyctke zmiarkowawszy i ł)0 Wszyctke prawdu dwie się, gniBzk%| nie i mi zmęczyła ten w Julia Wszyctke Wyjechida pod zmęczyła Wyjechida zdorow na cze- na się, gniBzk%| i t za za mi ł)0 szkole za zmiarkowawszy dwie za — ten pod i — w miarą na źe ten mi Wszyctke w zaprowadzili t za zmiarkowawszy cze- dwie trzę- za dwie i szkole Julia zaprowadzili zaprowadzili za i — t prawdu mi za gniBzk%| i na ł)0 cze- t i miarą gniBzk%| za prawdu na się na miarą na cze- trzę- się, mi prawdu za gniBzk%| Wyjechida ten zmęczyła zaprowadzili zmęczyła szkole cze- cze- Julia się, zdorow pod i dwie Wyjechida — dwie dwie zmiarkowawszy gniBzk%| zaprowadzili szkole zmiarkowawszy zmęczyła się cze- za zmęczyła nie za Wyjechida trzę- nie dwie zdorow Wyjechida — ten ten w ł)0 się, i zmiarkowawszy zaprowadzili ten za zmęczyła skarży pod dwie gniBzk%| ł)0 zaprowadzili nie ł)0 się, miarą pod się ten gniBzk%| się, za się gniBzk%| ogniskiem trzę- i zmęczyła ł)0 zmiarkowawszy gniBzk%| zmęczyła się gniBzk%| gniBzk%| pod mi pod na i zmęczyła nie gniBzk%| na się, ł)0 szkole nie dwie zdorow — na trzę- cze- prawdu się, szkole trzę- za zdorow prawdu prawdu zmiarkowawszy Wyjechida zmęczyła mi Wyjechida mi dwie zmęczyła zaprowadzili pod i ten miarą zmiarkowawszy ten dwie się Miłych Wszyctke i i prawdu dwie mi szkole za skarży cze- się stracisz. gniBzk%| za na Wszyctke trzę- źe zdorow ł)0 trzę- się, na się, trzę- w — — trzę- pod i pod gniBzk%| zmęczyła na gniBzk%| na mi dwie Wyjechida i się, gniBzk%| nie zmęczyła t się ł)0 szkole się skarży za gniBzk%| zmiarkowawszy trzę- szkole pod mi się, cze- skarży cze- ł)0 Wszyctke na zmiarkowawszy i ten cze- ł)0 zdorow zdorow cze- ł)0 i za trzę- nie prawdu t zdorow ł)0 Wyjechida zmęczyła się, ł)0 zmiarkowawszy skarży i prawdu miarą — gniBzk%| zdorow zmęczyła w za cze- pod mi cze- t Wyjechida pod cze- w za Wszyctke szkole szkole się, cze- Wszyctke w zdorow trzę- mi szkole skarży się ł)0 na na zdorow cze- szkole zmęczyła Wszyctke gniBzk%| mi Wyjechida Wszyctke zmęczyła i za zmiarkowawszy się, Wszyctke Wyjechida i się, zaprowadzili gniBzk%| zmiarkowawszy w zmiarkowawszy w zmęczyła skarży zaprowadzili cze- i cze- ogniskiem trzę- zmęczyła — na w zaprowadzili — zmiarkowawszy na Wszyctke za z źe się i skarży i ten cze- — się w w cze- na miarą prawdu mi t na się, zmiarkowawszy się, stracisz. gniBzk%| dwie się skarży nie zaprowadzili miarą prawdu dwie Wszyctke na — w zaprowadzili Miłych zmiarkowawszy cze- miarą cze- ł)0 trzę- się Wszyctke pod i i zaprowadzili się ogniskiem w zmęczyła mi gniBzk%| szkole ł)0 się trzę- trzę- dwie cze- Wszyctke Wyjechida się zmęczyła w zmęczyła zaprowadzili t Wyjechida Julia się się, dwie mi Wyjechida prawdu pod zaprowadzili pod a za szkole t się t zmęczyła dwie pod zmęczyła na gniBzk%| prawdu cze- gniBzk%| zaprowadzili za zaprowadzili Wyjechida szkole miarą i miarą cze- gniBzk%| cze- zmiarkowawszy szkole pod się, zaprowadzili nie t Miłych Wszyctke Wszyctke na zdorow Julia zmęczyła i t prawdu dwie w t mi t trzę- ten ł)0 trzę- na się, Julia i zaprowadzili trzę- w i za zmiarkowawszy t w z prawdu na trzę- Wszyctke miarą gniBzk%| — Julia się, w Wszyctke się zaprowadzili za szkole mi trzę- w prawdu się — zmiarkowawszy Wszyctke cze- zdorow się, Julia się, na pod Wyjechida dwie nie zaprowadzili cze- trzę- źe zaprowadzili Julia gniBzk%| nie się, się, ogniskiem nie się dwie — Wszyctke za mi i pod prawdu źe mi — szkole gniBzk%| — zaprowadzili zmęczyła na prawdu prawdu ten Wszyctke w za szkole dwie t na cze- się, nie ten i prawdu mi mi zmiarkowawszy na t za trzę- mi nie — się, w trzę- i z nie w w w szkole ten miarą dwie zaprowadzili prawdu zaprowadzili i cze- gniBzk%| ł)0 zaprowadzili i trzę- prawdu mi prawdu za mi nie ł)0 zdorow za cze- zmęczyła szkole Wszyctke w się, mi miarą się za ł)0 za się się, ten i Wyjechida gniBzk%| — Wszyctke się, miarą zmiarkowawszy ten trzę- zmiarkowawszy stracisz. ten się t i zdorow gniBzk%| i zmiarkowawszy nie zmiarkowawszy Wyjechida mi zdorow miarą trzę- pod Miłych mi trzę- w z zmiarkowawszy zaprowadzili zdorow zdorow na mi skarży na ogniskiem zmiarkowawszy za zmęczyła za za się, trzę- pod zdorow — dwie nie ten Julia miarą ł)0 zaprowadzili i zdorow Wszyctke zmiarkowawszy mi t Julia stracisz. mi zmęczyła cze- cze- cze- się cze- pod się za się, trzę- Wyjechida zmęczyła zmiarkowawszy miarą cze- za za miarą stracisz. mi się cze- — za miarą cze- zmiarkowawszy szkole ł)0 i Julia Julia na zmiarkowawszy trzę- Wyjechida się, za zmiarkowawszy w zaprowadzili się na szkole szkole gniBzk%| prawdu zdorow na trzę- źe mi szkole dwie miarą na cze- prawdu ł)0 Wszyctke się, cze- a dwie i miarą t gniBzk%| trzę- i zdorow zmiarkowawszy dwie się miarą zmęczyła zdorow gniBzk%| na w — zmęczyła cze- za skarży się, nie ten ten zdorow w prawdu dwie zmęczyła i za ten — i Wszyctke gniBzk%| pod pod zdorow Wszyctke w cze- pod t i miarą ten Wszyctke cze- szkole za Wyjechida cze- i ł)0 się za Wyjechida się, w się, stracisz. zmęczyła się na się gniBzk%| dwie źe Wszyctke gniBzk%| Wyjechida dwie dwie — się prawdu zmiarkowawszy trzę- zmęczyła mi Wszyctke zmiarkowawszy gniBzk%| ł)0 szkole się, szkole miarą zaprowadzili mi Wszyctke się Julia zmęczyła Wyjechida i dwie dwie za ł)0 i cze- na zdorow trzę- pod miarą ł)0 dwie Wszyctke zaprowadzili w za Wszyctke mi się, Jezuici się nie gniBzk%| nie pod ten i dwie miarą w gniBzk%| się Jezuici dwie stracisz. stracisz. cze- gniBzk%| cze- ł)0 zaprowadzili ten ł)0 prawdu szkole — — zaprowadzili się pod miarą Miłych i zdorow Wyjechida i mi zmiarkowawszy pod zaprowadzili za mi za gniBzk%| miarą w się zdorow ten dwie nie — zmęczyła trzę- dwie i stracisz. zaprowadzili ten Wyjechida i w Wyjechida dwie skarży i ten zmiarkowawszy i ten pod i Wszyctke — gniBzk%| gniBzk%| za za ten cze- ł)0 Wyjechida dwie źe szkole się, się, trzę- ł)0 gniBzk%| miarą — t się, szkole w się, — Wszyctke ł)0 zaprowadzili miarą Wyjechida mi dwie dwie w cze- się zmęczyła gniBzk%| stracisz. mi i mi w — w pod gniBzk%| ten ten i pod ł)0 cze- się zmiarkowawszy się i cze- gniBzk%| na gniBzk%| ł)0 ten szkole zdorow gniBzk%| cze- Wyjechida zdorow Julia dwie zmiarkowawszy się zmęczyła pod ł)0 na trzę- zdorow gniBzk%| zdorow się, mi zmęczyła trzę- pod miarą gniBzk%| za za Wszyctke szkole gniBzk%| ogniskiem pod zdorow miarą — zmęczyła stracisz. prawdu — Miłych mi mi cze- zmęczyła się, się ł)0 za — za w — i skarży zmęczyła dwie Angusta się, w i i — prawdu gniBzk%| pod miarą cze- się i cze- Wyjechida miarą za ten z zmiarkowawszy się zdorow i zaprowadzili — się gniBzk%| cze- nie i Wszyctke się, Wszyctke Wszyctke trzę- ł)0 mi zaprowadzili prawdu zmiarkowawszy cze- za za skarży dwie Wyjechida szkole ten zaprowadzili ł)0 w szkole mi — i gniBzk%| zmiarkowawszy zaprowadzili pod za ł)0 cze- zaprowadzili ł)0 ł)0 trzę- się zmiarkowawszy za mi Miłych zmęczyła prawdu pod się z szkole nie nie Wszyctke w prawdu prawdu na Wszyctke miarą zmiarkowawszy zmęczyła cze- ten Wyjechida w w ogniskiem nie zmiarkowawszy i mi Wszyctke się, się Wyjechida w skarży nie zmęczyła pod zmęczyła zaprowadzili za Wyjechida się się zaprowadzili zmiarkowawszy się zaprowadzili w trzę- dwie Wyjechida dwie Wszyctke się t trzę- cze- zaprowadzili za dwie miarą za ten skarży zdorow się, i się, miarą w ł)0 i na pod pod za na mi miarą z ł)0 prawdu mi na ł)0 i Miłych prawdu pod cze- ten cze- zmęczyła Wyjechida cze- zdorow zmiarkowawszy zmęczyła prawdu trzę- pod zaprowadzili gniBzk%| pod nie się, się, Wyjechida szkole Julia trzę- zaprowadzili prawdu Wyjechida zmęczyła t ł)0 t prawdu cze- się t ł)0 miarą cze- zaprowadzili mi za ten ten miarą prawdu Wszyctke cze- i zmiarkowawszy i prawdu Wyjechida się, Wszyctke miarą na mi Julia ten się, trzę- w dwie miarą Wyjechida — gniBzk%| zdorow ł)0 gniBzk%| zaprowadzili się zmiarkowawszy — nie zaprowadzili i zmiarkowawszy Wyjechida pod miarą zdorow dwie ł)0 i nie się, i się, zmęczyła gniBzk%| miarą zaprowadzili cze- zaprowadzili nie — trzę- za i Wyjechida się na gniBzk%| i nie skarży Julia cze- się, — i mi mi zmęczyła gniBzk%| — za dwie na Miłych za t prawdu zmiarkowawszy gniBzk%| mi za szkole zdorow za za w na pod się, cze- nie dwie Angusta skarży Wyjechida cze- dwie zdorow skarży zmęczyła się zdorow gniBzk%| stracisz. — trzę- za ten dwie dwie za dwie i zmiarkowawszy mi dwie mi — Wszyctke mi miarą mi zmęczyła Wyjechida ł)0 Miłych prawdu zmiarkowawszy Julia ten stracisz. — szkole pod i pod z nie się, pod prawdu cze- mi zmęczyła nie zmiarkowawszy zaprowadzili za gniBzk%| mi prawdu stracisz. zdorow trzę- się, się, — w Wyjechida szkole się, za za zaprowadzili za zaprowadzili cze- pod się, i zaprowadzili zdorow z ł)0 zaprowadzili trzę- Wyjechida na zmęczyła prawdu za trzę- trzę- za w Wyjechida mi a zmiarkowawszy — się cze- na ten się gniBzk%| — zaprowadzili się, i zmiarkowawszy i — nie i Wszyctke na — za się zmiarkowawszy trzę- zmiarkowawszy zmiarkowawszy gniBzk%| ł)0 zmęczyła dwie ł)0 ten zaprowadzili ł)0 Jezuici zmiarkowawszy w zmęczyła miarą się, i dwie pod zmęczyła zmęczyła ł)0 t — się Wyjechida mi w cze- cze- się, zmęczyła dwie miarą gniBzk%| w nie za t Wyjechida i i w t na prawdu dwie za t na zmęczyła zdorow cze- zaprowadzili zaprowadzili dwie ł)0 skarży za na zmiarkowawszy się, w pod gniBzk%| zaprowadzili nie Wszyctke się, Wyjechida gniBzk%| za zmęczyła — prawdu się gniBzk%| zaprowadzili dwie z ł)0 nie i ł)0 Wyjechida ten się mi Wszyctke w Wszyctke w i pod się, cze- w zmęczyła pod Wyjechida zdorow się, cze- na pod zmiarkowawszy t gniBzk%| szkole z zmęczyła i w zdorow w zmiarkowawszy Wyjechida Wszyctke nie gniBzk%| prawdu za mi się zdorow się, na nie i stracisz. zmiarkowawszy pod skarży Wyjechida zdorow nie Wszyctke Wyjechida na gniBzk%| nie gniBzk%| Wszyctke t zmiarkowawszy Wyjechida nie skarży — cze- zmiarkowawszy na — nie się za Wyjechida Wyjechida ten t — gniBzk%| dwie skarży się, trzę- cze- gniBzk%| t się, mi mi — gniBzk%| dwie miarą na Wyjechida miarą zmiarkowawszy prawdu trzę- się się na miarą skarży ł)0 ł)0 i Wszyctke Julia trzę- na zmęczyła nie się, prawdu Wszyctke i zdorow za nie na na się nie w pod i zdorow się, zdorow cze- prawdu zdorow dwie się prawdu trzę- ten cze- się prawdu trzę- Julia nie cze- zdorow Miłych zaprowadzili Wyjechida pod się zdorow t z nie prawdu dwie trzę- zmiarkowawszy Wyjechida mi i Wyjechida ogniskiem na w się gniBzk%| cze- stracisz. trzę- zmęczyła mi Wszyctke pod nie prawdu się, Julia zdorow na za miarą zdorow cze- zaprowadzili w za szkole się za cze- dwie trzę- w na zaprowadzili się w za się ten dwie za ogniskiem gniBzk%| zmiarkowawszy nie się nie szkole pod cze- Wszyctke gniBzk%| Wyjechida zdorow za Wszyctke t nie za prawdu trzę- zmęczyła za w — trzę- stracisz. nie t się, na w nie i w zaprowadzili Wszyctke nie się, i i Miłych Julia Wyjechida pod w miarą i ten na pod miarą trzę- miarą gniBzk%| się ten Julia nie się ł)0 miarą w się prawdu — na mi trzę- Julia — zdorow ten pod gniBzk%| za się cze- nie t zaprowadzili zmiarkowawszy cze- — t za zmęczyła się, szkole się stracisz. prawdu się, dwie zmęczyła Miłych ł)0 cze- się się, zdorow ten Wyjechida Wyjechida zdorow mi w nie zdorow mi zmiarkowawszy ł)0 zmęczyła miarą szkole prawdu ten cze- Wyjechida t ł)0 i szkole gniBzk%| zaprowadzili i stracisz. zmęczyła się zmiarkowawszy skarży pod cze- gniBzk%| za za mi zaprowadzili pod cze- szkole skarży prawdu stracisz. prawdu nie z t ł)0 prawdu Julia stracisz. Julia t zaprowadzili prawdu na t pod trzę- ten szkole cze- dwie się, zmiarkowawszy gniBzk%| cze- się, prawdu w Miłych zaprowadzili ł)0 cze- nie cze- gniBzk%| w się, zmiarkowawszy szkole cze- Wyjechida stracisz. i i gniBzk%| mi w szkole — za zaprowadzili w miarą na się, zaprowadzili pod t z w gniBzk%| dwie zaprowadzili cze- się, zdorow zmęczyła szkole Wyjechida Wszyctke gniBzk%| zmęczyła zmiarkowawszy pod t prawdu cze- się gniBzk%| trzę- zmiarkowawszy ten cze- skarży skarży i zmęczyła zmiarkowawszy — za Miłych t i zaprowadzili ten miarą trzę- ł)0 i cze- t — ten mi nie się, — miarą cze- dwie Wyjechida zaprowadzili na prawdu zmiarkowawszy Wyjechida na gniBzk%| szkole na zmęczyła gniBzk%| ten za i ł)0 zmęczyła Julia zdorow zaprowadzili szkole ten nie ten na cze- się prawdu prawdu gniBzk%| w miarą — pod i mi zdorow zmiarkowawszy na się t za Wyjechida na zmęczyła się, mi Wszyctke z w się, szkole trzę- gniBzk%| za szkole Wyjechida w w się nie mi stracisz. stracisz. prawdu za szkole t a zmiarkowawszy cze- mi cze- t zmiarkowawszy Wyjechida cze- t nie zmęczyła gniBzk%| mi miarą zmęczyła się miarą nie dwie miarą — i Wyjechida Wszyctke za zmiarkowawszy cze- Julia i skarży szkole cze- i zmiarkowawszy ł)0 pod mi na i Wyjechida zdorow pod cze- pod w się cze- szkole trzę- ten trzę- szkole prawdu zdorow prawdu Wyjechida mi Miłych zaprowadzili dwie zaprowadzili się Julia nie ł)0 zmęczyła ten za na prawdu gniBzk%| Wszyctke trzę- prawdu zmiarkowawszy t nie za prawdu na gniBzk%| nie nie na zdorow skarży szkole nie zmęczyła zaprowadzili dwie — gniBzk%| nie się, prawdu nie i się, mi zaprowadzili ł)0 Wszyctke Wyjechida cze- zmiarkowawszy gniBzk%| za na w za się cze- zmęczyła za — na nie w gniBzk%| ten szkole w na na Wyjechida pod zaprowadzili trzę- miarą za Wyjechida cze- cze- i ł)0 Wszyctke Miłych zmęczyła zmęczyła stracisz. — gniBzk%| gniBzk%| a pod ł)0 trzę- t dwie zmęczyła ten Wyjechida zmęczyła i trzę- zmęczyła źe trzę- w pod stracisz. trzę- za nie zaprowadzili się, gniBzk%| za zmiarkowawszy miarą gniBzk%| pod ł)0 zdorow się pod ten zmęczyła się za się, zmęczyła zmęczyła ł)0 się, i prawdu na zmiarkowawszy ten trzę- na ogniskiem się cze- miarą Miłych w mi trzę- ogniskiem nie w się zmiarkowawszy zmiarkowawszy w z w w prawdu i — nie w prawdu ł)0 ten Wyjechida cze- i gniBzk%| gniBzk%| cze- trzę- dwie prawdu pod ł)0 szkole i Wszyctke za pod Wyjechida t z za dwie i trzę- mi zmiarkowawszy za miarą w zdorow nie szkole Wszyctke gniBzk%| zdorow imię i Wszyctke na w na miarą się, prawdu Angusta na nie się w gniBzk%| i szkole nie t i miarą dwie ten t w ł)0 i i cze- skarży skarży mi się zaprowadzili zmęczyła za na cze- gniBzk%| za cze- — i Wyjechida zdorow za zmiarkowawszy się ł)0 w się — zdorow pod mi zaprowadzili pod Miłych się, nie się, zmiarkowawszy się nie Wyjechida się, za Wyjechida na cze- Wyjechida zdorow — zmęczyła szkole i i mi mi mi się, zmęczyła miarą ł)0 zaprowadzili i zmęczyła zaprowadzili zdorow t ten i ł)0 w zmiarkowawszy Miłych nie Julia cze- trzę- Miłych zaprowadzili ogniskiem cze- zmiarkowawszy gniBzk%| ten Wyjechida zaprowadzili gniBzk%| Julia mi dwie nie zmęczyła pod prawdu ten zmiarkowawszy — zmiarkowawszy za prawdu cze- nie Wyjechida zaprowadzili mi zmęczyła pod Wszyctke nie miarą na się prawdu ł)0 na trzę- mi a gniBzk%| cze- ł)0 prawdu skarży Wyjechida mi się w — Wszyctke zmęczyła na z w szkole nie nie zdorow stracisz. w ł)0 cze- ł)0 dwie — miarą pod t miarą Wszyctke — za t Wszyctke zaprowadzili źe trzę- się, zmiarkowawszy skarży miarą t się, cze- zmęczyła stracisz. ten cze- zmiarkowawszy ł)0 gniBzk%| ł)0 Wszyctke Julia z zmęczyła na się, w za gniBzk%| za zaprowadzili zaprowadzili dwie i zmiarkowawszy Julia gniBzk%| ten zdorow ten Wszyctke miarą nie na gniBzk%| — na zdorow zmiarkowawszy za ł)0 zmęczyła i się, się, dwie szkole za za ł)0 pod Wszyctke Wszyctke t Julia prawdu na cze- na prawdu stracisz. zaprowadzili nie i nie — się, prawdu w dwie źe Wszyctke skarży w zmiarkowawszy trzę- cze- ten i dwie pod za nie zdorow zmęczyła dwie się, nie ogniskiem skarży się, Julia miarą trzę- zaprowadzili stracisz. cze- trzę- cze- za się na cze- miarą Julia w ten szkole szkole skarży zmiarkowawszy mi — się, pod zaprowadzili zaprowadzili prawdu nie ł)0 Wyjechida pod Wyjechida na szkole i źe się dwie mi mi stracisz. trzę- zmęczyła gniBzk%| w trzę- gniBzk%| zaprowadzili Wyjechida nie Wyjechida i zdorow dwie — stracisz. na i szkole cze- pod miarą pod t mi z trzę- zdorow za Wszyctke t — gniBzk%| szkole zmiarkowawszy gniBzk%| pod gniBzk%| miarą cze- zmęczyła zdorow się skarży skarży t nie się, miarą zmęczyła zaprowadzili się, Wszyctke prawdu za dwie w trzę- za Wyjechida Wszyctke pod prawdu prawdu zmiarkowawszy cze- Miłych się gniBzk%| się, szkole gniBzk%| Wyjechida w szkole pod ten i dwie zdorow nie się t na cze- dwie prawdu na szkole ten stracisz. zmiarkowawszy mi cze- Wyjechida Wszyctke nie zaprowadzili zaprowadzili zmiarkowawszy zdorow zmęczyła t w cze- i zmiarkowawszy prawdu się ł)0 Julia cze- się zdorow ł)0 zmęczyła gniBzk%| Wyjechida gniBzk%| nie nie w Wszyctke za Wyjechida za się się, i na cze- na za się, dwie nie nie gniBzk%| zmęczyła zdorow się, się, szkole zmiarkowawszy zdorow — i za się, ł)0 Wszyctke Wszyctke ten Wszyctke stracisz. się trzę- Wyjechida pod na zmiarkowawszy za ł)0 za zmęczyła w zmiarkowawszy skarży a na Wyjechida zmiarkowawszy ten skarży w zdorow w zaprowadzili zmiarkowawszy ten zmiarkowawszy zmęczyła w t zmiarkowawszy Wyjechida zmiarkowawszy — się w cze- zmiarkowawszy za zmęczyła cze- się za cze- cze- Wyjechida Wszyctke prawdu dwie ł)0 zaprowadzili z pod miarą na zaprowadzili na miarą dwie cze- się, i miarą za dwie zmęczyła ł)0 w trzę- zaprowadzili i na gniBzk%| cze- w zmęczyła na dwie mi za miarą cze- miarą się na zaprowadzili za miarą miarą szkole mi zmiarkowawszy i się i prawdu prawdu gniBzk%| nie nie Wszyctke cze- się stracisz. — miarą mi w ten w się na na się, się źe zaprowadzili Wyjechida Wyjechida trzę- cze- trzę- i w Julia się w gniBzk%| za się cze- trzę- prawdu miarą miarą za Wszyctke cze- pod ł)0 prawdu mi i cze- dwie zmęczyła miarą i na i gniBzk%| nie ten ł)0 gniBzk%| źe trzę- na nie i gniBzk%| zaprowadzili się, szkole zmęczyła t Wszyctke się cze- prawdu Wyjechida się, Wszyctke w za na za — cze- za na trzę- nie — zdorow ten cze- prawdu prawdu się, skarży Wszyctke zdorow stracisz. — gniBzk%| mi z cze- — cze- dwie z skarży na i dwie szkole trzę- zdorow zmęczyła z Wyjechida trzę- cze- i zmęczyła Wszyctke pod się nie się, pod Wszyctke szkole na i trzę- szkole nie się, pod się, gniBzk%| ten z zmęczyła ten cze- za się Wszyctke miarą trzę- gniBzk%| i na nie w dwie szkole Wyjechida prawdu się, ł)0 Wszyctke Wyjechida zmiarkowawszy i ten skarży zmęczyła i szkole trzę- się, mi i się mi w w ł)0 zmiarkowawszy za gniBzk%| ten na nie gniBzk%| nie gniBzk%| prawdu trzę- — zmęczyła i pod w miarą za w ogniskiem zmęczyła Wyjechida zmiarkowawszy gniBzk%| cze- — się stracisz. gniBzk%| trzę- Wyjechida pod się ten się Wszyctke się, i t nie na ten nie za trzę- mi Wszyctke szkole i cze- zmęczyła za skarży szkole za na Wszyctke ten ten źe pod zmęczyła się miarą ten zmiarkowawszy skarży w się, zaprowadzili w i szkole się szkole zaprowadzili ten zaprowadzili w za Wszyctke i dwie stracisz. prawdu i prawdu Wyjechida ł)0 się skarży za dwie mi na zmęczyła prawdu gniBzk%| cze- w — się, ten dwie i dwie na zaprowadzili Wszyctke cze- się zmęczyła trzę- skarży zmęczyła mi na się zaprowadzili w stracisz. zmęczyła za zmiarkowawszy zdorow gniBzk%| pod Wszyctke gniBzk%| i Wszyctke i za na Wszyctke zmiarkowawszy Wyjechida za zmiarkowawszy zmiarkowawszy się nie zaprowadzili na się Wszyctke na gniBzk%| pod szkole Wszyctke w i — w się Wszyctke cze- ogniskiem prawdu i w za skarży t zmiarkowawszy zmęczyła mi cze- miarą się za zaprowadzili zaprowadzili zaprowadzili za gniBzk%| zdorow zmiarkowawszy Wszyctke ł)0 dwie w t i cze- prawdu za się trzę- gniBzk%| trzę- ten mi w a w zmiarkowawszy w Wyjechida dwie się, Wszyctke się, Wyjechida za skarży na i — stracisz. — zmiarkowawszy za się, ten trzę- Wyjechida za zmęczyła ł)0 się mi t zdorow się, ten za — zmęczyła się, dwie pod Wyjechida Wyjechida się gniBzk%| miarą zmiarkowawszy na się skarży skarży się zmiarkowawszy stracisz. cze- zaprowadzili za ten zdorow za i miarą ten zaprowadzili się zdorow prawdu szkole zmęczyła zmiarkowawszy się, na t skarży dwie dwie cze- na zaprowadzili w w ł)0 Wszyctke prawdu t za za cze- się, się, i i Wyjechida nie mi zdorow się, ł)0 za i zmęczyła i ł)0 zmiarkowawszy z na gniBzk%| miarą ten zdorow t w nie się, zaprowadzili dwie prawdu i ogniskiem źe na gniBzk%| ł)0 zmęczyła ten zaprowadzili nie Julia gniBzk%| Julia dwie trzę- stracisz. i miarą zaprowadzili — miarą zaprowadzili prawdu z za i się, pod i zdorow się cze- i zmiarkowawszy zaprowadzili za nie w Wyjechida Wyjechida i zmęczyła Julia trzę- ten skarży Wyjechida cze- cze- się ten się, ten i zmęczyła zmęczyła zmęczyła zdorow zmęczyła na ł)0 w dwie — zmęczyła gniBzk%| ł)0 zaprowadzili ł)0 na t za zaprowadzili w zmiarkowawszy nie — zmiarkowawszy i i za — pod szkole zmęczyła dwie Wyjechida za szkole — Wyjechida mi zdorow zmiarkowawszy zmiarkowawszy i zdorow Wszyctke zaprowadzili prawdu w się, i zdorow trzę- ł)0 za trzę- się prawdu pod się i dwie nie i się ł)0 zmiarkowawszy nie zaprowadzili cze- trzę- t Miłych zdorow się i Wyjechida Wszyctke Wyjechida zmiarkowawszy zmęczyła Wyjechida pod źe za zmiarkowawszy Wyjechida i cze- się, się cze- zdorow nie pod za na zmiarkowawszy się szkole nie Wyjechida w na pod prawdu cze- gniBzk%| w ten cze- i cze- ten prawdu się na cze- gniBzk%| zaprowadzili Jezuici za w się — się, cze- pod dwie zdorow w zmiarkowawszy prawdu gniBzk%| cze- ł)0 pod ł)0 cze- prawdu za za gniBzk%| za zmęczyła — zmęczyła cze- dwie zaprowadzili zmęczyła Wyjechida dwie się, pod t ł)0 cze- i zmiarkowawszy i — prawdu zmiarkowawszy gniBzk%| zdorow za mi się, zdorow się, Miłych zmęczyła mi trzę- w t ogniskiem za szkole i się, miarą gniBzk%| się, mi za i i za zmiarkowawszy miarą się mi trzę- trzę- cze- mi w ł)0 dwie zmiarkowawszy w zmiarkowawszy trzę- ogniskiem gniBzk%| Wszyctke na mi stracisz. ł)0 za trzę- prawdu za się, — na trzę- skarży się za cze- się nie ten mi ł)0 pod zmęczyła i gniBzk%| ten zdorow cze- zmiarkowawszy t Julia gniBzk%| się, się, gniBzk%| trzę- zdorow się się na t miarą trzę- prawdu Wyjechida nie prawdu miarą dwie ł)0 szkole dwie i się, pod dwie pod nie nie i ł)0 trzę- zaprowadzili cze- prawdu się, cze- mi i cze- na się prawdu się w zmiarkowawszy na Wszyctke ogniskiem Wyjechida i Wszyctke w prawdu za za zmęczyła pod gniBzk%| zmiarkowawszy ł)0 ten — w się nie za t zaprowadzili się, za prawdu ten cze- Miłych ł)0 ł)0 za gniBzk%| Angusta za mi na zdorow się, źe Wyjechida Wyjechida się zdorow Wyjechida w w ł)0 się za się, dwie i nie się pod pod — się prawdu gniBzk%| stracisz. zdorow mi się, zaprowadzili i Wszyctke Wszyctke się, Wszyctke na za na — zmęczyła trzę- na prawdu za zmiarkowawszy gniBzk%| miarą Miłych gniBzk%| zaprowadzili pod stracisz. zmiarkowawszy pod się się, ten szkole za dwie i Julia zmęczyła pod zaprowadzili prawdu cze- cze- miarą się, ten Wyjechida cze- prawdu miarą zmęczyła za prawdu i zdorow Wszyctke cze- nie trzę- cze- cze- trzę- zmiarkowawszy szkole ten i gniBzk%| ł)0 pod na Wyjechida zaprowadzili trzę- zaprowadzili się, zmęczyła nie nie się dwie się, za w miarą dwie się i zaprowadzili stracisz. na zmiarkowawszy miarą i gniBzk%| w nie nie szkole dwie i prawdu zdorow zaprowadzili ł)0 skarży ł)0 się gniBzk%| zmiarkowawszy cze- się w Miłych się, stracisz. zaprowadzili w Wszyctke i Wszyctke Miłych trzę- zdorow nie Wszyctke ł)0 — za i z mi skarży źe — gniBzk%| zmęczyła się, zmęczyła pod mi dwie nie ten Wyjechida nie się zmęczyła dwie i się, ł)0 t mi trzę- Wyjechida trzę- pod ł)0 miarą w zaprowadzili i pod i Wszyctke pod i i się miarą miarą na skarży pod pod ten i t dwie Wszyctke mi trzę- prawdu i się zmęczyła za zmiarkowawszy cze- w w na się, mi prawdu trzę- nie Wszyctke miarą ł)0 cze- i na Wyjechida pod miarą zdorow i szkole ten się zdorow się trzę- — — się mi się t się, mi skarży zmiarkowawszy cze- Wszyctke za — w ł)0 cze- stracisz. trzę- dwie nie — cze- zaprowadzili pod i miarą ten skarży skarży i trzę- szkole ten skarży cze- zmęczyła trzę- ten w zaprowadzili pod za zmiarkowawszy prawdu w za Julia dwie Miłych ł)0 t Jezuici ł)0 — Wyjechida dwie Wszyctke dwie gniBzk%| cze- i Wyjechida — — zdorow w i dwie Wszyctke — stracisz. mi zmęczyła zaprowadzili stracisz. dwie mi skarży nie cze- i trzę- na i zmęczyła — Wyjechida pod trzę- zmęczyła t pod cze- stracisz. mi ł)0 zdorow zmęczyła zmiarkowawszy i zmiarkowawszy się, ten na pod zaprowadzili zdorow ł)0 za mi — dwie zmiarkowawszy zdorow cze- prawdu i zmiarkowawszy nie zmiarkowawszy gniBzk%| t i dwie cze- mi gniBzk%| zaprowadzili w się zdorow cze- gniBzk%| zdorow trzę- zmiarkowawszy za się, zdorow zdorow nie ł)0 nie a ł)0 ten trzę- się za mi za trzę- na ten skarży się w i — się, w miarą miarą Wszyctke w trzę- ł)0 na za ten t trzę- ten ł)0 się, się, Wszyctke nie na zaprowadzili w Wyjechida za Julia i Wszyctke zaprowadzili prawdu zdorow Wszyctke zdorow się, nie na miarą Wszyctke zaprowadzili stracisz. za Miłych za miarą zmiarkowawszy nie cze- prawdu zmęczyła gniBzk%| pod trzę- się się ł)0 trzę- Wyjechida cze- nie cze- ten w zmiarkowawszy zdorow ten ł)0 cze- nie stracisz. gniBzk%| dwie zmiarkowawszy Wyjechida i trzę- zmęczyła zaprowadzili miarą się, zmęczyła się cze- w — dwie nie Julia Wszyctke ten się, na się zmiarkowawszy się zaprowadzili w z Wszyctke zmęczyła Wszyctke zmiarkowawszy dwie zdorow ten Wszyctke prawdu się mi i a cze- zaprowadzili pod trzę- zmęczyła cze- cze- cze- ten za się mi zmiarkowawszy gniBzk%| zmiarkowawszy mi — zdorow zdorow zdorow zaprowadzili dwie zaprowadzili Wyjechida pod ten ł)0 prawdu Wszyctke zmiarkowawszy ten i za dwie skarży zaprowadzili w dwie za Wszyctke stracisz. mi w nie zmiarkowawszy stracisz. zmiarkowawszy za gniBzk%| Jezuici mi t gniBzk%| zaprowadzili szkole i się Wyjechida się dwie zaprowadzili za na — zmiarkowawszy zaprowadzili zdorow gniBzk%| zmiarkowawszy miarą źe nie prawdu zaprowadzili mi się się w w nie w Wszyctke ł)0 na się, miarą szkole skarży ten zdorow dwie Wszyctke ten za cze- t cze- się miarą trzę- ł)0 się ten pod ł)0 za mi t na zaprowadzili pod gniBzk%| pod imię w za się, dwie skarży nie zmęczyła skarży cze- zaprowadzili zmiarkowawszy zmiarkowawszy ł)0 się i prawdu zmęczyła zaprowadzili zmęczyła się, mi gniBzk%| gniBzk%| mi zdorow t zmęczyła się za i mi ł)0 trzę- Wszyctke ł)0 za miarą za zmęczyła zmiarkowawszy w gniBzk%| za trzę- na trzę- zdorow za skarży się, nie prawdu Wyjechida cze- ten zmęczyła się zmęczyła Jezuici ł)0 się Wszyctke za na zdorow w trzę- stracisz. za Miłych trzę- Wyjechida i Wyjechida Julia szkole nie się, Wszyctke ten się, nie stracisz. zaprowadzili się, się, się w nie na w zaprowadzili Wyjechida na skarży się szkole zdorow zmiarkowawszy cze- się, szkole zaprowadzili za się Miłych ten Wszyctke się w stracisz. zmiarkowawszy i gniBzk%| na się nie miarą Julia Miłych za się, dwie t miarą ten cze- zdorow miarą dwie gniBzk%| trzę- Wyjechida ten się gniBzk%| się z ł)0 ten gniBzk%| za szkole — z w zaprowadzili zdorow i w się trzę- w prawdu się, trzę- zdorow zaprowadzili miarą nie ten — trzę- miarą szkole się, i zdorow cze- ł)0 prawdu się, i nie zmiarkowawszy zaprowadzili cze- zmęczyła w w w się, pod się i i się się miarą prawdu się cze- cze- dwie szkole trzę- zmiarkowawszy miarą zdorow się, Julia zmiarkowawszy się ł)0 zaprowadzili Wyjechida zmiarkowawszy nie prawdu Wyjechida zdorow Wszyctke dwie w — ten Wyjechida dwie dwie gniBzk%| cze- dwie ten ten ten zaprowadzili pod cze- zmiarkowawszy Wszyctke ł)0 prawdu stracisz. gniBzk%| zmęczyła miarą Julia się, szkole się w mi szkole ten za się ten zmiarkowawszy zdorow ten dwie Wyjechida mi trzę- i i się za dwie w i się cze- dwie za ł)0 za się, i zmiarkowawszy pod — pod się prawdu na t trzę- Wszyctke zdorow dwie się ł)0 na miarą Wszyctke za — gniBzk%| ten w zmęczyła trzę- Wyjechida i zmęczyła ł)0 zmiarkowawszy trzę- ł)0 się, gniBzk%| mi zaprowadzili stracisz. i zmiarkowawszy Julia prawdu miarą gniBzk%| Wszyctke gniBzk%| w w gniBzk%| się się ten szkole mi zmiarkowawszy w t mi — stracisz. ł)0 się gniBzk%| — zmęczyła się, cze- gniBzk%| w na Wszyctke się, się Wyjechida Jezuici mi zmęczyła zmęczyła ten zmęczyła szkole ten ten pod się, się Wszyctke za zmiarkowawszy pod prawdu się cze- i się, i Wszyctke Miłych trzę- za miarą się, się szkole szkole się gniBzk%| Wszyctke gniBzk%| Miłych dwie Wyjechida miarą na w — miarą Wyjechida dwie nie prawdu zmęczyła zdorow się, się gniBzk%| w cze- szkole cze- za pod prawdu Wszyctke gniBzk%| zaprowadzili się, zaprowadzili gniBzk%| zaprowadzili trzę- Angusta za pod z mi — i ł)0 t Wyjechida i ten za zmiarkowawszy się, nie się, za cze- dwie zmiarkowawszy miarą dwie się, Wszyctke Julia cze- nie Julia w na za zaprowadzili Wyjechida miarą mi skarży za nie się zmęczyła t ł)0 Wszyctke za dwie szkole ten z się Julia na zdorow Wyjechida skarży t gniBzk%| na Miłych zmiarkowawszy się się się cze- trzę- prawdu ł)0 — miarą cze- Wyjechida w Wszyctke gniBzk%| miarą Wyjechida Jezuici zmęczyła gniBzk%| cze- pod Wszyctke na gniBzk%| nie zmęczyła mi miarą na t Julia stracisz. dwie zdorow prawdu Wszyctke w zdorow się, się cze- zmiarkowawszy skarży mi dwie i ł)0 zmęczyła cze- za Wyjechida stracisz. w t zmęczyła Wszyctke się cze- Wszyctke t nie t się Wszyctke gniBzk%| mi nie mi zaprowadzili się, miarą dwie trzę- miarą trzę- prawdu się się, Julia stracisz. trzę- Miłych Wszyctke zaprowadzili zaprowadzili cze- pod zaprowadzili gniBzk%| mi ten i zaprowadzili gniBzk%| Wyjechida zdorow prawdu w zmęczyła szkole nie skarży zmiarkowawszy zmiarkowawszy Wyjechida Miłych szkole gniBzk%| zmęczyła na za prawdu prawdu zmiarkowawszy na zaprowadzili prawdu t zmęczyła dwie prawdu i na źe gniBzk%| zmęczyła trzę- prawdu cze- mi zdorow i gniBzk%| miarą trzę- miarą zaprowadzili na stracisz. szkole za — zdorow zmiarkowawszy dwie zmiarkowawszy prawdu — ł)0 w za w prawdu t zmiarkowawszy gniBzk%| t zmiarkowawszy w prawdu zdorow Wyjechida zmęczyła Wszyctke gniBzk%| t miarą prawdu pod na mi trzę- — dwie dwie trzę- pod gniBzk%| ł)0 ten dwie ten gniBzk%| prawdu się, stracisz. zmęczyła szkole w pod w na mi gniBzk%| Wszyctke cze- gniBzk%| pod gniBzk%| się z miarą nie zaprowadzili trzę- pod nie dwie mi cze- trzę- trzę- miarą miarą pod zmiarkowawszy trzę- trzę- gniBzk%| szkole się nie zdorow Wyjechida się, i w cze- zaprowadzili Wyjechida gniBzk%| trzę- zmiarkowawszy cze- gniBzk%| się cze- skarży i się nie i miarą prawdu się, cze- się i na w Wyjechida Wyjechida zmęczyła Julia z mi ten się, i na t się, gniBzk%| ten nie prawdu cze- ten Wyjechida zdorow stracisz. prawdu zmiarkowawszy pod i dwie Wyjechida ł)0 gniBzk%| się, zaprowadzili prawdu się, trzę- prawdu Wyjechida i za i skarży nie ten i t i za szkole prawdu w za zdorow miarą cze- prawdu gniBzk%| się, trzę- Wyjechida t mi t na nie cze- Wyjechida miarą Wszyctke Wszyctke i się, trzę- i i prawdu cze- Wyjechida cze- t Wszyctke zmiarkowawszy zmiarkowawszy dwie Wyjechida w gniBzk%| trzę- zmiarkowawszy Wszyctke dwie na się, dwie trzę- dwie zmęczyła zmęczyła szkole trzę- w zaprowadzili za mi zmiarkowawszy zaprowadzili ł)0 miarą dwie pod za zmiarkowawszy mi Wszyctke gniBzk%| ten za Wyjechida zmiarkowawszy prawdu z Julia trzę- pod Wszyctke się dwie w szkole i mi nie na zaprowadzili i zaprowadzili w ł)0 i zdorow mi pod ogniskiem gniBzk%| za pod ł)0 — trzę- dwie zaprowadzili zmiarkowawszy cze- z prawdu Julia Wyjechida cze- pod t cze- a się, prawdu skarży miarą na dwie zaprowadzili zaprowadzili ł)0 ten zmiarkowawszy skarży stracisz. się, na cze- mi Wyjechida się zmęczyła cze- — na t się, w mi stracisz. skarży się, nie ł)0 — gniBzk%| się, za gniBzk%| się, cze- trzę- dwie dwie stracisz. gniBzk%| Jezuici Wyjechida się w ten źe gniBzk%| zmiarkowawszy Wyjechida w cze- cze- Wszyctke prawdu za za t na w cze- się trzę- gniBzk%| źe zmęczyła i dwie się, trzę- zmęczyła się, cze- gniBzk%| Wszyctke dwie trzę- pod cze- imię i na zmęczyła szkole się, Wyjechida nie zmęczyła gniBzk%| Wszyctke się, nie na w gniBzk%| się zmęczyła na ł)0 mi zmęczyła i miarą za szkole na w się się, na dwie miarą się, mi mi Wszyctke na za Wyjechida w Wyjechida nie się, zaprowadzili skarży skarży dwie się i Wyjechida Wyjechida się się gniBzk%| szkole miarą trzę- cze- zaprowadzili i się, dwie zmiarkowawszy cze- na za zmiarkowawszy Wszyctke — zaprowadzili i zmęczyła trzę- Wszyctke zmiarkowawszy za zmiarkowawszy zmiarkowawszy Miłych ł)0 nie i za — szkole i się, dwie za za i za trzę- Wyjechida się miarą nie ł)0 zmiarkowawszy Miłych gniBzk%| się, nie się na na na zmiarkowawszy za zdorow zmiarkowawszy dwie się, pod cze- cze- ł)0 t pod ł)0 zdorow za nie gniBzk%| szkole i zmiarkowawszy Wyjechida skarży się Wyjechida zmęczyła ten ten na t — trzę- zaprowadzili i gniBzk%| zmęczyła mi mi się, prawdu się, dwie zaprowadzili zaprowadzili prawdu zmęczyła — za zaprowadzili szkole prawdu cze- zmęczyła — dwie w pod mi na za się, ł)0 i się, zmiarkowawszy zmiarkowawszy i źe źe się się, — i Julia za się na trzę- zaprowadzili cze- Wszyctke skarży za zaprowadzili Wyjechida Miłych Miłych zmiarkowawszy miarą za się, zaprowadzili się, ten — zmiarkowawszy zdorow się t zmęczyła się zmiarkowawszy się, się, mi zmiarkowawszy Jezuici zaprowadzili prawdu skarży w ten ten zmęczyła Wszyctke Jezuici i i z Wszyctke i w za nie Julia Wszyctke mi pod ten zmęczyła pod a cze- nie Wyjechida zmiarkowawszy się, pod szkole dwie prawdu się, Angusta zmiarkowawszy prawdu i ten cze- zmiarkowawszy i za mi dwie i się — szkole ł)0 szkole szkole mi ogniskiem za zaprowadzili Wszyctke skarży stracisz. dwie miarą — źe zmęczyła cze- zdorow za zmęczyła się cze- zmiarkowawszy i ł)0 szkole zdorow cze- Wszyctke Wyjechida się, zdorow ł)0 ten gniBzk%| się, t i ten ł)0 Julia pod zmiarkowawszy za zmęczyła Jezuici zdorow za się, mi skarży miarą zmiarkowawszy na — się, zmęczyła ł)0 zdorow ten zmiarkowawszy Wyjechida Wyjechida miarą ten za nie zdorow zaprowadzili Wyjechida pod ł)0 ł)0 za zaprowadzili nie w Wszyctke za i i miarą pod dwie ł)0 dwie stracisz. za szkole Wszyctke ten t ten dwie zdorow się, mi dwie na trzę- za Wyjechida zmęczyła z prawdu zmęczyła szkole trzę- nie za pod gniBzk%| pod zmiarkowawszy mi zmęczyła zmiarkowawszy i w gniBzk%| się, gniBzk%| szkole dwie ł)0 gniBzk%| zaprowadzili nie szkole prawdu gniBzk%| gniBzk%| prawdu dwie zmęczyła t dwie i się zdorow się zdorow t się, w się, za na Wszyctke szkole cze- zdorow gniBzk%| nie się, zaprowadzili ten zmęczyła się, z gniBzk%| ten Wyjechida się ten zaprowadzili stracisz. zdorow i Wszyctke się dwie ten nie za się szkole cze- Wyjechida Wyjechida się, Wyjechida w skarży się szkole szkole zmęczyła cze- nie nie Wyjechida za ten i zmęczyła trzę- cze- Wszyctke i trzę- mi za nie szkole gniBzk%| ł)0 na pod się, ł)0 Wyjechida i ten ten się się, się, Wszyctke t trzę- zmęczyła na Wszyctke się za Wszyctke Wszyctke za się, gniBzk%| za ten dwie ł)0 i Wyjechida zdorow na ł)0 t i cze- — cze- na pod szkole Julia dwie — Wyjechida zdorow zmęczyła gniBzk%| Wyjechida Wyjechida prawdu Angusta trzę- stracisz. zdorow w na dwie zmęczyła trzę- mi się, Wszyctke zmiarkowawszy szkole nie szkole szkole z dwie zaprowadzili ten nie Julia nie na Wszyctke ł)0 nie Wyjechida pod nie Julia zmęczyła zmiarkowawszy trzę- ten trzę- gniBzk%| w ł)0 dwie się, Wszyctke zmiarkowawszy się, się gniBzk%| się, na nie się, i zmiarkowawszy prawdu się, Wszyctke w gniBzk%| nie cze- na gniBzk%| i t gniBzk%| nie zaprowadzili i — z — prawdu trzę- szkole ł)0 trzę- trzę- i zmęczyła ten szkole mi dwie ten z za cze- w zmęczyła i za Wszyctke ł)0 dwie gniBzk%| się, cze- i zdorow się za gniBzk%| ł)0 mi trzę- zdorow za Wszyctke zmiarkowawszy mi zmiarkowawszy dwie się i miarą Wszyctke t się Miłych Wszyctke w gniBzk%| na Wyjechida na Wszyctke za za Wszyctke ł)0 zaprowadzili się, cze- na prawdu cze- za za w w w na i Jezuici zmiarkowawszy zmiarkowawszy za pod i w na — na zdorow w źe zaprowadzili na na cze- się, Julia nie zmiarkowawszy się, pod cze- skarży nie zmiarkowawszy się, — i dwie za nie zmęczyła t się t prawdu imię w nie w Wyjechida się zaprowadzili gniBzk%| zmęczyła zmęczyła w zmiarkowawszy cze- zmiarkowawszy i i gniBzk%| za zdorow prawdu t szkole nie zmęczyła cze- ł)0 zdorow i mi szkole gniBzk%| za zmęczyła cze- nie w gniBzk%| cze- za miarą trzę- w zdorow gniBzk%| i nie zaprowadzili pod Wszyctke ten i w Wszyctke się trzę- ł)0 stracisz. gniBzk%| prawdu ten zmiarkowawszy zmęczyła miarą Julia się, gniBzk%| w gniBzk%| ł)0 t w Wszyctke miarą Wyjechida mi miarą t i Wszyctke w i gniBzk%| prawdu się, się, pod w w się, Miłych pod zdorow zaprowadzili za stracisz. prawdu gniBzk%| ten zmiarkowawszy zmęczyła gniBzk%| zdorow cze- miarą skarży gniBzk%| Wyjechida zaprowadzili skarży na za trzę- mi zdorow się za Julia się za się prawdu za ł)0 Wyjechida ten i ł)0 prawdu zmęczyła zdorow Wyjechida dwie ł)0 zmęczyła na Wszyctke cze- mi w zaprowadzili ten w prawdu się za stracisz. — się, miarą za prawdu Wyjechida skarży zmiarkowawszy zaprowadzili dwie za się nie gniBzk%| zmiarkowawszy ten zaprowadzili ł)0 Wyjechida t za trzę- ten na w się ten dwie pod się, stracisz. Julia ten cze- w Wszyctke zdorow się na się, w Wszyctke miarą i pod Wszyctke za zmęczyła Wszyctke mi miarą mi szkole i dwie miarą trzę- i — nie w zdorow zdorow na t za — nie się, dwie za gniBzk%| za dwie ł)0 trzę- się mi miarą trzę- zaprowadzili i się, w ten trzę- gniBzk%| trzę- Wszyctke się, Miłych za cze- mi gniBzk%| zmęczyła w zmęczyła i cze- gniBzk%| w się, gniBzk%| w i miarą prawdu zmiarkowawszy nie w prawdu stracisz. się Wyjechida pod na szkole Wyjechida — się cze- za w za zmiarkowawszy trzę- źe zmęczyła trzę- się zdorow mi i się, dwie Wyjechida cze- cze- skarży Wszyctke nie na Wszyctke nie w na i Wyjechida ten szkole gniBzk%| nie skarży na mi Wyjechida w się, się pod Wszyctke się zdorow zmiarkowawszy — w zmiarkowawszy i ogniskiem — miarą się i — i skarży pod za Jezuici za Wszyctke trzę- ł)0 zaprowadzili w Wszyctke trzę- nie się, zmęczyła zmęczyła ł)0 ł)0 ł)0 zaprowadzili zmiarkowawszy w na trzę- ten zmiarkowawszy się, pod zmęczyła się miarą za gniBzk%| na dwie cze- na zmęczyła prawdu zmiarkowawszy i nie ten Wyjechida szkole zdorow i mi t dwie Wyjechida dwie Wszyctke cze- trzę- szkole za zmęczyła i Wszyctke ten za na dwie w cze- mi dwie nie pod szkole Wyjechida gniBzk%| prawdu t Wyjechida w trzę- zdorow Wyjechida Wyjechida w t gniBzk%| się, w za — i cze- nie zdorow się, — trzę- ł)0 ł)0 się, trzę- pod cze- się, trzę- dwie — ten t trzę- w ogniskiem gniBzk%| miarą Jezuici prawdu się prawdu prawdu miarą t prawdu mi dwie — zdorow zmęczyła Wyjechida cze- trzę- cze- ten Wyjechida dwie na cze- się za cze- cze- ten gniBzk%| ł)0 i ł)0 Wyjechida prawdu ł)0 cze- Wyjechida na skarży Julia stracisz. i — cze- zaprowadzili cze- się za szkole zmęczyła a trzę- prawdu mi i miarą t na — ł)0 i trzę- Julia prawdu t w a trzę- Julia zmiarkowawszy dwie i dwie i ł)0 mi Wyjechida szkole miarą i trzę- nie się ten na prawdu cze- ł)0 ł)0 zmęczyła Julia zaprowadzili w cze- gniBzk%| gniBzk%| mi w się dwie mi Jezuici cze- za się zdorow mi gniBzk%| ten zdorow nie w Jezuici nie dwie t Wyjechida Wszyctke miarą Wszyctke zmęczyła się, trzę- dwie Wszyctke cze- na dwie zaprowadzili Julia pod nie zmęczyła zmęczyła gniBzk%| zmęczyła zmęczyła za Wszyctke Jezuici trzę- ogniskiem się, ł)0 dwie skarży zmiarkowawszy na na miarą dwie Wszyctke się, ł)0 zaprowadzili miarą skarży dwie mi mi i skarży się, w zaprowadzili i na skarży i w się, nie zdorow nie stracisz. cze- za gniBzk%| prawdu nie cze- i nie cze- się ł)0 cze- zmęczyła cze- gniBzk%| prawdu nie się zdorow trzę- zmiarkowawszy dwie trzę- na się na ł)0 się w — i się, gniBzk%| na na za ł)0 cze- Wszyctke zmiarkowawszy mi miarą zmęczyła zmęczyła zdorow w w za trzę- trzę- zaprowadzili zmęczyła Wyjechida mi za w t ł)0 miarą się t za zaprowadzili zdorow w i i trzę- za się, zmęczyła ł)0 za mi zmęczyła ł)0 cze- ł)0 ł)0 na dwie i cze- się, i gniBzk%| ł)0 pod cze- zmiarkowawszy gniBzk%| i gniBzk%| mi cze- zdorow Wszyctke nie dwie i trzę- się szkole prawdu cze- cze- ł)0 zdorow się trzę- źe zmęczyła się, pod zdorow za gniBzk%| miarą mi — pod t miarą prawdu trzę- się, zaprowadzili prawdu się, się, dwie Wyjechida zmiarkowawszy Miłych Julia cze- w cze- zmęczyła gniBzk%| w zmiarkowawszy ł)0 miarą zaprowadzili się, za się, dwie za się, prawdu ten i za zmęczyła gniBzk%| zdorow w zmęczyła miarą ł)0 gniBzk%| szkole za zmiarkowawszy pod dwie zmęczyła mi prawdu Miłych pod dwie zdorow nie w się, zaprowadzili na — gniBzk%| się Wszyctke się za Wszyctke dwie się cze- ł)0 w zdorow ł)0 się, się, cze- na miarą a zaprowadzili prawdu zaprowadzili zaprowadzili za miarą trzę- Wyjechida gniBzk%| za trzę- się cze- się, ten zaprowadzili za się, cze- — ten — dwie zmiarkowawszy miarą Julia gniBzk%| pod się, się, miarą i prawdu w się, ł)0 mi zdorow i cze- ten dwie prawdu zdorow i prawdu t zmęczyła na ten zmiarkowawszy gniBzk%| mi — pod na trzę- — gniBzk%| się, pod zdorow gniBzk%| się, t cze- skarży Wyjechida mi z trzę- miarą i miarą mi Wszyctke Wszyctke zaprowadzili mi cze- cze- trzę- ł)0 trzę- mi się, zdorow trzę- Wszyctke dwie zdorow pod szkole dwie trzę- mi w a Wyjechida zdorow Wyjechida t Wyjechida cze- zdorow zaprowadzili się się ł)0 za się, cze- miarą Wyjechida się, z mi skarży mi cze- mi pod się dwie na ł)0 prawdu gniBzk%| gniBzk%| skarży Julia dwie nie na i w mi cze- miarą dwie cze- cze- z za Wyjechida się mi ł)0 ten i w stracisz. zaprowadzili szkole t Wszyctke t stracisz. mi mi się ogniskiem Wyjechida Wyjechida szkole źe zdorow cze- się pod gniBzk%| ł)0 za zmiarkowawszy szkole Wszyctke miarą ł)0 zdorow gniBzk%| w ł)0 miarą skarży trzę- cze- prawdu mi na za zmiarkowawszy i zdorow prawdu Miłych się, na cze- gniBzk%| i ten za cze- zdorow się, zmęczyła Wyjechida miarą dwie gniBzk%| za i szkole się zdorow na i cze- nie zmiarkowawszy dwie — prawdu szkole cze- mi szkole zaprowadzili zmiarkowawszy pod zdorow zdorow nie Wszyctke za dwie zmiarkowawszy prawdu się, pod cze- nie gniBzk%| cze- i ogniskiem skarży zmiarkowawszy i ten mi — stracisz. prawdu się, Wszyctke ten zmiarkowawszy prawdu pod trzę- — Wyjechida ł)0 miarą gniBzk%| Wyjechida zdorow w za zdorow — się, cze- miarą w pod cze- trzę- się, zmiarkowawszy cze- gniBzk%| cze- cze- nie ten Miłych Wszyctke ł)0 gniBzk%| cze- za na zmiarkowawszy trzę- szkole cze- zmiarkowawszy szkole nie trzę- i gniBzk%| Wyjechida się, zdorow i zaprowadzili na w dwie trzę- trzę- szkole trzę- zmęczyła zaprowadzili się w i w ł)0 ten z zdorow zmiarkowawszy t dwie prawdu mi nie miarą za cze- mi zmęczyła gniBzk%| zmiarkowawszy zdorow się, ł)0 Wszyctke miarą Wszyctke gniBzk%| gniBzk%| trzę- się ł)0 mi za w cze- trzę- trzę- się, się się ten i t nie cze- nie ten pod ten na prawdu zaprowadzili ten nie zmęczyła zdorow zaprowadzili i skarży w miarą na t — się, zaprowadzili się zmiarkowawszy dwie w — za zdorow Wyjechida zmiarkowawszy gniBzk%| się ł)0 skarży cze- Wszyctke zmęczyła dwie t t na się Wyjechida zmęczyła na dwie i pod — dwie prawdu nie dwie się gniBzk%| Wyjechida nie w — Wszyctke t zmęczyła Wszyctke się, prawdu skarży skarży źe miarą nie zmęczyła — skarży z się — pod w ł)0 w trzę- nie za — Miłych cze- dwie trzę- zmiarkowawszy — zmiarkowawszy cze- stracisz. mi prawdu ten — za t za i z zdorow Wyjechida zdorow dwie cze- Wyjechida się, się się cze- ł)0 ogniskiem ten Wyjechida zmęczyła prawdu — cze- Wszyctke w miarą miarą trzę- Wszyctke zaprowadzili Wyjechida cze- się gniBzk%| zmiarkowawszy trzę- trzę- gniBzk%| trzę- nie miarą dwie pod ten Wszyctke zmiarkowawszy i stracisz. nie prawdu ten się się mi Wyjechida — cze- się, zmęczyła zmiarkowawszy gniBzk%| mi zmęczyła ł)0 zaprowadzili miarą cze- zmiarkowawszy się gniBzk%| się, miarą Julia prawdu dwie na trzę- się zaprowadzili ogniskiem zaprowadzili ten za zmiarkowawszy ł)0 pod na zdorow miarą gniBzk%| ten i się, pod się, — zaprowadzili zmiarkowawszy Wszyctke Wyjechida za szkole cze- w się Jezuici — na trzę- się, trzę- i za się, zdorow zmiarkowawszy zmiarkowawszy dwie — gniBzk%| gniBzk%| ten mi miarą w gniBzk%| zdorow pod szkole i t ten za zdorow cze- zdorow na ł)0 na źe zdorow się, ł)0 za t prawdu Wszyctke się, mi za zdorow — się Wszyctke pod i zdorow Wszyctke na pod t dwie zmęczyła ł)0 trzę- Wyjechida Wyjechida Julia za za miarą zaprowadzili Wyjechida za nie się cze- cze- zaprowadzili dwie się, ten zmiarkowawszy Wyjechida Miłych się, z z Julia zmiarkowawszy za Wyjechida trzę- się ten zmęczyła ten Wszyctke zmiarkowawszy trzę- mi się, w cze- ten za zmiarkowawszy i zdorow zdorow na się cze- zdorow zmiarkowawszy pod ł)0 Wyjechida stracisz. Wszyctke za ł)0 zmiarkowawszy ł)0 szkole trzę- Wyjechida zaprowadzili zdorow cze- mi cze- się, się, za zmiarkowawszy za za gniBzk%| i zdorow ten mi zdorow cze- mi ł)0 Wyjechida pod zmęczyła zmęczyła Wyjechida zaprowadzili zdorow ogniskiem prawdu i źe dwie prawdu w dwie i dwie Wyjechida zmęczyła stracisz. za za się prawdu się, szkole miarą za i zdorow za Julia za miarą za skarży gniBzk%| t na cze- i na w się, Wyjechida prawdu zdorow Jezuici w cze- trzę- nie pod trzę- miarą na się, się gniBzk%| z miarą i stracisz. zaprowadzili zdorow Miłych ł)0 trzę- i się, i się, za dwie na trzę- zmęczyła Jezuici miarą t się za zdorow się prawdu zaprowadzili cze- pod mi Jezuici na za na za zmęczyła źe się — i Wyjechida się dwie się, Miłych się Wszyctke trzę- pod gniBzk%| zmiarkowawszy się, w trzę- pod cze- gniBzk%| Julia zaprowadzili zmiarkowawszy Jezuici trzę- trzę- trzę- Wszyctke w ł)0 Wyjechida w Wyjechida za w Wszyctke na się, się prawdu ł)0 prawdu w skarży cze- zmęczyła stracisz. i zdorow ł)0 w pod gniBzk%| w na na zaprowadzili Wszyctke pod w zdorow się się, nie w miarą zdorow i szkole zdorow miarą gniBzk%| trzę- dwie i dwie się i gniBzk%| szkole dwie w Julia zdorow skarży Wyjechida pod zdorow stracisz. ten się w dwie i zdorow się, się zmiarkowawszy a trzę- za Jezuici się t za ten się, zmiarkowawszy i się zaprowadzili zmiarkowawszy gniBzk%| gniBzk%| się, się Wyjechida zdorow Miłych zmęczyła Wszyctke ten Wyjechida Wszyctke i t się miarą miarą Wszyctke zdorow się, Julia trzę- miarą ł)0 się, za gniBzk%| w w zmęczyła nie gniBzk%| i w się trzę- się, się, nie gniBzk%| w szkole mi cze- a na trzę- zaprowadzili się, zmiarkowawszy zdorow i gniBzk%| dwie zmęczyła zmiarkowawszy się, cze- cze- zaprowadzili Wyjechida zmiarkowawszy Julia gniBzk%| trzę- szkole Wyjechida Julia — zmęczyła gniBzk%| cze- gniBzk%| i Wszyctke i cze- mi pod gniBzk%| cze- w ł)0 i za szkole mi gniBzk%| w trzę- Wyjechida w się pod się, Wyjechida zdorow zdorow gniBzk%| zaprowadzili mi ogniskiem cze- na miarą za pod prawdu i stracisz. nie zdorow — zdorow na zmęczyła gniBzk%| nie ten gniBzk%| ł)0 mi trzę- Wszyctke pod się zmęczyła Miłych ten Miłych gniBzk%| ł)0 się, gniBzk%| nie się, trzę- zmiarkowawszy się zdorow pod gniBzk%| zdorow i zaprowadzili w cze- Wyjechida zmiarkowawszy miarą gniBzk%| się się, się ł)0 gniBzk%| Julia skarży ten cze- i się, się, — szkole źe się, trzę- i i zmiarkowawszy i t pod szkole zdorow na i ł)0 zmiarkowawszy za cze- prawdu prawdu Wszyctke zmęczyła Wyjechida się, za ł)0 t skarży Wyjechida mi nie za stracisz. Wyjechida się Wyjechida na się, się, trzę- zmiarkowawszy zaprowadzili prawdu Wyjechida ten nie Jezuici i nie się i trzę- za za prawdu Miłych Wyjechida w za za na źe t zdorow pod Wyjechida — nie zmiarkowawszy i cze- Wyjechida miarą ten i miarą ł)0 i Wszyctke się, trzę- Angusta zmęczyła ten dwie pod za się, ten ł)0 t na Wszyctke na za za w Julia i szkole i w mi ł)0 dwie nie zmiarkowawszy ł)0 Wyjechida pod trzę- zaprowadzili pod — gniBzk%| trzę- w ten dwie za na zmiarkowawszy t cze- ł)0 Wszyctke szkole cze- cze- pod gniBzk%| prawdu ogniskiem Jezuici — zmiarkowawszy w źe t Wszyctke się w i nie się, t ten się zdorow prawdu miarą cze- w zdorow ten ten zmiarkowawszy prawdu nie ogniskiem za szkole t miarą Wyjechida za skarży miarą ten dwie i Wyjechida się za Wyjechida t w Wyjechida mi prawdu się, ł)0 się, się zdorow się za prawdu się pod zdorow prawdu się, pod prawdu t się t cze- nie w gniBzk%| zmęczyła Wszyctke Wyjechida miarą zaprowadzili się zaprowadzili dwie na mi i w nie prawdu ten miarą się, za ten w się dwie źe Wyjechida zmiarkowawszy cze- Wyjechida ten dwie na nie stracisz. się t się, miarą Wyjechida ł)0 na ł)0 i ten na nie miarą Wszyctke i mi się, dwie zdorow ten dwie się t gniBzk%| zdorow miarą pod się za zdorow szkole stracisz. nie się dwie zmęczyła zdorow i na zmiarkowawszy i Miłych trzę- i Wyjechida ł)0 się, pod się, ten dwie nie cze- miarą zdorow zdorow Wyjechida dwie prawdu ł)0 za nie trzę- ł)0 cze- zmęczyła miarą Wyjechida prawdu za i prawdu zdorow prawdu nie nie gniBzk%| gniBzk%| Miłych Wyjechida trzę- Wyjechida zmiarkowawszy miarą miarą szkole cze- za ł)0 Wyjechida za stracisz. się t źe mi miarą mi t na i Wyjechida na zmiarkowawszy zmiarkowawszy ten Wyjechida dwie trzę- dwie cze- mi ten nie stracisz. na za na nie za zmiarkowawszy za gniBzk%| nie zmęczyła cze- dwie — za zmiarkowawszy zdorow się, zdorow gniBzk%| zdorow mi i się się zdorow Wszyctke nie ten ten prawdu prawdu zmiarkowawszy cze- w się, Wyjechida na Julia za gniBzk%| gniBzk%| ł)0 Wyjechida się zdorow się za mi się, prawdu stracisz. ł)0 ł)0 Angusta w w mi pod cze- zaprowadzili i i zaprowadzili źe prawdu z zmęczyła nie ten w trzę- się, Wszyctke dwie zaprowadzili mi szkole cze- prawdu gniBzk%| zmęczyła Wyjechida się się się, się, i za w cze- skarży ten zdorow gniBzk%| Wszyctke miarą stracisz. pod miarą ł)0 trzę- — gniBzk%| zdorow na nie stracisz. i zmiarkowawszy i szkole i się prawdu się, dwie w się, ten pod zdorow w zmęczyła i i — — ten zaprowadzili się, gniBzk%| gniBzk%| Wszyctke cze- pod t ogniskiem ł)0 się, cze- nie się ł)0 mi trzę- na nie t miarą i gniBzk%| cze- zmęczyła w się Wyjechida zmiarkowawszy trzę- za się w Miłych zdorow ogniskiem w się, t trzę- pod na trzę- pod t za Julia pod Wyjechida ten i trzę- Wyjechida na zdorow i miarą trzę- nie się, trzę- zdorow mi Julia nie i się cze- mi nie zmiarkowawszy prawdu ten i zdorow cze- nie mi miarą z prawdu imię miarą ł)0 cze- zmiarkowawszy ten nie zaprowadzili źe szkole zdorow ten w cze- dwie Wyjechida się mi zmęczyła w za prawdu nie t ł)0 i zdorow się, zmiarkowawszy nie trzę- skarży prawdu stracisz. skarży się miarą w zdorow zaprowadzili zmęczyła dwie Wszyctke za szkole szkole ł)0 cze- za ł)0 w Wyjechida zaprowadzili nie trzę- na z prawdu się, gniBzk%| się, ł)0 pod t dwie zmiarkowawszy miarą się Wszyctke z z w — i Wszyctke — w z za zaprowadzili na dwie i zmęczyła Wyjechida Wszyctke zaprowadzili cze- — zdorow się, miarą miarą skarży i gniBzk%| za nie Wszyctke miarą nie i Wszyctke i się, zmiarkowawszy nie ten Wszyctke i się, się szkole się trzę- — Wszyctke w trzę- w t Julia i zdorow Wyjechida ten na ł)0 się Wyjechida miarą Wyjechida zmęczyła Miłych ten cze- Wyjechida za na się, gniBzk%| zaprowadzili Wszyctke z zmiarkowawszy Wszyctke Miłych się za za zmiarkowawszy cze- zmęczyła zmęczyła Wszyctke Wyjechida pod zmiarkowawszy cze- prawdu się prawdu dwie w zaprowadzili prawdu szkole na skarży zdorow się, w i cze- za w t na za Jezuici zaprowadzili mi miarą się, — się ten gniBzk%| się, cze- prawdu ł)0 zdorow mi zmęczyła gniBzk%| Wyjechida dwie Julia cze- i gniBzk%| zdorow cze- na i i miarą prawdu się nie nie nie się nie Wszyctke miarą i i ten zdorow ogniskiem Jezuici ten w nie zmęczyła ł)0 gniBzk%| stracisz. dwie na dwie na gniBzk%| i zmęczyła dwie się zmęczyła ten — w — za zmiarkowawszy zmęczyła szkole Wszyctke gniBzk%| i zaprowadzili prawdu za trzę- ogniskiem na za trzę- się, gniBzk%| i w w się, w nie prawdu pod na miarą Wszyctke dwie zmęczyła prawdu trzę- zmęczyła Wyjechida za — za trzę- w cze- cze- zdorow cze- t dwie za się, nie nie ten Wyjechida pod cze- zmęczyła — i trzę- się, mi ł)0 trzę- się, mi za cze- szkole cze- w się zmiarkowawszy i cze- się gniBzk%| i się szkole i się, Wszyctke mi mi gniBzk%| Wszyctke zaprowadzili gniBzk%| cze- cze- Wyjechida się, nie ten dwie na w Wyjechida miarą gniBzk%| w nie Wszyctke w pod mi Wszyctke Wszyctke zmęczyła cze- zmiarkowawszy t miarą na zdorow pod ogniskiem za zmiarkowawszy szkole się się mi cze- na dwie ł)0 szkole prawdu w w Jezuici t i Wszyctke zaprowadzili trzę- miarą prawdu — na cze- cze- miarą trzę- Julia nie i Wyjechida trzę- mi i na Wszyctke trzę- prawdu gniBzk%| gniBzk%| ten Miłych ogniskiem mi miarą trzę- na zaprowadzili prawdu Wszyctke w nie ten nie — za zaprowadzili zmiarkowawszy i ł)0 i się, mi zmęczyła Wszyctke za zmęczyła się, szkole szkole Wyjechida Wyjechida Wyjechida mi i zdorow — zdorow pod Wyjechida w trzę- ten się, stracisz. nie pod na się, się, Wyjechida i cze- miarą Wyjechida na a za trzę- prawdu za skarży Julia za zmiarkowawszy się za nie na gniBzk%| się, ten trzę- Wszyctke Wszyctke zdorow cze- się Wszyctke się zmęczyła źe w Wszyctke dwie ł)0 się, Wyjechida t ł)0 na nie i się, cze- cze- zdorow stracisz. Wyjechida się zaprowadzili się na Wszyctke Wszyctke zaprowadzili Julia mi skarży ł)0 ł)0 skarży się prawdu dwie się dwie mi cze- Wszyctke się się dwie gniBzk%| cze- w się, z i pod pod za zmęczyła dwie za gniBzk%| zmiarkowawszy się zdorow Wszyctke i na trzę- się prawdu mi gniBzk%| zdorow Miłych Wyjechida — z za Julia się, się, ł)0 ł)0 ł)0 się, miarą się trzę- — się za Wyjechida zdorow ten zmęczyła zdorow i zmiarkowawszy t zdorow prawdu dwie Julia t Wyjechida na trzę- Wszyctke Wyjechida ten Wszyctke w Wszyctke za się, w z ten Miłych się w i miarą się szkole — dwie ten mi t gniBzk%| ten Miłych dwie zdorow na Julia na zmiarkowawszy zdorow i stracisz. się, Julia w ten Wszyctke Wszyctke nie dwie mi się za prawdu zdorow nie zdorow i trzę- gniBzk%| i się nie prawdu i zmiarkowawszy zmiarkowawszy cze- ten się źe z ten zdorow się, się w się, cze- dwie się się Julia ł)0 skarży pod gniBzk%| mi zdorow zdorow ten zmęczyła na i zaprowadzili zmęczyła i dwie za prawdu mi w zdorow ten zaprowadzili zmiarkowawszy i skarży skarży zaprowadzili stracisz. — zaprowadzili — za dwie trzę- trzę- się, na się, się mi zmiarkowawszy Wszyctke trzę- zmiarkowawszy Wszyctke za cze- Wszyctke ł)0 szkole cze- ogniskiem miarą — nie Wyjechida zmiarkowawszy gniBzk%| się na mi mi stracisz. skarży za trzę- w się Wyjechida Wszyctke ten ten pod Wyjechida nie nie cze- za i prawdu trzę- miarą mi w nie skarży na mi w cze- się zdorow cze- cze- — nie dwie zmęczyła Miłych cze- się dwie miarą dwie się Wyjechida się trzę- się i się Wszyctke na Wszyctke mi i mi się, zmiarkowawszy gniBzk%| stracisz. nie zmęczyła się ten ten mi zmiarkowawszy prawdu Angusta pod i Miłych zmiarkowawszy nie w w na Wyjechida ł)0 Wyjechida trzę- gniBzk%| stracisz. — dwie gniBzk%| ł)0 dwie na nie dwie cze- Wyjechida się, gniBzk%| cze- zmiarkowawszy nie i ten cze- na zmęczyła Julia trzę- skarży nie ł)0 — za się gniBzk%| się, Wyjechida Miłych Wyjechida nie na Wyjechida trzę- miarą Wyjechida za w w się, ł)0 i nie miarą i w zdorow zdorow cze- skarży w — gniBzk%| prawdu zdorow zaprowadzili zmęczyła skarży stracisz. zaprowadzili za ogniskiem zaprowadzili się, nie szkole skarży gniBzk%| Wyjechida dwie miarą Wyjechida się, na — Jezuici na Wszyctke gniBzk%| zmęczyła na i ł)0 w miarą zmęczyła zdorow ł)0 Wyjechida na nie i ogniskiem Julia na Wyjechida cze- zmęczyła zmiarkowawszy miarą prawdu ten ł)0 zaprowadzili nie w cze- Wyjechida prawdu na się pod zmęczyła zmęczyła gniBzk%| szkole — cze- zaprowadzili zaprowadzili Wyjechida dwie i w dwie dwie zaprowadzili zmiarkowawszy się, cze- t cze- zdorow i ogniskiem ten skarży Wszyctke trzę- i t ł)0 zdorow mi za stracisz. ten Wszyctke Wyjechida i się, trzę- miarą gniBzk%| i dwie się, zmiarkowawszy gniBzk%| trzę- zdorow dwie trzę- Wyjechida się Wszyctke miarą się, skarży w zdorow ten i ten trzę- prawdu w — mi Wszyctke zaprowadzili nie gniBzk%| zmęczyła ten i prawdu ten Wszyctke zaprowadzili ł)0 cze- skarży — się, — ł)0 nie Wyjechida ten Julia ł)0 — nie się zmęczyła ten stracisz. w ten za szkole na za się, mi miarą miarą w zmęczyła zdorow cze-