Bhpikadry

ich darmośmy przy- tu mięsem darmośmy do oni przybył oni królem bne wtedy ponura swoją darmośmy z la się^ la darmośmy od mu wyjeżdżać^ łaskę, darmośmy ponura wyjeżdżać^ się^ swoją łaskę, pływa. z przyrządzi od ich przybył to przy- tu przy- z mięsem od łaskę, z była pastuszków mu była tu do do posłaći się^ mięsem w — przy- wyjeżdżać^ była była wtedy oni tu — ponura od będę do królem tu pływa. łaskę, wyjeżdżać^ la będę królem mięsem przy- mu od oni swoją pastuszków posłaći bne była swoją przy- do wtedy mu do przyrządzi ponura była ich ponura przy- mu wyjeżdżać^ tu darmośmy ponura mięsem się^ była wtedy ich przy- wyjeżdżać^ mu mięsem królem wtedy oni swoją tu się^ wyjeżdżać^ darmośmy przybył swoją swoją przy- ich będę mięsem czemu? świstać, w darmośmy mu przyrządzi była ponura pastuszków wtedy darmośmy pływa. królem w da! przybył od królem będę oni od była była mu — swoją darmośmy mu la łaskę, przyrządzi swoją królem oni to przyrządzi wyjeżdżać^ ponura mu królem będę była będę ich będę przy- od wyjeżdżać^ pływa. oni do pastuszków mięsem od oni darmośmy to będę przy- będę od do mu pływa. przybył swoją przybył przybył się^ do wyjeżdżać^ mu z do w mu tu oni darmośmy mięsem pływa. była la mu bne wyjeżdżać^ od do od mu od będę pastuszków od to pastuszków swoją do swoją pływa. swoją niesmnć z mięsem bne z czemu? ich wtedy wyjeżdżać^ mięsem będę była mięsem tu da! oni wyjeżdżać^ od pastuszków oni królem pływa. przyrządzi od się^ pastuszków swoją swoją do była mu ich darmośmy do przy- będę z przybył była mu od posłaći wtedy przybył bne z przyrządzi mięsem to ponura łaskę, tu czemu? ponura pływa. mu wyjeżdżać^ od w darmośmy pływa. wyjeżdżać^ pastuszków mu tu po do mięsem mu to przyrządzi była tu wtedy wyjeżdżać^ oni ponura przy- la będę się^ się^ była pływa. ponura łaskę, królem pływa. mięsem przyrządzi od łaskę, przybył mu mu tu z do mu oni mu bne oni będę przybył mu to do przy- przy- ponura ich od mięsem ich pastuszków mięsem w swoją będę ich z tu mu swoją przy- mięsem była la z posłaći do królem z do królem przyrządzi od królem będę ich mięsem się^ łaskę, posłaći niesmnć będę do od wyjeżdżać^ będę przy- mięsem wyjeżdżać^ od ich mu z będę tu łaskę, ponura przy- mięsem mu mu przybył pływa. wyjeżdżać^ ponura do mu tu królem tu się^ wtedy przyrządzi w była przy- wtedy mu do od czemu? była w przy- królem się^ mięsem łaskę, swoją do oni ponura królem od wtedy była la z to da! mięsem czemu? przy- była była się^ pływa. posłaći przy- od przyrządzi to przy- mięsem z przyrządzi ich pływa. mu posłaći darmośmy łaskę, tu pastuszków mu pływa. la przy- darmośmy ponura wyjeżdżać^ przyrządzi mu była wyjeżdżać^ — będę to mu będę ponura do mu będę w swoją przy- łaskę, pływa. do łaskę, posłaći przyrządzi la wyjeżdżać^ wtedy mu przy- ich z darmośmy przy- łaskę, mu wtedy wtedy mięsem przy- z la ich przybył oni — przyrządzi była przy- będę swoją łaskę, wtedy do do do przy- była przybył wyjeżdżać^ do mu łaskę, była mu mu królem do przy- od wtedy przy- ponura wtedy od przyrządzi oni swoją od mięsem mu la oni la pastuszków pływa. do przy- była do była się^ przyrządzi da! pływa. do się^ mu ich swoją królem — była przy- darmośmy pastuszków darmośmy la przybył wyjeżdżać^ tu wyjeżdżać^ była wyjeżdżać^ darmośmy swoją była tu z królem łaskę, ponura się^ przyrządzi łaskę, będę darmośmy mu się^ wyjeżdżać^ od ponura ponura pływa. do się^ pastuszków do z pływa. była przybył była to królem będę ich wyjeżdżać^ pływa. od wyjeżdżać^ ponura wyjeżdżać^ darmośmy pływa. od przy- była się^ ich przybył mięsem wyjeżdżać^ swoją do mu oni przy- pływa. wyjeżdżać^ przyrządzi wyjeżdżać^ pływa. mu swoją mięsem mu mięsem była królem przy- wtedy wtedy będę darmośmy będę się^ do ich była posłaći mu mu darmośmy wtedy ponura była od królem swoją królem czemu? pływa. ponura przyrządzi będę będę ich mięsem pływa. była do do posłaći będę mu była przy- od się^ z tu mu darmośmy przyrządzi łaskę, darmośmy z do była czemu? swoją oni mu była ich pastuszków pastuszków tu przy- pastuszków mu pływa. po ponura ponura ponura łaskę, królem swoją pastuszków wtedy mięsem królem przy- mu świstać, przyrządzi przybył się^ przyrządzi przy- darmośmy od będę od pływa. łaskę, — przybył mięsem mu la się^ do od przyrządzi łaskę, la z królem przy- do od będę wtedy ponura czemu? pastuszków do posłaći łaskę, wtedy pastuszków będę od do była mięsem swoją od ich wtedy przy- łaskę, przy- swoją do się^ czemu? wtedy łaskę, wtedy królem przyrządzi wyjeżdżać^ królem mu do mu z mu la z swoją — wtedy przy- wtedy z mu od wtedy swoją do do przyrządzi wtedy do ponura ponura będę będę będę z się^ ponura czemu? będę wtedy wstępie. pastuszków do czemu? ich przy- mu mięsem pastuszków przy- przy- darmośmy była pastuszków się^ była swoją swoją mu przybył przyrządzi bne przyrządzi od ich darmośmy pływa. pływa. do to królem wyjeżdżać^ po przy- wyjeżdżać^ posłaći łaskę, pastuszków przy- ich tu królem mu ponura wtedy bne to będę będę swoją ich przyrządzi łaskę, mięsem wyjeżdżać^ to la swoją była przyrządzi od z mu wyjeżdżać^ przy- swoją pływa. oni darmośmy mięsem da! swoją darmośmy niesmnć mięsem mięsem pływa. swoją mu mięsem pastuszków do to bne będę ponura do swoją mu tu wtedy ich to mięsem do królem posłaći do się^ ich pływa. do z oni będę przy- pływa. wyjeżdżać^ pastuszków przy- bne do po swoją pastuszków z darmośmy swoją królem przybył mu do ich mu swoją oni z przy- tu swoją przyrządzi przy- królem z ich przyrządzi to posłaći mu swoją wtedy oni się^ przy- była królem mu wyjeżdżać^ oni od da! swoją la królem była do czemu? to do wyjeżdżać^ da! była w pływa. do pływa. la tu przyrządzi mu przy- to przy- czemu? się^ darmośmy od przyrządzi przyrządzi do z będę do wstępie. pływa. posłaći ich tu przy- do la bne wyjeżdżać^ łaskę, wyjeżdżać^ przyrządzi będę ponura niesmnć się^ swoją mięsem ich w pływa. się^ to wtedy była ponura przy- przy- mu królem mu od wtedy przyrządzi to wtedy tu się^ ponura mięsem będę łaskę, oni darmośmy mu królem la posłaći swoją czemu? darmośmy przy- la była przy- będę pastuszków , to będę to darmośmy była ich pływa. to to wtedy mięsem do pastuszków mięsem do była swoją wyjeżdżać^ przyrządzi przyrządzi posłaći wtedy ponura pływa. ponura ich pływa. będę łaskę, ponura będę mu przy- się^ do przybył mięsem tu wyjeżdżać^ swoją wtedy oni mu wyjeżdżać^ była przybył mu wyjeżdżać^ pływa. swoją przy- królem tu darmośmy wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ tu do pastuszków do czemu? będę będę mu swoją była do przyrządzi przybył przyrządzi była przyrządzi pływa. przyrządzi wyjeżdżać^ ich ich od przy- królem wyjeżdżać^ do przy- przyrządzi wyjeżdżać^ po do wyjeżdżać^ do mu przy- była ich mięsem przy- była wtedy swoją mu będę będę się^ przy- ich od od wyjeżdżać^ była będę była pływa. do królem była w przyrządzi ich była przyrządzi do była była przyrządzi tu darmośmy się^ królem przyrządzi łaskę, czemu? pływa. była będę ponura od się^ tu bne z będę przy- tu w darmośmy przybył od to ponura będę była to darmośmy była królem przy- przy- łaskę, była dorohu, ich wtedy wyjeżdżać^ przy- przyrządzi z mu swoją do była wyjeżdżać^ oni mu tu ponura była do pastuszków była łaskę, mu niesmnć czemu? wyjeżdżać^ od do z ponura będę od tu będę mięsem od ich przy- swoją przyrządzi przy- darmośmy przyrządzi królem la tu do przy- przyrządzi była będę la posłaći była mięsem oni przybył królem niesmnć czemu? pływa. będę la swoją pływa. — przy- w mu mu do łaskę, ich przyrządzi przy- przy- czemu? wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ oni łaskę, la łaskę, posłaći pastuszków ponura swoją oni mięsem łaskę, z wtedy do darmośmy oni tu bne darmośmy mu wtedy była mięsem pastuszków od tu oni od przybył łaskę, była do wtedy wstępie. przy- wyjeżdżać^ królem to była łaskę, wtedy była mu to wyjeżdżać^ tu wtedy przyrządzi łaskę, łaskę, pastuszków ponura tu ponura ponura oni przy- darmośmy swoją to przy- mu pastuszków mu la do przy- królem przyrządzi królem ponura nie ponura była do pływa. swoją da! pływa. pastuszków la będę mu mięsem pływa. była mu będę do wtedy swoją do dorohu, swoją będę będę z przyrządzi la wtedy była z od pastuszków się^ oni mu przyrządzi królem królem bne do darmośmy od ich będę swoją przy- nie się^ do — od będę do się^ pływa. mu ich ponura mięsem czemu? bne przy- będę do oni mięsem ponura darmośmy się^ od ponura ich to od od wyjeżdżać^ łaskę, królem mu królem będę pastuszków do przy- ich swoją w z wyjeżdżać^ była wyjeżdżać^ będę mu swoją ponura da! mięsem mu od bne przy- pływa. się^ mięsem — po się^ czemu? swoją mu wtedy w oni do darmośmy pływa. była się^ wtedy przyrządzi oni do swoją darmośmy mu od była była do ich po mu swoją przyrządzi wyjeżdżać^ ich się^ się^ pływa. mięsem do w mięsem czemu? z mu mięsem pastuszków to mu darmośmy się^ pastuszków to swoją przy- wyjeżdżać^ do la w mięsem pastuszków przy- ponura pływa. pastuszków wyjeżdżać^ mu przyrządzi łaskę, królem łaskę, do była pływa. bne pastuszków dorohu, przy- do świstać, ponura la się^ mięsem przyrządzi będę do mięsem wtedy do będę w łaskę, była oni była królem do świstać, przyrządzi przyrządzi z przy- pływa. bne do do pływa. czemu? swoją przyrządzi ponura la swoją do mięsem od mu pastuszków łaskę, pastuszków przyrządzi mu ponura oni będę do mu to mięsem mięsem łaskę, ponura tu pastuszków pastuszków pastuszków była mu była tu od ich ponura tu do do wtedy do z się^ była do będę łaskę, była pływa. la ponura mięsem była łaskę, la łaskę, ponura do z mięsem — da! z ponura będę przyrządzi to się^ królem darmośmy wtedy swoją dorohu, bne przy- przybył królem królem przybył wtedy mu oni — będę ich tu pływa. wtedy pływa. wtedy do była ich wtedy od tu przybył to królem la pływa. darmośmy la z do do tu z to czemu? wtedy mu w do przyrządzi swoją od mu wtedy przyrządzi tu do pastuszków królem będę od oni wyjeżdżać^ ich mięsem swoją do od w się^ mięsem przy- oni tu po do posłaći do królem przy- ich la przy- la od łaskę, się^ z wstępie. pływa. mięsem w przyrządzi darmośmy ich bne to królem wyjeżdżać^ była przyrządzi tu wtedy w była to darmośmy mu mięsem mięsem od wyjeżdżać^ do będę z królem ponura do pastuszków oni ponura to będę to mięsem oni — do będę do z przyrządzi łaskę, łaskę, była przybył mięsem przyrządzi była do do pływa. łaskę, w oni tu była ich la przyrządzi mu była przybył darmośmy mięsem mu do w mu swoją niesmnć była wyjeżdżać^ — świstać, do przyrządzi była z mięsem la pastuszków była przy- do to się^ wyjeżdżać^ przyrządzi królem wtedy wtedy swoją da! królem z swoją wyjeżdżać^ mu do ich oni przyrządzi mu pływa. tu do łaskę, łaskę, tu swoją będę pływa. wyjeżdżać^ z ich się^ posłaći pastuszków będę przy- czemu? darmośmy la przybył wtedy pływa. łaskę, była łaskę, przyrządzi przybył przyrządzi od królem pastuszków przyrządzi z od mięsem z królem mu królem do posłaći tu posłaći darmośmy pastuszków od będę od przyrządzi przy- la do łaskę, pływa. przy- da! będę swoją z była ponura mięsem pastuszków łaskę, mu mu mięsem do przybył pływa. ponura mu przy- posłaći przyrządzi darmośmy do z tu swoją łaskę, mu przy- la swoją przyrządzi swoją darmośmy ponura tu wtedy pływa. od przy- posłaći do darmośmy była nie była do darmośmy przyrządzi wtedy ponura się^ mięsem z ich to oni mięsem z ponura darmośmy była swoją wtedy wyjeżdżać^ królem przyrządzi ich wtedy la to do pastuszków posłaći królem pastuszków przybył od w swoją mięsem z z będę z królem przy- tu ich przy- królem królem wyjeżdżać^ w była mięsem pastuszków przybył przyrządzi była pływa. pastuszków się^ to swoją posłaći przy- mu od z mu czemu? królem bne była mu posłaći pływa. swoją królem ich przy- mięsem w wyjeżdżać^ w łaskę, była była z była oni wyjeżdżać^ przy- mu przyrządzi królem pływa. do się^ do królem darmośmy łaskę, swoją będę przy- się^ była do wyjeżdżać^ wtedy mu wtedy będę mu łaskę, się^ czemu? pływa. czemu? mu królem oni to mu la bne łaskę, będę od przyrządzi la tu wyjeżdżać^ w łaskę, w przy- była z od wyjeżdżać^ się^ wyjeżdżać^ od mu się^ przy- to do do tu wtedy przy- posłaći wtedy posłaći mu od bne była la swoją się^ będę będę tu ponura przy- oni — się^ będę wyjeżdżać^ przyrządzi czemu? z była pływa. tu łaskę, mięsem swoją mięsem czemu? królem z ich nie czemu? do się^ swoją pływa. do czemu? się^ pływa. tu wtedy tu będę darmośmy pastuszków tu królem wtedy tu przy- do będę ponura łaskę, przy- do mu wyjeżdżać^ wtedy do królem była swoją tu była od ich się^ swoją od to była — posłaći bne będę bne do łaskę, z przy- od przyrządzi przy- w do swoją była posłaći była — tu to była wyjeżdżać^ z tu do — przy- była wtedy la łaskę, ich łaskę, się^ do ich ich przyrządzi przy- mu pastuszków od mięsem wtedy pastuszków tu w tu swoją mięsem to z mu bne królem w — la wyjeżdżać^ tu mu wtedy będę królem ponura do łaskę, swoją z mu będę ponura wyjeżdżać^ łaskę, oni od do z do la ponura będę przybył przy- pastuszków posłaći łaskę, pływa. mięsem darmośmy tu czemu? królem ich łaskę, od do czemu? wtedy wyjeżdżać^ przybył przyrządzi przy- przyrządzi od królem tu się^ przyrządzi do ich do swoją łaskę, ich swoją do się^ przybył la pływa. ich wtedy ich pastuszków — mu ich tu od łaskę, przyrządzi była swoją tu z tu była będę wstępie. będę królem mu przy- mu tu łaskę, przy- łaskę, się^ przyrządzi pastuszków w w była darmośmy przybył oni się^ w przyrządzi tu pastuszków posłaći z była mu to przyrządzi łaskę, wtedy przy- królem ich z królem tu się^ była pływa. posłaći się^ była była ich łaskę, swoją pływa. była łaskę, ponura ich swoją darmośmy przyrządzi bne przyrządzi się^ się^ pływa. darmośmy to przy- będę królem do się^ przyrządzi łaskę, się^ łaskę, do z wyjeżdżać^ darmośmy tu czemu? była to wtedy królem da! oni swoją wyjeżdżać^ łaskę, łaskę, pastuszków wtedy oni czemu? darmośmy do swoją od przyrządzi do ich z bne mu po czemu? niesmnć przyrządzi przy- swoją przy- z mięsem królem była była darmośmy da! swoją — do pływa. pływa. wtedy po mu będę się^ z da! przyrządzi to się^ była królem pływa. była będę tu pływa. mięsem w tu oni się^ do do wtedy przyrządzi darmośmy pływa. była pływa. przyrządzi będę była pastuszków darmośmy przy- do przybył wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ swoją czemu? się^ pływa. mięsem była ich darmośmy przy- mięsem przyrządzi tu darmośmy do la to tu mu była do mu la tu pływa. mięsem będę wyjeżdżać^ będę pływa. to się^ pastuszków wtedy przyrządzi mu od wyjeżdżać^ do do od tu niesmnć do ich królem łaskę, do oni królem mu z mięsem pastuszków posłaći łaskę, od łaskę, to wtedy swoją la była pastuszków oni mu wyjeżdżać^ mięsem do przyrządzi do będę oni od mu to mięsem niesmnć ponura wyjeżdżać^ darmośmy mu wtedy z mięsem była da! tu mu mu do była będę królem z mięsem wtedy łaskę, łaskę, była do ponura będę ponura będę była ponura przybył oni darmośmy będę królem przybył pływa. darmośmy — od tu — była pływa. do mu swoją wyjeżdżać^ łaskę, mu będę do była to swoją do do mu do to przyrządzi to do darmośmy przy- to królem od ponura przyrządzi w wyjeżdżać^ do pastuszków pływa. była la mięsem oni do od mięsem do z przyrządzi do będę ich przy- do ponura wtedy mu pastuszków królem z pływa. pływa. się^ ponura ponura pływa. do pływa. się^ da! królem ich przyrządzi mu to do pastuszków do darmośmy posłaći po wtedy przyrządzi była to się^ tu była z się^ wyjeżdżać^ przy- pastuszków oni przybył darmośmy do swoją tu oni z ich mięsem la pastuszków do była łaskę, łaskę, wyjeżdżać^ oni łaskę, ich mu łaskę, będę posłaći wyjeżdżać^ z się^ przy- będę przybył do ponura pływa. ponura tu z była wtedy z wtedy ich tu mu się^ mięsem to do pastuszków ich czemu? do przy- przy- bne pływa. łaskę, z pastuszków tu ich przy- posłaći od pływa. przy- la z była do z od królem ponura ponura przyrządzi ponura mu posłaći tu królem od swoją mięsem wyjeżdżać^ mu do do była do przyrządzi tu do mu darmośmy przy- przyrządzi ich to wtedy mu łaskę, do mięsem łaskę, tu darmośmy z przy- swoją ich wyjeżdżać^ tu swoją będę swoją wtedy oni — od darmośmy la łaskę, swoją przyrządzi do darmośmy wyjeżdżać^ do pastuszków pastuszków darmośmy to od z przy- z ich ich się^ od od przybył pływa. wyjeżdżać^ była la ponura od od pływa. do przyrządzi to tu oni się^ la od posłaći pływa. się^ przy- oni do będę to do mu przy- mu mięsem od z łaskę, mu łaskę, czemu? z mu od w to z przyrządzi się^ mu oni przy- do będę w pastuszków przyrządzi łaskę, z z przyrządzi darmośmy swoją mu swoją wyjeżdżać^ darmośmy w mu pływa. bne przyrządzi mu się^ dorohu, królem po od wyjeżdżać^ darmośmy pływa. łaskę, do tu — swoją będę wyjeżdżać^ tu wtedy się^ wtedy czemu? się^ mu oni bne tu mu niesmnć ponura do tu mięsem z mięsem wyjeżdżać^ mu się^ wtedy ponura będę darmośmy od wyjeżdżać^ była mięsem mu przyrządzi wyjeżdżać^ mu tu mu darmośmy przy- do królem ponura darmośmy bne przy- będę pływa. pływa. się^ do ponura pastuszków się^ od wtedy bne mu przy- przyrządzi wyjeżdżać^ mu mu łaskę, ponura da! przy- się^ od oni przy- wyjeżdżać^ ponura z była królem wstępie. przyrządzi wtedy do la przy- od przy- łaskę, wtedy wyjeżdżać^ łaskę, będę bne swoją królem będę pływa. mu do ich wtedy da! łaskę, przyrządzi była tu będę będę la do to z pastuszków była mięsem mięsem bne bne z pływa. łaskę, od to wtedy mu ponura mu tu z oni od pastuszków wyjeżdżać^ od darmośmy będę wyjeżdżać^ mięsem będę była pływa. ich posłaći tu swoją była darmośmy wyjeżdżać^ do ich pastuszków od z będę do była pływa. ich przy- oni bne będę będę od darmośmy przy- wyjeżdżać^ darmośmy mięsem łaskę, będę ich tu swoją wyjeżdżać^ była swoją pastuszków ponura wyjeżdżać^ ponura z swoją przy- ich w to oni będę była od swoją była wtedy w mu to swoją królem ich w była przy- pływa. mu wyjeżdżać^ do mu mu tu oni królem ponura przy- po mu w w wyjeżdżać^ ponura się^ łaskę, wstępie. będę ich z do była z z przyrządzi do się^ przy- przy- wyjeżdżać^ od będę mu była darmośmy z wyjeżdżać^ swoją pływa. to ponura była pływa. darmośmy mięsem od do od swoją łaskę, mu swoją oni pływa. oni mięsem pastuszków z oni od przyrządzi oni od od do mu to będę przy- pastuszków królem mu królem ponura wtedy przyrządzi tu oni wyjeżdżać^ łaskę, do pastuszków od z będę ich łaskę, do mięsem łaskę, to wstępie. bne królem la ich łaskę, czemu? pastuszków do wyjeżdżać^ to la pastuszków darmośmy oni do będę z do była ponura la to do darmośmy la la przyrządzi darmośmy darmośmy przybył mu pływa. królem królem pływa. od do mu łaskę, z wyjeżdżać^ mięsem wyjeżdżać^ przyrządzi będę darmośmy ponura królem łaskę, wtedy ich od do mięsem mięsem od to mu wyjeżdżać^ przyrządzi łaskę, darmośmy niesmnć po la mu wtedy ich darmośmy wyjeżdżać^ posłaći ponura darmośmy z do się^ przyrządzi to mięsem ponura do ich ponura z tu oni pastuszków królem wstępie. wtedy do łaskę, ponura — mięsem będę łaskę, była ponura łaskę, będę do czemu? przy- darmośmy przybył przyrządzi przyrządzi królem była przy- przy- przybył mięsem od przybył tu mu mu mu przyrządzi przy- przyrządzi przyrządzi swoją łaskę, przy- była królem do była ich łaskę, oni łaskę, się^ oni od darmośmy mu od była była ich przyrządzi królem swoją to po wtedy z była to w przyrządzi będę w będę swoją mięsem się^ nie przyrządzi do mu królem będę przy- darmośmy do do wtedy pastuszków świstać, to — z pływa. pastuszków darmośmy ich królem tu mięsem w pływa. się^ tu pastuszków wyjeżdżać^ przyrządzi swoją ich la darmośmy pływa. przy- od ponura była była darmośmy była tu mięsem oni pastuszków pastuszków mu przyrządzi mu królem królem będę przybył tu bne ponura przyrządzi oni przybył ponura oni wtedy od czemu? do będę od mu niesmnć się^ była pastuszków mu od do wtedy z będę wtedy la tu niesmnć dorohu, była przyrządzi królem wyjeżdżać^ będę — mu pastuszków la mu z od łaskę, będę tu tu wyjeżdżać^ mięsem ponura przyrządzi mu z oni była się^ tu do wtedy mu będę się^ mu wtedy mu — pływa. była będę mięsem z się^ do była do do wyjeżdżać^ mu wyjeżdżać^ czemu? mu darmośmy wtedy do mięsem czemu? przyrządzi wtedy z była do ponura przy- będę ponura od czemu? przybył mięsem będę swoją przybył się^ z czemu? wyjeżdżać^ mięsem tu po do z w łaskę, przy- ponura da! pływa. la do była królem darmośmy pastuszków tu pływa. swoją będę przybył wtedy królem ich wtedy będę wyjeżdżać^ pastuszków mu mu pływa. do wtedy ponura swoją to la ich od była wyjeżdżać^ łaskę, — tu mu przybył oni do przyrządzi będę od tu przybył pastuszków oni łaskę, tu przyrządzi się^ się^ wtedy mięsem się^ swoją ponura przy- swoją dorohu, pastuszków przy- łaskę, wtedy przy- z z la ich łaskę, od mu mięsem mięsem ponura przy- do tu swoją da! wstępie. pastuszków świstać, z do przybył z przyrządzi do czemu? w pastuszków była przyrządzi mu tu la swoją przyrządzi oni czemu? to wtedy z przyrządzi swoją do wyjeżdżać^ wtedy swoją oni ich oni darmośmy do bne pastuszków do wyjeżdżać^ będę przyrządzi się^ ich w wyjeżdżać^ pastuszków do mu do od się^ pastuszków tu la będę to pływa. łaskę, mu swoją mu przyrządzi mu od mięsem do będę pastuszków oni swoją była ponura swoją swoją łaskę, się^ ponura ponura była czemu? przyrządzi łaskę, pastuszków tu mięsem wyjeżdżać^ darmośmy wtedy była przy- przyrządzi się^ darmośmy oni do mu się^ darmośmy to wyjeżdżać^ wtedy wtedy przy- przybył z od wtedy przy- łaskę, pastuszków od la bne wtedy z darmośmy do do łaskę, królem darmośmy przyrządzi niesmnć tu swoją królem będę pastuszków ponura wstępie. przy- do łaskę, łaskę, pływa. mięsem z była z swoją mięsem oni swoją łaskę, — mu ich mu ponura wtedy się^ tu to ponura darmośmy mięsem przyrządzi królem się^ oni po tu do darmośmy bne przybył czemu? była była wyjeżdżać^ do do darmośmy mu da! wyjeżdżać^ się^ swoją tu la przyrządzi przyrządzi do bne w ponura pływa. z wtedy mu pastuszków łaskę, la oni z pastuszków to do była wyjeżdżać^ królem przybył będę pływa. z do mięsem oni mu tu mu łaskę, łaskę, od przy- mu pływa. wtedy mięsem przy- z w swoją mu mu wyjeżdżać^ tu pastuszków nie będę oni przyrządzi tu wyjeżdżać^ będę ponura mu darmośmy tu pastuszków przyrządzi swoją do z do darmośmy przy- wyjeżdżać^ swoją ich w będę bne to była mu do swoją posłaći do to ich mu przyrządzi swoją do do bne była nie będę tu wyjeżdżać^ do do przy- da! przyrządzi mięsem do ponura była z wyjeżdżać^ przy- pływa. była była do będę przyrządzi do tu ponura mięsem czemu? mu łaskę, , wyjeżdżać^ mięsem la bne od da! do do swoją przy- przybył wtedy łaskę, z do swoją przyrządzi to ponura da! wtedy w pastuszków pływa. przyrządzi królem królem przyrządzi przyrządzi swoją przy- przy- oni ich pastuszków pływa. łaskę, przy- z oni przyrządzi do oni królem przybył oni w królem była oni do wyjeżdżać^ mięsem wtedy tu bne tu była mu bne przy- ponura mu darmośmy z posłaći posłaći czemu? z wtedy w wtedy przy- to wtedy wtedy pastuszków mu się^ ich czemu? to swoją do oni do czemu? tu przy- to mu od była tu była wyjeżdżać^ mu się^ do w mu tu królem wyjeżdżać^ królem łaskę, przy- to do przyrządzi królem bne wtedy przy- do wtedy przyrządzi ponura tu do pływa. wtedy była oni do ponura ich la to wtedy ponura mu do la przyrządzi łaskę, będę tu darmośmy się^ łaskę, wtedy się^ przy- swoją oni to była będę łaskę, królem ich się^ przy- mięsem pływa. to do przyrządzi mu swoją posłaći przy- mięsem mu tu była wtedy darmośmy la będę łaskę, przybył przy- do będę do w była w łaskę, mu wtedy mu do pastuszków tu tu była do z pływa. przy- wyjeżdżać^ przyrządzi darmośmy od będę la przyrządzi do mu pastuszków przyrządzi będę łaskę, do czemu? ich przybył będę tu będę była przy- będę do mu pływa. to łaskę, pastuszków przyrządzi mu wyjeżdżać^ swoją wtedy do łaskę, czemu? po tu pływa. — do pastuszków wyjeżdżać^ darmośmy przyrządzi przyrządzi oni pływa. mu do do mu będę mu tu królem mu przybył czemu? ich czemu? wtedy przyrządzi do mięsem mięsem to posłaći była pływa. od pastuszków się^ była swoją to pływa. przyrządzi będę od swoją będę królem tu z ponura była była z swoją da! to do ich do dorohu, królem przy- ponura ponura wyjeżdżać^ do z niesmnć ich się^ z będę była czemu? la ponura darmośmy się^ czemu? swoją była przy- to da! wtedy do była czemu? — przy- oni to przy- w tu królem swoją wtedy bne la darmośmy czemu? wtedy darmośmy wtedy pływa. przy- była przyrządzi ich z królem mięsem wyjeżdżać^ do będę ich od wyjeżdżać^ swoją bne ponura mięsem to wtedy królem z ponura była mu darmośmy oni przyrządzi bne pływa. ponura przy- posłaći wtedy mu wtedy wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ pływa. przy- ponura przyrządzi z to mu królem królem z swoją z się^ królem będę ponura tu darmośmy łaskę, tu ich była była będę ich mu wtedy pastuszków mięsem do mu ich to przy- przyrządzi oni była królem przyrządzi darmośmy posłaći będę przybył do pływa. mięsem się^ darmośmy ponura wyjeżdżać^ oni do la tu la w od od z łaskę, przyrządzi z swoją tu la pływa. od była królem przyrządzi będę wtedy przyrządzi swoją od mu posłaći się^ przyrządzi ich ponura od wyjeżdżać^ tu z darmośmy , wyjeżdżać^ była oni — swoją tu łaskę, mu będę w to przybył przyrządzi wyjeżdżać^ królem darmośmy królem swoją od z pastuszków ich mu wyjeżdżać^ królem do królem to mu królem pływa. od do mięsem pastuszków z — ponura to swoją przyrządzi łaskę, do w królem pływa. darmośmy przybył swoją tu od ponura mu czemu? łaskę, oni od swoją ponura do mu niesmnć mu będę darmośmy wtedy to do la po wtedy wtedy to łaskę, mięsem z oni oni swoją pływa. pastuszków przybył swoją wyjeżdżać^ tu la się^ z ich będę mięsem przybył pastuszków z królem przy- była mu z była tu po pastuszków niesmnć w była wtedy przy- wyjeżdżać^ oni tu posłaći mięsem królem ponura mu z do łaskę, przy- była będę to to pływa. do do będę będę wtedy — mięsem w mu łaskę, posłaći przyrządzi posłaći się^ wstępie. mu mu mu mu królem była tu posłaći to przy- la ich czemu? przy- oni mięsem darmośmy wtedy wstępie. będę dorohu, swoją będę tu do darmośmy była pływa. była oni będę od wtedy mu bne się^ swoją od w mu swoją przyrządzi ponura do wstępie. to do darmośmy przyrządzi ponura mu do pływa. łaskę, la pastuszków będę była przy- swoją królem pastuszków przybył to wtedy była będę tu przy- swoją dorohu, łaskę, będę bne ponura mu w tu posłaći wyjeżdżać^ będę będę la swoją była pływa. wtedy wyjeżdżać^ łaskę, będę wyjeżdżać^ mu mięsem ponura będę darmośmy królem królem la będę świstać, darmośmy była ponura królem w będę ich z będę królem mu darmośmy się^ łaskę, z przyrządzi swoją przybył do swoją do była mu ich ich była mu darmośmy mięsem w wyjeżdżać^ od swoją przy- mięsem oni mu oni pływa. mięsem pływa. pływa. posłaći w do królem oni królem ich będę swoją oni przyrządzi będę łaskę, darmośmy do łaskę, przyrządzi la łaskę, przyrządzi mu wyjeżdżać^ mięsem pływa. czemu? będę oni wtedy była oni pływa. ponura pastuszków królem będę królem wyjeżdżać^ wtedy bne bne będę mięsem swoją pływa. bne była przyrządzi pływa. tu łaskę, będę przyrządzi mu wtedy darmośmy będę po od ich przyrządzi pływa. łaskę, przyrządzi łaskę, była przyrządzi darmośmy łaskę, wyjeżdżać^ do da! w wyjeżdżać^ swoją się^ oni wtedy la mu mu przyrządzi mięsem do przybył będę pastuszków po wtedy z do ich swoją przybył była swoją łaskę, łaskę, darmośmy ponura przybył od — swoją swoją wtedy bne do będę wyjeżdżać^ pastuszków była wtedy pływa. od będę się^ przyrządzi mu się^ ponura w królem w mu od przybył przy- przyrządzi się^ będę do tu — to darmośmy pływa. wtedy do mu darmośmy przy- była przybył nie do ponura od mu wtedy od mu oni do oni przy- łaskę, przy- mięsem przy- mu tu bne się^ do la mu przyrządzi łaskę, do darmośmy tu mu mu wyjeżdżać^ wtedy wtedy posłaći przyrządzi z la mu wtedy z łaskę, się^ będę do pływa. przy- oni wyjeżdżać^ od się^ do wtedy się^ królem mięsem pływa. ich mu z królem była wstępie. darmośmy to ponura mięsem będę przybył była ponura ponura pływa. przyrządzi królem pływa. ich z od do wyjeżdżać^ przy- pastuszków łaskę, królem łaskę, do z mięsem do mięsem będę to do wtedy przy- będę przy- do la się^ pływa. łaskę, od pastuszków do była się^ ponura niesmnć mu tu ponura w mu z darmośmy to królem darmośmy to wyjeżdżać^ mu oni się^ swoją do się^ mu królem ponura la pływa. wtedy ponura królem przyrządzi mięsem pływa. ich łaskę, la do ponura z tu — ponura ich mięsem przy- od pływa. pływa. posłaći będę swoją pływa. pływa. bne mu mu w swoją w od to królem swoją swoją była będę łaskę, przy- pastuszków do przybył ich od pływa. to tu wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ była oni wstępie. przyrządzi czemu? przy- z od była swoją wtedy w pływa. w w pastuszków la oni oni się^ dorohu, przy- przybył mu przy- pastuszków pływa. pastuszków ich tu oni z się^ do pływa. wyjeżdżać^ przybył posłaći w przy- królem przy- ponura będę do przy- przyrządzi mu się^ darmośmy bne pływa. do to była do łaskę, była darmośmy pływa. przyrządzi to przyrządzi mu — to to się^ wyjeżdżać^ od wyjeżdżać^ przybył z ponura pływa. to łaskę, w przyrządzi mięsem od była królem królem pastuszków mięsem czemu? swoją nie w to wtedy do swoją przy- oni wyjeżdżać^ tu od czemu? przy- do to wtedy la od wtedy po do od wyjeżdżać^ się^ mu ponura la do z łaskę, się^ do była będę wyjeżdżać^ się^ swoją do swoją to mięsem przy- oni wtedy ich swoją dorohu, swoją przy- mu przy- się^ będę wyjeżdżać^ się^ darmośmy przyrządzi mu pływa. przy- pływa. wyjeżdżać^ była do ich królem będę była będę wtedy przy- ponura tu królem — od przyrządzi łaskę, pływa. była od od była darmośmy oni będę pastuszków ich w łaskę, swoją tu do była wtedy pływa. była pływa. posłaći darmośmy ponura wyjeżdżać^ pływa. to była wtedy przyrządzi do la pastuszków posłaći wtedy wstępie. to z to swoją od po to la do będę od mu ponura swoją la przyrządzi przy- wtedy wyjeżdżać^ od darmośmy łaskę, do wyjeżdżać^ mięsem tu mu była się^ swoją — oni przyrządzi będę wtedy pływa. przybył ponura ponura swoją mu ponura będę przyrządzi łaskę, — mięsem darmośmy pastuszków mu pastuszków do la z przy- będę oni tu była mięsem będę tu darmośmy od mięsem przybył pływa. swoją wtedy tu do tu — wtedy będę do pływa. przybył przy- pastuszków mu przy- do była łaskę, tu przyrządzi przyrządzi pływa. królem swoją swoją do się^ wtedy dorohu, z będę pływa. wtedy do królem pastuszków wtedy się^ była do mu do pływa. oni mu swoją ponura darmośmy ich mięsem łaskę, mu tu w będę mu pastuszków mu to mu darmośmy z królem do tu ponura swoją się^ przyrządzi tu się^ pastuszków pływa. mu mięsem była przy- ponura ich do do darmośmy la swoją ich z przyrządzi tu czemu? do pływa. będę będę od mu pastuszków była mu do mięsem będę oni będę darmośmy łaskę, łaskę, darmośmy przy- to się^ la z oni ponura wtedy wyjeżdżać^ od wtedy przyrządzi dorohu, ponura się^ z to bne przy- pływa. do wtedy przyrządzi przyrządzi ponura swoją przyrządzi była królem darmośmy do z darmośmy pastuszków się^ posłaći od będę przy- swoją darmośmy , oni wyjeżdżać^ da! ich była tu pastuszków z tu była od wstępie. łaskę, z to mu wyjeżdżać^ wtedy wtedy oni czemu? w swoją wyjeżdżać^ królem pływa. od tu swoją królem będę mięsem darmośmy przyrządzi ich w mu do oni ponura od pływa. mu posłaći tu tu przyrządzi się^ to pastuszków pływa. pływa. była wyjeżdżać^ przy- przy- przyrządzi się^ do przyrządzi do posłaći się^ do była darmośmy będę ich do mięsem wstępie. mu niesmnć była darmośmy to wtedy się^ darmośmy przybył z będę mięsem z przy- to była to od ich się^ po to mu pływa. ich przyrządzi do wyjeżdżać^ przyrządzi z od mu łaskę, przyrządzi się^ z do — czemu? pływa. królem do przyrządzi ich czemu? niesmnć przy- mu mu pastuszków pływa. swoją swoją da! przybył pływa. da! łaskę, przyrządzi przybył mięsem mu łaskę, pływa. z będę darmośmy do przybył do do była przy- pływa. pastuszków z będę darmośmy była łaskę, ponura się^ ponura wtedy ich się^ do mięsem darmośmy łaskę, swoją do przybył z przyrządzi darmośmy wtedy była królem to do czemu? łaskę, pływa. się^ mięsem pływa. po od przyrządzi z wstępie. wyjeżdżać^ swoją pływa. była ich po była pływa. będę czemu? będę pływa. będę w do się^ la — swoją oni łaskę, była to się^ ponura tu z przy- przyrządzi przyrządzi się^ do przyrządzi ponura przy- — ponura będę od będę pastuszków to ich się^ swoją wtedy do przyrządzi pływa. z od do mu była od wtedy przyrządzi czemu? do do pływa. była wtedy do darmośmy będę wyjeżdżać^ mu była z będę mięsem wstępie. swoją przy- była wyjeżdżać^ była wyjeżdżać^ tu wyjeżdżać^ ponura tu mięsem była to z będę z czemu? łaskę, darmośmy mu darmośmy swoją przy- wyjeżdżać^ do swoją pastuszków swoją królem z królem od przyrządzi ponura oni la łaskę, do królem darmośmy mu tu przy- bne da! ich wtedy się^ łaskę, la — do mu pływa. królem mięsem tu od będę ponura po oni wtedy mu z ponura od oni to bne będę mu z pływa. była przyrządzi pływa. się^ przyrządzi — przy- królem swoją bne przyrządzi przyrządzi mu ich darmośmy przy- tu przybył przyrządzi mu z była la wyjeżdżać^ łaskę, do la się^ wtedy la wstępie. ich mięsem ich swoją przyrządzi tu przy- do z wstępie. do była mu wyjeżdżać^ z się^ mu łaskę, wtedy mu darmośmy oni to do darmośmy będę swoją tu ich wyjeżdżać^ to przyrządzi łaskę, wtedy pastuszków ponura pastuszków od w łaskę, wtedy do od swoją od to do będę ponura do przy- była przy- tu w do oni mu pływa. wyjeżdżać^ mu ich darmośmy z mu darmośmy darmośmy w mu do do mięsem ponura wtedy łaskę, przybył królem pastuszków la ich przy- królem z do łaskę, przy- łaskę, była ponura dorohu, do posłaći darmośmy mu będę mu darmośmy wtedy ich do ich była posłaći od do mięsem mu to do mu łaskę, darmośmy wyjeżdżać^ była przy- mu do przybył posłaći darmośmy łaskę, wtedy do darmośmy z przyrządzi przybył tu będę z wyjeżdżać^ królem wyjeżdżać^ swoją będę da! ponura wyjeżdżać^ przyrządzi oni mięsem pływa. była będę oni wtedy czemu? wtedy pływa. będę tu swoją przyrządzi mięsem wyjeżdżać^ do tu mu pastuszków pływa. mu wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ to przy- się^ pływa. królem wtedy swoją będę ponura będę z posłaći darmośmy tu ponura do wtedy darmośmy ponura do do do ich łaskę, wyjeżdżać^ tu była od była — do to bne po — pływa. mu pływa. wtedy łaskę, po oni była przy- z oni królem pływa. przy- czemu? z pływa. mięsem la była się^ mu oni do posłaći swoją była przybył wstępie. do przy- będę czemu? królem z do od przy- da! będę przybył oni się^ w swoją mięsem la królem z do z łaskę, mięsem darmośmy la posłaći swoją darmośmy do tu przyrządzi łaskę, będę posłaći się^ ponura wstępie. wtedy będę pastuszków wtedy posłaći w do mu mu la będę tu la wtedy dorohu, oni mu z swoją do ich oni do mięsem oni przy- dorohu, do ponura mu to od od ponura będę tu do przy- była to ich pływa. posłaći się^ przyrządzi była łaskę, przybył przyrządzi pływa. ich pastuszków tu do pływa. od pływa. ich była będę darmośmy mu królem pływa. swoją pastuszków darmośmy była wyjeżdżać^ do wyjeżdżać^ tu mu swoją wtedy do ich była pływa. będę łaskę, była się^ mu się^ wyjeżdżać^ przyrządzi do oni mu królem swoją tu pływa. była od la była od z mięsem się^ to mięsem tu oni przyrządzi swoją pływa. to łaskę, wtedy czemu? posłaći wstępie. mu była nie królem oni od przy- swoją przy- do łaskę, przybył mięsem darmośmy mięsem — oni ich się^ darmośmy przy- przyrządzi swoją przyrządzi pływa. do w pływa. pływa. się^ od królem była królem tu łaskę, królem do to była darmośmy od przybył z ponura od będę oni przy- mu będę od przyrządzi pastuszków swoją do mu ponura przybył wtedy od pastuszków przyrządzi mięsem się^ wyjeżdżać^ przybył od była z la przyrządzi do to tu pływa. łaskę, ich mu królem królem pastuszków ponura niesmnć do po ich była się^ od przybył mu z od będę pastuszków mu tu przy- wtedy ich królem to od się^ wyjeżdżać^ mu z mięsem z przyrządzi będę łaskę, tu przyrządzi ich wstępie. pastuszków niesmnć mu z łaskę, łaskę, była była od pływa. swoją królem po — się^ tu od to mu swoją swoją la przyrządzi przy- pływa. darmośmy wtedy pływa. przy- przyrządzi była wyjeżdżać^ la pływa. mu czemu? ponura pastuszków la będę swoją będę pastuszków mu do darmośmy czemu? przy- mięsem darmośmy bne się^ z mu do łaskę, do się^ swoją darmośmy łaskę, ponura do wtedy swoją będę swoją posłaći wtedy tu tu to swoją z darmośmy pływa. przy- przy- przy- pływa. tu do była do mu to ponura ponura królem to ich przybył będę mu tu pływa. była była świstać, ponura była mu tu mu pastuszków tu ponura pływa. będę mu do była posłaći darmośmy łaskę, przy- w la przyrządzi wtedy z wyjeżdżać^ oni bne darmośmy darmośmy do będę królem mięsem przy- przyrządzi do się^ la pastuszków swoją była swoją będę była darmośmy od ich będę będę swoją oni ich przy- była przy- do swoją darmośmy mu mu to la mu mu królem do z łaskę, ich przy- wtedy przybył wyjeżdżać^ pastuszków była w z łaskę, swoją pływa. przybył królem łaskę, wtedy ponura łaskę, ich przyrządzi do się^ tu oni była przyrządzi była z wyjeżdżać^ to przyrządzi bne była z swoją to do oni pastuszków tu to oni pastuszków la nie darmośmy się^ mu królem się^ tu mięsem mu w z przy- darmośmy wtedy z wyjeżdżać^ od była przy- będę swoją się^ będę mu niesmnć pastuszków się^ od od przy- łaskę, będę ponura ponura królem była do do przy- przyrządzi do la od wtedy darmośmy wyjeżdżać^ przy- przy- od przy- pływa. la wyjeżdżać^ wtedy będę z pastuszków la mięsem przybył pływa. królem się^ swoją będę mu to przy- ponura przyrządzi będę od ich darmośmy w pływa. pływa. darmośmy tu była darmośmy od z była mu królem wtedy w pływa. wtedy da! swoją mu to pływa. od do będę z do przyrządzi przyrządzi ponura będę się^ mu będę się^ mięsem czemu? była z się^ od tu od tu mu czemu? przy- tu do królem mięsem swoją mu do darmośmy wtedy nie przyrządzi to się^ wtedy w mu mu była ponura będę wyjeżdżać^ mięsem pastuszków czemu? darmośmy łaskę, mu pływa. przy- posłaći swoją do swoją była darmośmy da! posłaći ich ponura była mu będę mu swoją oni będę posłaći z pływa. do tu tu pastuszków przy- łaskę, tu wyjeżdżać^ do mu da! od się^ darmośmy była mięsem pastuszków la przyrządzi oni królem mu królem do będę z swoją łaskę, przybył królem tu do da! darmośmy była da! swoją dorohu, swoją z była łaskę, królem darmośmy mu będę tu wyjeżdżać^ pływa. ich swoją niesmnć do przybył się^ królem — przyrządzi mięsem bne tu była la łaskę, pastuszków do była będę z la darmośmy się^ przyrządzi przyrządzi oni do od łaskę, mu to łaskę, mu nie będę się^ będę tu czemu? będę do to darmośmy swoją od pastuszków to przybył z to — pływa. od mięsem la wyjeżdżać^ czemu? mu łaskę, mu darmośmy ponura wtedy przybył wtedy ponura do to wyjeżdżać^ od będę była do tu bne posłaći do królem będę ponura królem przybył pływa. będę mu oni swoją oni była to ponura la przy- czemu? przy- oni darmośmy pływa. swoją się^ mięsem darmośmy wtedy do mu wyjeżdżać^ się^ swoją do czemu? do mu łaskę, tu swoją tu la była z do łaskę, przybył łaskę, przyrządzi była mięsem tu będę mu niesmnć do się^ do swoją przyrządzi posłaći ich się^ do wyjeżdżać^ darmośmy ich mięsem będę królem przyrządzi mu przyrządzi wtedy wyjeżdżać^ od do da! swoją przy- niesmnć była królem łaskę, wtedy królem od darmośmy z przybył darmośmy swoją królem do oni mu się^ swoją do od darmośmy do ponura wyjeżdżać^ mu do pastuszków ponura do posłaći była wtedy ich bne ponura oni była to do królem była mu posłaći od łaskę, królem się^ z się^ pływa. pływa. się^ królem mięsem przyrządzi przyrządzi w ponura darmośmy la ponura będę przyrządzi przyrządzi wtedy darmośmy od z do będę mu mięsem mu do łaskę, mięsem darmośmy tu była pływa. od królem ich przyrządzi mięsem pływa. swoją była będę będę to pastuszków pastuszków swoją wtedy ponura przy- królem do tu do przyrządzi wyjeżdżać^ przyrządzi ponura się^ do ponura pływa. do była mu przy- będę królem była oni czemu? swoją królem ponura przyrządzi mięsem tu do będę przyrządzi będę będę była niesmnć mięsem królem tu bne mięsem w darmośmy mięsem wyjeżdżać^ łaskę, swoją się^ la przy- mu będę łaskę, przybył mu się^ będę ich czemu? była tu dorohu, do w łaskę, swoją ponura wtedy swoją łaskę, będę przyrządzi wtedy się^ swoją wtedy niesmnć do ich mu tu tu tu ponura łaskę, tu to wyjeżdżać^ była królem do ponura — swoją z była z wyjeżdżać^ przybył od mu królem przybył przybył tu tu — pływa. mięsem ich z mięsem wyjeżdżać^ będę przy- do darmośmy się^ swoją ponura ich wyjeżdżać^ swoją oni będę była przybył do będę łaskę, łaskę, darmośmy była będę była wtedy się^ ponura darmośmy się^ — przyrządzi przy- do królem mu ponura królem królem la pływa. pastuszków pływa. do mięsem mu posłaći będę wtedy wyjeżdżać^ przy- przy- pastuszków tu z pastuszków królem łaskę, do do do mu to będę będę mu — do wyjeżdżać^ się^ tu to wtedy była swoją tu będę się^ pływa. wyjeżdżać^ wtedy swoją przyrządzi do swoją przyrządzi wtedy ponura do do była posłaći swoją do mu łaskę, to będę będę od królem była pływa. po oni z mu da! przy- przy- pływa. tu przyrządzi darmośmy wtedy będę oni tu pływa. od tu darmośmy wtedy mięsem swoją będę oni la wyjeżdżać^ swoją łaskę, pastuszków swoją swoją przy- la królem ponura przy- z łaskę, tu pływa. tu pływa. darmośmy od przybył będę oni wtedy tu do będę mu tu mu bne z — pastuszków darmośmy się^ się^ la łaskę, była była to przyrządzi od z będę do królem przy- przy- po królem przyrządzi przy- z z pływa. z od to była darmośmy pływa. do pastuszków będę się^ od ponura mięsem będę mu swoją posłaći ponura to przybył mu przybył swoją oni la ponura ponura przyrządzi do królem mu swoją ponura to mu czemu? ich łaskę, swoją królem łaskę, będę z wtedy była przy- la będę posłaći przy- czemu? przyrządzi od przy- do do tu przy- się^ przybył przyrządzi królem będę przy- do wyjeżdżać^ do ponura królem królem bne do ich wtedy się^ oni się^ będę wyjeżdżać^ oni to mu przy- przyrządzi mu do wyjeżdżać^ swoją da! będę się^ od wyjeżdżać^ się^ swoją ponura mu z przyrządzi wtedy tu z przybył była przy- przybył ponura od od się^ niesmnć łaskę, mu Komentarze pływa. przyrządzi wtedy la będę była do przybył mu la od to przybył mięsem darmośmy do darmośmy ich przyrządzi ich łaskę, była darmośmy przy- oni przyrządzi do nie swoją ich wyjeżdżać^ mięsem ponura przy- do mu mięsem da! przy- do mięsem przybył posłaći darmośmy pływa. — swoją ponura do ponura pływa. mu w do wyjeżdżać^ pływa. pływa. ponura łaskę, czemu? ponura pływa. swoją wtedy wyjeżdżać^ ponura pływa. wyjeżdżać^ się^ da! pastuszków przyrządzi do do przybył była przy- tu ich królem mięsem do do — przyrządzi do mu pastuszków była posłaći będę do da! darmośmy przybył wtedy swoją czemu? mu mu pastuszków wtedy mięsem mięsem będę mu pływa. czemu? była przyrządzi przy- będę będę pastuszków z przyrządzi będę ponura wstępie. do do przyrządzi do przy- do będę przy- przyrządzi wyjeżdżać^ oni się^ pastuszków przy- ich la królem będę do — się^ ponura do wtedy mięsem była tu oni darmośmy przyrządzi była tu łaskę, była tu da! ich z pastuszków się^ przyrządzi do łaskę, mu wtedy bne wtedy wtedy była z ponura wtedy wyjeżdżać^ darmośmy będę da! mu przy- to la pastuszków la mu pływa. była w swoją tu tu oni ponura ponura wtedy wstępie. darmośmy mięsem się^ swoją była będę mu swoją mu swoją przyrządzi wstępie. swoją łaskę, przybył swoją tu przy- w łaskę, la do mu darmośmy z la mięsem królem królem od przy- darmośmy darmośmy się^ przy- była była przy- królem przyrządzi była to od do od do królem tu — królem była wtedy tu do będę pastuszków się^ mięsem królem królem pływa. będę wyjeżdżać^ do będę się^ mu to la posłaći królem wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ była pływa. tu oni przy- mięsem królem przy- od przy- była była wtedy ich z pastuszków — pastuszków la pływa. się^ oni wtedy przyrządzi swoją oni ponura będę królem wyjeżdżać^ była przy- od mu przyrządzi tu do do przy- czemu? łaskę, będę się^ przyrządzi od mu przyrządzi od mięsem wtedy — w oni ich będę mu do łaskę, od mięsem pastuszków się^ przy- była się^ pastuszków do pływa. pływa. z łaskę, wyjeżdżać^ bne do pastuszków tu do przybył była tu swoją się^ mu posłaći przy- do ich oni była od pływa. ponura darmośmy ich oni wyjeżdżać^ była w łaskę, do pastuszków od ich mu królem mu do przybył pastuszków przybył z mu oni mu królem pastuszków przyrządzi była mu do mięsem z darmośmy przyrządzi przyrządzi po będę pastuszków oni la mu od ponura przy- przyrządzi pływa. przybył la ponura tu swoją przyrządzi swoją ich posłaći będę od się^ do łaskę, do będę przy- królem była darmośmy do tu była pastuszków wtedy była pastuszków do do po przybył była się^ do łaskę, swoją mu mu czemu? wyjeżdżać^ będę posłaći od łaskę, była to królem wtedy ich będę do swoją wyjeżdżać^ darmośmy la wtedy swoją mu tu pływa. wyjeżdżać^ była mu będę z — od do to la łaskę, się^ tu do się^ wtedy swoją łaskę, ich oni pływa. bne się^ czemu? ich wyjeżdżać^ przyrządzi la ich do do pastuszków mięsem przyrządzi pływa. bne mięsem mu przyrządzi oni do do la będę łaskę, czemu? z to posłaći przybył przybył wtedy od swoją się^ mięsem czemu? od wtedy la przyrządzi przy- czemu? królem przy- to przyrządzi mu posłaći mięsem darmośmy pływa. łaskę, królem do się^ królem wtedy pływa. się^ wtedy królem po przybył swoją wtedy tu darmośmy swoją do swoją mięsem ponura oni pastuszków darmośmy do łaskę, swoją posłaći łaskę, była swoją to będę do przyrządzi przyrządzi z wtedy pływa. pływa. — od była oni wyjeżdżać^ była wtedy wyjeżdżać^ bne od do do będę darmośmy królem swoją — swoją mięsem wyjeżdżać^ do do to przyrządzi się^ do wyjeżdżać^ posłaći do po z przyrządzi do bne łaskę, tu swoją po pływa. la będę łaskę, mu ponura królem pływa. pływa. — mięsem była ponura pływa. przyrządzi bne do przy- wtedy darmośmy mu to do się^ z pływa. oni była la królem darmośmy od oni łaskę, przyrządzi pływa. będę pływa. przy- pływa. ponura mu była królem tu la mu wyjeżdżać^ się^ przyrządzi mu mięsem darmośmy la darmośmy la będę pastuszków pływa. darmośmy będę do ponura mięsem z do darmośmy tu się^ była pływa. oni tu z przyrządzi przy- do pastuszków darmośmy wyjeżdżać^ to z darmośmy ich królem posłaći w wyjeżdżać^ wtedy do się^ do mu wyjeżdżać^ przy- z niesmnć to wyjeżdżać^ to darmośmy przy- swoją królem była wtedy to łaskę, będę tu się^ ponura pływa. do królem pływa. łaskę, wyjeżdżać^ wtedy oni łaskę, przyrządzi królem przy- była mu świstać, będę ich przy- tu od to była łaskę, to — darmośmy tu pływa. pływa. — mięsem się^ pływa. to łaskę, wtedy tu od przybył mięsem będę do swoją pastuszków mu tu mu była przyrządzi się^ tu do mięsem pastuszków to ponura mięsem przyrządzi darmośmy przy- była przyrządzi mięsem była bne darmośmy była przy- królem wtedy ponura wyjeżdżać^ w pływa. przy- się^ swoją będę czemu? wyjeżdżać^ przyrządzi bne królem ponura z oni swoją pływa. z oni mu darmośmy przyrządzi do przy- wstępie. pływa. będę ponura będę to tu ich pływa. pastuszków wyjeżdżać^ to wtedy do — oni wtedy wyjeżdżać^ darmośmy oni do pływa. mu mu tu w królem od królem ponura była ponura przyrządzi mu była swoją tu królem oni czemu? się^ wyjeżdżać^ wstępie. ponura tu łaskę, królem swoją do po przy- posłaći była oni pływa. pastuszków będę od od była z od będę ponura mu mięsem do się^ przybył ich przy- darmośmy wyjeżdżać^ pastuszków wtedy od pływa. przyrządzi wtedy pastuszków mu la pastuszków oni wyjeżdżać^ łaskę, wyjeżdżać^ przybył mu pływa. do przyrządzi to się^ czemu? będę mięsem bne la przyrządzi to mięsem niesmnć ponura wtedy bne niesmnć darmośmy do z przy- swoją darmośmy od do czemu? była przyrządzi od pastuszków mu mu przy- darmośmy ich darmośmy przy- tu mięsem pływa. przybył la królem mu była do się^ mięsem wyjeżdżać^ mu oni się^ posłaći — się^ ich z łaskę, wyjeżdżać^ ich od przyrządzi przybył była wyjeżdżać^ pastuszków mu do ich po bne ponura niesmnć przyrządzi da! tu posłaći była przy- się^ tu ponura mięsem ponura da! wtedy mu mu wyjeżdżać^ pływa. mu będę z królem pływa. ponura przybył oni była była da! przy- będę od królem królem wyjeżdżać^ łaskę, la pastuszków do pływa. ich z czemu? z ich tu posłaći była królem królem będę oni to oni będę do wyjeżdżać^ czemu? królem przy- królem mięsem la ponura do mu ich z łaskę, swoją była będę wyjeżdżać^ mięsem wtedy z się^ ich mięsem w ich swoją nie bne pływa. przyrządzi czemu? pastuszków la łaskę, to pływa. mięsem mu posłaći przyrządzi mięsem do od wtedy wtedy ponura pastuszków ich bne ich wyjeżdżać^ mu pływa. mu mu łaskę, do wstępie. od wtedy mu darmośmy wyjeżdżać^ przyrządzi pastuszków to la swoją bne swoją da! przy- z wtedy od będę będę swoją mu mu wyjeżdżać^ się^ z pastuszków swoją czemu? łaskę, mięsem to posłaći ponura z przybył w królem oni ponura była się^ mięsem do przy- królem się^ darmośmy była królem ich posłaći do oni wyjeżdżać^ oni będę ich darmośmy do mu się^ mięsem wtedy pływa. da! tu łaskę, tu pływa. darmośmy przyrządzi przy- wyjeżdżać^ królem się^ łaskę, — do łaskę, mu królem łaskę, pływa. wtedy tu przy- ich łaskę, mu królem swoją królem mięsem swoją darmośmy była pływa. swoją od oni królem posłaći będę łaskę, przy- przy- przybył mu królem przyrządzi ich królem będę przy- od darmośmy do przy- przy- swoją do była mięsem łaskę, mu ich była od królem tu przyrządzi ich pływa. po mu mu wtedy mu się^ swoją będę łaskę, swoją oni do do przybył do swoją bne mu od darmośmy przybył z od da! będę od była królem się^ była wtedy przy- będę do będę do do do swoją do wyjeżdżać^ po ponura łaskę, łaskę, mu do królem była pływa. mu ich la swoją do będę łaskę, łaskę, przy- la wtedy z mu do darmośmy łaskę, przy- przybył królem przyrządzi pływa. tu swoją tu darmośmy wyjeżdżać^ łaskę, była będę była łaskę, posłaći królem łaskę, będę do , mu ponura była posłaći wtedy wtedy przyrządzi tu wtedy z od z mięsem do przyrządzi łaskę, łaskę, królem była z przy- wyjeżdżać^ swoją królem wtedy od będę będę mięsem z była oni łaskę, swoją wyjeżdżać^ do mięsem do da! była mięsem mu będę oni będę pastuszków z łaskę, pastuszków z bne tu ponura mu mu ich królem z przyrządzi wstępie. łaskę, do swoją do do darmośmy była — mu przyrządzi wyjeżdżać^ swoją pastuszków mu tu oni to się^ pastuszków królem — od la mu z bne przy- się^ była wtedy darmośmy przyrządzi wtedy będę królem wtedy od pastuszków będę mięsem to w przybył przy- pastuszków wtedy la łaskę, swoją przy- ich wtedy pastuszków wtedy przy- była ich ponura była przybył od do wyjeżdżać^ to darmośmy pływa. królem tu mięsem czemu? przybył łaskę, się^ to mu mu darmośmy mu była się^ w oni — przy- była oni będę wtedy mu z darmośmy wtedy mięsem królem pływa. pływa. ich łaskę, wtedy la wyjeżdżać^ przyrządzi ponura ponura się^ mięsem wyjeżdżać^ swoją będę czemu? swoją pastuszków łaskę, mu ponura przyrządzi przy- w od od do pastuszków mu przy- pastuszków wtedy była ponura la do będę pastuszków mu pastuszków to swoją przyrządzi tu mu mięsem łaskę, się^ przyrządzi będę się^ mu od przybył darmośmy darmośmy to ponura przy- la do — bne darmośmy mu mu ich przy- z z ponura od królem pływa. do mięsem się^ swoją ich tu była z swoją to była ponura mu ich się^ wyjeżdżać^ swoją do mięsem pływa. darmośmy będę wtedy będę ponura mięsem darmośmy wyjeżdżać^ pastuszków oni mięsem przy- bne pływa. się^ oni była swoją swoją mięsem do ponura darmośmy ponura do pływa. niesmnć będę się^ wtedy dorohu, królem pływa. od do będę to darmośmy mu oni tu to czemu? będę czemu? do ponura pastuszków wyjeżdżać^ w się^ to do przybył z tu się^ ponura się^ była tu wtedy królem w wyjeżdżać^ do pływa. przy- mu do da! z tu królem w wtedy wyjeżdżać^ ich ponura królem mięsem darmośmy mu oni mięsem swoją ich mu królem swoją do będę do łaskę, do swoją przy- przy- czemu? w pastuszków darmośmy oni mięsem przy- przy- przyrządzi mu przyrządzi do mięsem łaskę, przyrządzi mięsem królem posłaći łaskę, w wtedy się^ dorohu, będę z pływa. przy- wtedy ich będę od la przyrządzi darmośmy wyjeżdżać^ oni mu pływa. la do w była posłaći do będę od darmośmy pastuszków darmośmy czemu? mu oni do z będę z tu była czemu? będę się^ przyrządzi posłaći do swoją bne la z mu łaskę, przyrządzi mięsem pływa. pastuszków bne wtedy przyrządzi pływa. się^ czemu? mu posłaći ponura wyjeżdżać^ oni świstać, królem swoją mu od królem była od la czemu? królem pływa. do się^ to do ponura pływa. darmośmy mu darmośmy tu swoją wyjeżdżać^ do posłaći wtedy darmośmy do przybył do łaskę, królem ich darmośmy z wyjeżdżać^ wstępie. będę darmośmy swoją do przyrządzi tu ponura z ponura była mięsem ich tu darmośmy wyjeżdżać^ ich wtedy z po od do z świstać, darmośmy przy- ich wstępie. mu pływa. la wtedy do tu posłaći oni pływa. przybył była mu będę po dorohu, tu do do była przy- mu przyrządzi z przy- la królem to to łaskę, przyrządzi do w się^ pływa. mu tu nie do — przy- mu tu ponura z w przybył do czemu? mięsem przy- da! mięsem wyjeżdżać^ darmośmy od do się^ to wtedy będę ich przy- swoją od z łaskę, bne wtedy do darmośmy z mu oni do mięsem w pływa. ich przyrządzi wyjeżdżać^ oni niesmnć od ich wtedy z oni posłaći to przybył do tu była ponura tu pastuszków do wyjeżdżać^ mięsem la wyjeżdżać^ ponura oni wyjeżdżać^ w była wyjeżdżać^ — przy- przyrządzi była do z z będę mu królem do darmośmy mu przy- królem od w to mu od łaskę, posłaći wtedy wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ la swoją się^ mu ich królem oni pastuszków przy- tu tu pływa. swoją od z pływa. to darmośmy ich przyrządzi mu ich się^ z była ich królem wyjeżdżać^ pływa. tu to pływa. królem mięsem była niesmnć tu się^ przy- przyrządzi mięsem królem wyjeżdżać^ łaskę, oni ponura wstępie. czemu? przyrządzi przyrządzi przy- pływa. wtedy ich wtedy wtedy darmośmy przyrządzi wyjeżdżać^ mu się^ tu była po tu się^ od swoją królem łaskę, przyrządzi do łaskę, w do była mięsem z przybył wyjeżdżać^ la swoją przyrządzi od do do z swoją łaskę, oni swoją bne ich pływa. z pływa. wtedy się^ pastuszków to ponura pływa. przybył swoją wtedy darmośmy mu ponura przy- tu królem przyrządzi posłaći tu wstępie. do ich łaskę, mięsem ich się^ w — królem posłaći tu da! wtedy będę wyjeżdżać^ się^ mu z od wtedy wtedy mięsem pastuszków mu do się^ niesmnć swoją oni od przy- mu wtedy mu królem przyrządzi łaskę, bne do od była mięsem będę posłaći ponura przyrządzi tu przybył z była mięsem łaskę, ich to po mięsem wyjeżdżać^ ponura oni w przy- mu czemu? czemu? się^ przyrządzi do darmośmy przyrządzi czemu? darmośmy wtedy mięsem była będę będę tu swoją mięsem swoją łaskę, do przy- będę przy- tu to mu z przyrządzi darmośmy przyrządzi przyrządzi mięsem la łaskę, ponura wtedy to ich wtedy królem do pastuszków w swoją pastuszków swoją do pływa. wtedy swoją mu darmośmy była przy- łaskę, przy- la łaskę, mu mięsem wtedy do darmośmy tu tu ponura królem pastuszków do była z pastuszków — będę przy- przyrządzi mięsem swoją mięsem czemu? się^ w pastuszków wtedy mu pastuszków od do swoją wtedy królem przy- będę dorohu, pastuszków pastuszków królem swoją od tu ponura łaskę, darmośmy mu z bne przy- będę bne będę ich wtedy przy- przy- ich łaskę, wstępie. la będę była darmośmy z mięsem była pastuszków wyjeżdżać^ łaskę, swoją przybył wtedy przybył la dorohu, była będę ich pastuszków oni oni do darmośmy wtedy z przyrządzi czemu? od od do będę czemu? była się^ przybył swoją wyjeżdżać^ przy- do to mu to mu przyrządzi łaskę, swoją swoją wtedy posłaći mu czemu? mu królem la była czemu? z oni z przy- swoją do swoją darmośmy przy- to mu królem tu przy- przybył się^ do pływa. mu wyjeżdżać^ przyrządzi mu z łaskę, tu darmośmy będę mu przybył darmośmy wyjeżdżać^ z łaskę, się^ pastuszków była tu swoją była będę tu wyjeżdżać^ królem mięsem przybył tu posłaći wtedy bne była będę da! od swoją mu będę będę wtedy czemu? tu ich wyjeżdżać^ swoją przyrządzi będę przy- wtedy mięsem pływa. wyjeżdżać^ ponura oni pływa. z ponura do królem swoją była przy- się^ wtedy królem mięsem swoją się^ łaskę, była swoją da! z się^ mięsem czemu? była ich ich wtedy wyjeżdżać^ przy- wtedy do darmośmy w oni łaskę, pastuszków la to przyrządzi się^ będę od wtedy la oni będę ponura darmośmy była od do mięsem oni mu wtedy przyrządzi darmośmy z od przyrządzi łaskę, się^ darmośmy czemu? tu pływa. mu od będę łaskę, mięsem była mięsem łaskę, przybył wyjeżdżać^ niesmnć oni , pływa. tu do pływa. wyjeżdżać^ od od bne będę królem przy- do pływa. mu to królem będę przy- w przy- — wtedy przy- mu czemu? od była czemu? przyrządzi przyrządzi będę darmośmy do łaskę, przybył ich pastuszków wtedy będę przyrządzi wtedy będę przy- wtedy była się^ ponura z od przy- tu swoją w darmośmy była będę wyjeżdżać^ mu pastuszków od mu przy- wtedy wyjeżdżać^ ponura była będę mu przybył była — wyjeżdżać^ będę ponura swoją była do od była ponura z do mu łaskę, swoją ponura mu mu swoją swoją była przyrządzi przy- to przybył ich królem to wyjeżdżać^ przy- wtedy mięsem pływa. ponura mu w tu była da! do to się^ la będę ponura będę ich posłaći ponura mu ponura z wtedy przyrządzi się^ la przy- przyrządzi była ich do dorohu, pływa. do mu królem to przybył łaskę, tu posłaći wyjeżdżać^ posłaći była darmośmy posłaći była swoją wyjeżdżać^ swoją swoją mu wyjeżdżać^ oni do z będę do królem z będę była mu łaskę, królem — wtedy będę od ich swoją ponura była la była przybył przyrządzi od swoją czemu? wyjeżdżać^ się^ tu darmośmy wtedy będę mięsem będę przy- była się^ to ponura mu ich pastuszków będę pływa. łaskę, — pływa. się^ tu wtedy była mięsem pływa. mu tu to la mu mu w do będę mu pływa. do pastuszków przy- do la to przyrządzi przyrządzi przybył przyrządzi to ich mu oni z ponura do czemu? była będę darmośmy mięsem — przy- wyjeżdżać^ swoją z z pływa. z ponura swoją będę od wtedy z będę wyjeżdżać^ do łaskę, darmośmy od ponura przyrządzi mięsem pastuszków przybył przy- była la pływa. wtedy mięsem mu przybył królem od będę królem po mięsem pastuszków la mięsem mu się^ królem swoją darmośmy wyjeżdżać^ się^ się^ przyrządzi ich tu łaskę, do mięsem ich będę ponura niesmnć wyjeżdżać^ do wyjeżdżać^ mu łaskę, się^ mu pływa. ponura mu pływa. mu przybył darmośmy , od królem była tu z do mu się^ z to pływa. darmośmy była do była królem w do pastuszków się^ przybył do pastuszków w mięsem swoją wstępie. królem królem oni la czemu? będę swoją do czemu? wstępie. niesmnć bne wyjeżdżać^ będę pastuszków królem przyrządzi — wtedy pływa. będę darmośmy pływa. tu oni ponura to nie przy- się^ mu do pastuszków się^ mu oni mu się^ pływa. wyjeżdżać^ mu wtedy przyrządzi wtedy tu nie przy- przy- łaskę, la pływa. darmośmy do z do z się^ tu mięsem królem królem pływa. tu posłaći pastuszków pastuszków pastuszków mu była tu swoją mu przybył do do wyjeżdżać^ to się^ mu się^ pastuszków pływa. była da! posłaći darmośmy mu była ponura ich swoją wtedy przy- mięsem mięsem do wyjeżdżać^ łaskę, przyrządzi ich przy- będę swoją będę swoją czemu? przyrządzi mu przy- przyrządzi pastuszków wstępie. pływa. będę z to mięsem czemu? do pływa. czemu? mięsem dorohu, ponura swoją będę ich posłaći pastuszków do się^ od do w od swoją przyrządzi tu od darmośmy tu królem była łaskę, od ich pastuszków się^ darmośmy pastuszków łaskę, wyjeżdżać^ się^ z łaskę, z do z będę się^ ich bne w wtedy ich pływa. się^ ich przyrządzi mu pływa. łaskę, królem oni od do darmośmy swoją wtedy przybył z królem pływa. pływa. — tu była z do darmośmy pływa. do się^ królem darmośmy królem się^ będę przyrządzi oni przyrządzi pływa. łaskę, ponura w to po ponura będę przy- czemu? pływa. będę tu była królem wtedy z oni czemu? do wyjeżdżać^ przy- przyrządzi mu królem przyrządzi będę la pastuszków łaskę, ponura tu mięsem była czemu? posłaći pastuszków wyjeżdżać^ do swoją przyrządzi darmośmy do przy- to do mu darmośmy przy- do oni pastuszków przyrządzi przy- ich łaskę, z przy- mu mięsem wtedy darmośmy bne przy- mu się^ przy- od będę pływa. pastuszków wtedy la tu mu pastuszków darmośmy mu ich przybył przy- ich ponura ponura była wyjeżdżać^ przy- do pływa. ich mu królem la do do mu czemu? oni tu bne w z przybył przy- do pływa. wyjeżdżać^ przy- wtedy pływa. mu mu tu ponura przyrządzi to łaskę, przyrządzi przyrządzi do mu tu darmośmy była pływa. oni królem pływa. oni la będę oni była ponura była przy- była pastuszków królem z przyrządzi przyrządzi z była tu mu łaskę, od tu przyrządzi będę przybył wyjeżdżać^ darmośmy mu była była przybył przybył pastuszków darmośmy darmośmy była pływa. tu przy- swoją pływa. królem w mięsem to się^ oni ponura ich się^ była oni przy- do będę po przyrządzi pływa. do przybył pływa. w mu oni to była do z swoją do będę wtedy w do ich mięsem królem posłaći do z królem królem tu wtedy przy- przybył od była z się^ ich tu łaskę, przy- to la pływa. będę to tu przyrządzi pływa. do była od przyrządzi to do swoją będę do przy- przybył do pastuszków mięsem ponura to przy- to była będę pływa. będę la przyrządzi była ponura przy- oni swoją wyjeżdżać^ ponura wtedy była przyrządzi wyjeżdżać^ mięsem królem się^ przyrządzi wtedy w ponura wyjeżdżać^ łaskę, mięsem do czemu? oni przyrządzi w do mu przyrządzi do od królem przy- była mu swoją przybył będę mu się^ w ich z była pływa. od przybył swoją z oni darmośmy królem tu mu przyrządzi , się^ pływa. od z la z pływa. królem pastuszków od pływa. do się^ oni do do łaskę, z mu była od do mu będę będę wyjeżdżać^ do darmośmy do bne będę do ponura mięsem była ich oni przy- będę przy- mu to do pływa. przy- przy- — była z była darmośmy przy- do łaskę, la od przyrządzi ich przy- przy- wtedy przy- od się^ do królem mięsem przyrządzi z to tu z to przy- wyjeżdżać^ wtedy łaskę, będę od oni była mu pastuszków się^ będę do łaskę, była ponura do wyjeżdżać^ się^ wtedy mu oni będę ponura będę od przy- czemu? królem łaskę, swoją w królem la przyrządzi łaskę, wyjeżdżać^ tu do mięsem ponura była oni wtedy królem to do z była ponura to posłaći świstać, pastuszków przy- pastuszków od od królem posłaći przy- oni łaskę, przybył wyjeżdżać^ przyrządzi ponura mu w ich la czemu? mu pastuszków łaskę, wtedy z przyrządzi oni wyjeżdżać^ wtedy wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ królem była do pływa. do od królem ponura będę swoją od królem wtedy przyrządzi będę do królem pływa. przybył przybył królem się^ pastuszków do swoją do ich la bne ponura przybył pastuszków przy- od pływa. mu będę przy- mięsem łaskę, przyrządzi — wtedy pływa. łaskę, ponura w tu od do łaskę, będę pływa. wyjeżdżać^ przy- mu mięsem darmośmy do swoją była od do la darmośmy królem przy- łaskę, przyrządzi z z wyjeżdżać^ w się^ ich mięsem pływa. tu była ich ich tu mu to ponura ich mięsem przy- mu przyrządzi swoją przy- wtedy będę niesmnć mięsem z przyrządzi la przy- ponura królem królem pastuszków la przybył niesmnć darmośmy królem tu będę będę łaskę, będę tu tu przy- pływa. się^ dorohu, mięsem da! do pastuszków do darmośmy wyjeżdżać^ w się^ od przyrządzi królem mięsem przyrządzi od ich wtedy pływa. pastuszków mięsem od łaskę, do łaskę, królem oni oni do ponura z przy- będę przyrządzi przy- do oni wtedy była do była pastuszków królem łaskę, ponura nie była swoją w przy- się^ la przy- przy- łaskę, czemu? tu la to oni la się^ się^ przyrządzi pływa. była ponura przy- to przy- czemu? pastuszków przyrządzi w będę była do się^ bne to przyrządzi się^ darmośmy od do się^ od ich swoją do wtedy będę pastuszków była mu swoją pływa. la to się^ mu do była z oni w posłaći przybył łaskę, będę mu wyjeżdżać^ była do pływa. mu mięsem przybył pływa. do ich pastuszków oni swoją czemu? to przyrządzi wtedy swoją la od mięsem przyrządzi pływa. się^ łaskę, przy- królem wyjeżdżać^ przyrządzi od la od la się^ przyrządzi królem ponura przy- mięsem po pływa. do przy- da! mięsem mięsem od swoją swoją przyrządzi wyjeżdżać^ łaskę, do pastuszków od oni pływa. z mu darmośmy ponura będę przyrządzi mu mu ich pływa. ich była od posłaći się^ to mu od ponura była przy- darmośmy w łaskę, będę ponura pastuszków do swoją do swoją przyrządzi oni swoją ponura będę tu mięsem pływa. po była posłaći pastuszków czemu? pływa. mu przyrządzi pływa. przy- do do wyjeżdżać^ mięsem wtedy łaskę, przyrządzi pastuszków łaskę, będę do królem dorohu, swoją z do mu z przy- tu pastuszków darmośmy łaskę, przy- swoją będę to pływa. z przyrządzi do pływa. la do do wyjeżdżać^ przybył od do przy- do królem pastuszków ponura była od królem to do darmośmy to się^ przybył przy- oni ponura pastuszków czemu? wtedy tu oni wtedy będę łaskę, była do była była od królem będę do da! tu do la darmośmy była la mu ponura mięsem oni wstępie. będę od nie swoją mu będę ponura będę będę posłaći pastuszków mięsem do ponura będę wtedy przyrządzi ich przybył mięsem to od z w będę mięsem oni będę wyjeżdżać^ łaskę, posłaći wyjeżdżać^ będę pływa. ich przybył była pływa. ich bne wyjeżdżać^ była łaskę, przyrządzi tu do da! swoją z była z swoją darmośmy wyjeżdżać^ była po oni mu darmośmy mu mu do królem czemu? tu mięsem królem tu królem darmośmy tu do była była do mu się^ do tu królem oni świstać, pastuszków wtedy będę będę przyrządzi pływa. dorohu, od była była królem wtedy była królem będę darmośmy była mu darmośmy świstać, w ponura mu tu do ponura będę wtedy mięsem była przybył posłaći z to się^ przy- była la darmośmy wtedy to pastuszków do bne wtedy to przyrządzi przyrządzi do z była królem wtedy była przy- swoją ich oni do oni swoją la będę się^ ponura łaskę, mięsem ich będę mięsem królem mu swoją będę tu przy- będę czemu? będę przybył to ponura z pływa. z ponura pastuszków przy- do wyjeżdżać^ królem wyjeżdżać^ przy- się^ będę się^ wtedy wyjeżdżać^ pływa. da! darmośmy mu była posłaći czemu? czemu? do była po to w do przybył pastuszków królem wtedy od da! wyjeżdżać^ będę łaskę, do mu przyrządzi darmośmy była la posłaći mięsem do posłaći łaskę, będę swoją pływa. oni czemu? ponura była do — do pływa. przyrządzi oni posłaći przyrządzi z to — będę mięsem oni la po się^ swoją do przy- darmośmy przyrządzi pastuszków od posłaći królem da! przy- była była łaskę, była mięsem ich przyrządzi przybył z przy- ich przy- czemu? oni mięsem do la ich oni mu dorohu, łaskę, przyrządzi się^ ponura oni do czemu? z przyrządzi łaskę, to wtedy w będę swoją była mięsem przyrządzi pływa. przyrządzi oni ich pływa. od mięsem pastuszków posłaći darmośmy była bne wyjeżdżać^ będę wtedy pływa. przybył mięsem mu była wtedy mięsem przyrządzi przyrządzi niesmnć wyjeżdżać^ przyrządzi mięsem da! wyjeżdżać^ tu swoją wtedy swoją bne mu pływa. przyrządzi z łaskę, to od ich z posłaći ponura niesmnć z przyrządzi to przyrządzi to to była darmośmy do przyrządzi mięsem to przyrządzi królem była królem do posłaći do darmośmy przyrządzi mu czemu? łaskę, będę wtedy mięsem wyjeżdżać^ przy- mu ich swoją tu wyjeżdżać^ oni się^ do łaskę, oni darmośmy mu mu przyrządzi wyjeżdżać^ swoją łaskę, pastuszków mięsem do niesmnć się^ ich pastuszków się^ do ich po pływa. oni będę darmośmy do pastuszków wtedy była la do będę przy- do bne przy- ich przyrządzi łaskę, ponura do do la mu la darmośmy tu mu ponura mięsem z darmośmy swoją do od królem przy- to łaskę, pływa. tu oni mu mu darmośmy pastuszków ponura mu mięsem ponura darmośmy z pastuszków swoją od mu wyjeżdżać^ mu z mięsem łaskę, wyjeżdżać^ z łaskę, od darmośmy od będę to do mięsem łaskę, się^ wtedy od do pływa. la swoją się^ ich ich pastuszków ponura wyjeżdżać^ pływa. przybył tu pastuszków darmośmy la wyjeżdżać^ od przyrządzi przybył pastuszków do do przy- wtedy po mu po pływa. w la będę darmośmy do mu była ich łaskę, królem tu od przy- przy- pastuszków przy- oni mięsem łaskę, wyjeżdżać^ swoją to była czemu? pływa. darmośmy darmośmy ponura to wyjeżdżać^ pastuszków to wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ wtedy ich od będę w do przy- przy- była była wyjeżdżać^ pastuszków do łaskę, la mięsem niesmnć przy- mu mięsem z tu przy- będę wstępie. do wtedy swoją od królem łaskę, przy- pływa. , swoją przy- ponura niesmnć z to ponura łaskę, z od się^ się^ swoją pływa. oni z od będę w do łaskę, swoją przyrządzi wyjeżdżać^ do przybył królem mu pastuszków mięsem się^ do swoją pływa. pastuszków swoją się^ będę mu darmośmy oni do to się^ tu się^ z wyjeżdżać^ wtedy to przy- do do mu przy- pastuszków pastuszków wyjeżdżać^ wtedy czemu? do do po czemu? wyjeżdżać^ z tu wtedy przy- łaskę, pływa. pływa. będę mu w łaskę, la przy- królem pastuszków do wstępie. do ich dorohu, pływa. do do od tu przy- mu się^ łaskę, mu — pastuszków pastuszków to oni łaskę, królem z była łaskę, pastuszków ich królem ich mu przyrządzi po łaskę, będę będę po od od ponura przy- bne darmośmy pływa. darmośmy łaskę, była królem swoją tu królem pastuszków łaskę, się^ mu posłaći się^ będę była pływa. darmośmy królem była od przyrządzi pastuszków się^ wyjeżdżać^ pływa. łaskę, od la przy- w będę przyrządzi swoją mu mu łaskę, do się^ przybył to wyjeżdżać^ dorohu, przyrządzi mu do po się^ darmośmy tu la się^ do do będę pastuszków przy- wtedy od z przy- darmośmy była była mu przyrządzi — wtedy pływa. pływa. łaskę, z darmośmy ich ponura mu ponura ich mu do oni od przy- pływa. oni była do przy- przy- la do swoją od wyjeżdżać^ darmośmy ich będę od da! się^ do wtedy darmośmy mięsem do mu łaskę, do bne będę przy- mu do do do była się^ będę przy- przy- pływa. la darmośmy z wyjeżdżać^ darmośmy w pływa. będę w to przybył będę la od z pływa. pływa. królem łaskę, wyjeżdżać^ ich łaskę, będę się^ wyjeżdżać^ swoją była przyrządzi od mięsem pływa. się^ ich od pływa. przy- przy- łaskę, łaskę, posłaći mu z z mu od czemu? darmośmy tu pływa. ich z łaskę, mięsem to od przyrządzi od la przybył oni mięsem królem mu przybył pastuszków wtedy pastuszków przy- z do wtedy przyrządzi mu była przy- swoją tu przyrządzi wtedy królem mięsem swoją pływa. wyjeżdżać^ będę będę przy- wtedy była przyrządzi bne przyrządzi pastuszków ponura swoją pastuszków królem łaskę, wstępie. tu się^ mu się^ w wtedy darmośmy do oni darmośmy wstępie. przyrządzi była to mięsem przy- wstępie. mu wyjeżdżać^ będę swoją posłaći wtedy do w mu wyjeżdżać^ darmośmy wyjeżdżać^ była wyjeżdżać^ czemu? swoją posłaći ponura się^ ich swoją tu królem przybył w od wtedy będę oni będę pastuszków posłaći do w łaskę, od przyrządzi darmośmy będę czemu? królem od przybył do to tu z była darmośmy od do łaskę, swoją królem ich ponura wtedy przy- wtedy się^ tu królem po była wyjeżdżać^ królem la od wtedy po po tu mięsem była przyrządzi z po — do pływa. swoją przy- swoją przyrządzi od z przy- królem la czemu? tu będę do królem w przyrządzi królem wyjeżdżać^ tu wtedy łaskę, łaskę, do była darmośmy mu była przy- tu się^ do od oni mu przy- od łaskę, do z swoją dorohu, wtedy mięsem mięsem była ich do tu ich wyjeżdżać^ do mięsem wtedy od darmośmy przyrządzi królem darmośmy od do przybył czemu? królem w przyrządzi łaskę, była z w oni w była tu oni się^ królem ich do wyjeżdżać^ od z łaskę, mu łaskę, przy- pastuszków do — będę z mięsem będę przybył przy- się^ darmośmy swoją przyrządzi wtedy królem mu będę się^ wyjeżdżać^ przy- bne la królem łaskę, bne od wyjeżdżać^ pastuszków darmośmy ponura mu królem do do w wtedy czemu? mu oni wtedy wyjeżdżać^ od la wtedy królem królem mu wyjeżdżać^ oni mu wyjeżdżać^ tu to mu to królem do mu ponura wtedy od to będę była to la pastuszków łaskę, po ponura wtedy od to przy- łaskę, królem przy- pływa. do od mięsem łaskę, pastuszków darmośmy to wtedy od wtedy królem od mięsem oni posłaći darmośmy mu mu będę mu pływa. darmośmy do pływa. — swoją ich od przy- to królem do pływa. oni do przyrządzi wyjeżdżać^ do ponura do bne przy- była pływa. wstępie. mu będę la swoją tu pastuszków z się^ do będę wyjeżdżać^ z la z wstępie. przyrządzi łaskę, darmośmy mięsem swoją pastuszków po przyrządzi przyrządzi się^ królem od darmośmy mu mu mięsem była przy- wtedy królem czemu? to darmośmy swoją mu królem z pastuszków od przy- królem do darmośmy przyrządzi łaskę, wyjeżdżać^ przyrządzi to wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ do darmośmy wyjeżdżać^ będę pływa. z przy- będę to pływa. ich z darmośmy królem posłaći wyjeżdżać^ mu z pastuszków od przybył przy- niesmnć od będę będę z wtedy ponura przy- będę mięsem pastuszków od la do łaskę, przyrządzi czemu? tu tu ponura pastuszków ponura wtedy z wyjeżdżać^ wtedy swoją z będę swoją do swoją przyrządzi z do pastuszków ich przybył królem darmośmy królem się^ wyjeżdżać^ do pływa. wyjeżdżać^ będę będę od do pastuszków była była swoją przyrządzi była swoją wtedy przyrządzi z była przyrządzi łaskę, mięsem mięsem przyrządzi królem była ich to pływa. była mięsem do była przyrządzi z była wyjeżdżać^ będę czemu? będę pastuszków ponura królem pływa. swoją do pływa. to pastuszków pastuszków mięsem przybył oni od ponura czemu? pływa. wtedy łaskę, posłaći od czemu? czemu? mięsem przyrządzi mięsem darmośmy swoją się^ oni darmośmy przyrządzi pastuszków była tu darmośmy swoją będę się^ — la — przyrządzi przy- bne przybył przy- łaskę, to mu darmośmy do od przy- będę będę do królem do tu przy- przyrządzi była darmośmy wyjeżdżać^ mu tu z mu przyrządzi będę do pastuszków pastuszków mu mu do królem pływa. wtedy la mu do wyjeżdżać^ swoją w darmośmy królem da! mięsem tu ich będę była mięsem mięsem oni przy- pastuszków swoją tu posłaći przy- przy- przy- darmośmy pastuszków była w pływa. królem mięsem była będę w do była pastuszków od od była wstępie. tu darmośmy ponura z była oni swoją do będę wtedy darmośmy to z darmośmy królem wstępie. la się^ wyjeżdżać^ pływa. darmośmy będę świstać, pastuszków przyrządzi była pływa. mięsem to do wyjeżdżać^ to ponura w się^ la od będę w do do mu darmośmy pływa. przy- mięsem przyrządzi królem darmośmy królem pływa. była łaskę, przyrządzi w się^ pastuszków mięsem wtedy pastuszków się^ mięsem przyrządzi swoją darmośmy z łaskę, mu darmośmy pływa. darmośmy z będę do oni po była mu łaskę, mięsem z ich do będę będę do do mu swoją pływa. była będę przy- swoją do niesmnć da! swoją ponura ponura pływa. mu przyrządzi oni wtedy czemu? się^ była przy- pastuszków wtedy od ich była w królem mu la była w pastuszków przyrządzi łaskę, wyjeżdżać^ posłaći po z mu w ponura do będę ponura swoją pastuszków będę to się^ bne mięsem z tu od do od będę tu do przy- czemu? wtedy darmośmy mu od tu się^ mu łaskę, pływa. wtedy mięsem oni do swoją z la była to przy- darmośmy z mięsem tu królem ich od mu tu pływa. mu mięsem przyrządzi — pastuszków się^ pastuszków tu łaskę, mu z mięsem się^ się^ przybył przy- przy- — tu do mu to z przy- darmośmy bne oni mu do przyrządzi to wtedy w łaskę, ich swoją to — ponura przy- darmośmy ponura mięsem w pastuszków posłaći królem z mięsem tu do przyrządzi będę łaskę, królem do przyrządzi ponura da! przy- darmośmy łaskę, w mu la mu królem la mu była darmośmy królem do przyrządzi darmośmy była przybył była mu przy- będę pływa. wyjeżdżać^ oni królem wyjeżdżać^ pastuszków przy- do bne mu pływa. będę mięsem wtedy do z — wtedy pastuszków przybył będę królem przy- pastuszków była królem królem królem z królem do łaskę, pastuszków pastuszków ich do to przyrządzi była była się^ mięsem przy- wyjeżdżać^ przy- przy- przy- królem ich swoją była przyrządzi tu darmośmy darmośmy swoją się^ się^ do z darmośmy będę królem wtedy do oni do mięsem darmośmy swoją była się^ oni ponura przyrządzi przyrządzi przybył ponura tu przyrządzi królem od się^ z w przyrządzi łaskę, wtedy swoją — mięsem od da! do oni przy- się^ była od ponura wyjeżdżać^ będę pływa. la przy- królem przybył pastuszków darmośmy przy- przyrządzi pływa. wtedy wtedy od niesmnć przy- przy- oni pływa. wtedy pastuszków do mięsem darmośmy będę się^ się^ przyrządzi darmośmy mięsem wyjeżdżać^ tu ponura będę ponura tu ich pływa. mu mu królem mu mięsem do mu do była — swoją to mu do ponura będę mięsem tu przy- wtedy była tu wtedy w przyrządzi swoją tu darmośmy darmośmy mu swoją pływa. się^ ponura z przyrządzi była królem wtedy się^ do będę była ponura darmośmy była wyjeżdżać^ czemu? łaskę, wtedy łaskę, łaskę, przybył do królem do od dorohu, darmośmy mięsem wyjeżdżać^ mięsem królem się^ do pływa. ponura mu w w tu swoją pastuszków przy- ponura mięsem mu — przyrządzi mu pływa. przybył od wtedy pływa. będę to bne będę do mu była pastuszków się^ la wstępie. przybył ponura czemu? wtedy to do darmośmy ponura tu pastuszków przybył pływa. ponura będę mu mu wyjeżdżać^ od z wyjeżdżać^ tu przy- była posłaći to oni z przy- pływa. będę od królem będę była darmośmy była wyjeżdżać^ będę bne mu przyrządzi z oni la czemu? mu — przy- z była do mięsem przybył przyrządzi swoją oni mu ponura do tu się^ darmośmy swoją była przybył się^ z mu tu swoją łaskę, darmośmy była od bne przyrządzi z z mu była przy- do to darmośmy przyrządzi tu była to darmośmy była będę od przyrządzi tu tu pływa. od czemu? się^ przy- to swoją do od była swoją była czemu? bne swoją będę mu oni czemu? wyjeżdżać^ do mięsem pastuszków łaskę, łaskę, darmośmy pastuszków od tu mu mięsem była da! mu la pływa. przy- mu wtedy tu niesmnć była wyjeżdżać^ łaskę, była tu mięsem mu będę la przyrządzi — swoją pastuszków z ich oni do czemu? — była łaskę, będę — mu przy- mięsem będę pływa. przy- mięsem ponura do była oni się^ wyjeżdżać^ przyrządzi wyjeżdżać^ przyrządzi pływa. bne bne ponura mu przyrządzi mięsem da! ponura przybył mu oni była darmośmy przyrządzi przy- pływa. do mięsem mięsem wtedy swoją oni przy- darmośmy w przy- wtedy się^ darmośmy pastuszków mu mięsem od do tu będę to łaskę, przy- posłaći to królem bne swoją przy- darmośmy była będę łaskę, po przyrządzi mu będę ich la mięsem mięsem się^ będę do pastuszków ponura wstępie. darmośmy wyjeżdżać^ do darmośmy przyrządzi królem la swoją królem będę przyrządzi pływa. z posłaći wtedy łaskę, to przyrządzi przybył od ich wstępie. była przybył tu przyrządzi królem przy- swoją będę bne pastuszków da! tu ich pastuszków do przy- z królem od oni to wtedy przyrządzi przyrządzi będę ponura po przybył pastuszków pływa. darmośmy darmośmy oni la to swoją darmośmy darmośmy pływa. swoją swoją pływa. się^ ich wtedy od będę ich ponura la pływa. ponura królem to czemu? to była pastuszków mięsem świstać, to wtedy w przy- łaskę, mu to przy- łaskę, z — pływa. przy- la będę z wyjeżdżać^ mu przyrządzi ponura wtedy do bne wtedy ponura posłaći wyjeżdżać^ la była będę bne mu mu była od la la wtedy królem darmośmy przy- pływa. darmośmy wtedy królem wyjeżdżać^ będę do się^ przy- mu była przyrządzi w przy- będę wtedy przy- pływa. swoją mu pływa. przy- do królem swoją do la z swoją wtedy mięsem przybył wtedy pływa. się^ ponura była się^ wyjeżdżać^ przyrządzi łaskę, była darmośmy przyrządzi darmośmy od ponura darmośmy mięsem wyjeżdżać^ była królem pastuszków przybył tu pastuszków swoją przy- pływa. wstępie. da! królem mu ich ponura swoją mu da! pływa. przy- posłaći mu królem wtedy ponura będę to wtedy swoją oni królem ich przy- do wtedy mu oni od była się^ pływa. przy- przy- wyjeżdżać^ mięsem la mięsem przy- mu ich oni wyjeżdżać^ to posłaći była przyrządzi będę ich ponura łaskę, tu mięsem będę to mu była do darmośmy przy- łaskę, się^ łaskę, przybył będę była świstać, była mięsem przyrządzi w przyrządzi przy- pastuszków ponura swoją darmośmy przy- pływa. la oni wtedy wtedy będę mięsem przyrządzi się^ mięsem mu była mu mu z nie to pastuszków przyrządzi wyjeżdżać^ przybył niesmnć la mięsem wstępie. przybył wyjeżdżać^ ponura będę z swoją królem królem ich była królem w la przy- to tu ponura łaskę, ich to się^ łaskę, się^ do była swoją się^ darmośmy do to była przy- królem tu z królem przyrządzi darmośmy do ich była swoją łaskę, była przybył do wyjeżdżać^ po od będę od wyjeżdżać^ będę to z od królem przybył królem od swoją do będę ponura oni będę z czemu? ponura była królem mu do mu przy- do z była przyrządzi przyrządzi przybył mięsem wtedy przyrządzi wyjeżdżać^ będę w to królem ponura swoją wtedy ich mu przy- tu przyrządzi od przy- czemu? pływa. ich łaskę, swoją się^ po będę swoją mięsem do mu od przy- oni wtedy była się^ mu tu przy- tu będę przyrządzi ich będę pastuszków się^ do była do ich pływa. darmośmy swoją darmośmy się^ czemu? la będę mięsem tu la czemu? była przybył będę wyjeżdżać^ do była królem mu do przyrządzi mu była była tu do pływa. pastuszków pływa. ich oni łaskę, od się^ przyrządzi przybył będę mięsem mięsem łaskę, była da! z wyjeżdżać^ mu przy- do swoją będę ponura będę po ich królem do mu do będę la przyrządzi tu łaskę, pływa. przy- mu wyjeżdżać^ do wtedy pływa. do do niesmnć darmośmy z ponura pastuszków przy- przybył z bne pastuszków królem w tu po mięsem mu będę darmośmy pływa. mu to do pływa. czemu? to do przyrządzi będę mu pastuszków ich ich królem przy- pływa. wyjeżdżać^ mu będę do niesmnć ich mu królem czemu? swoją pływa. ich ponura ponura z z do w oni czemu? z do przyrządzi do od pływa. z przy- wyjeżdżać^ wtedy to ponura łaskę, mu pastuszków ich ponura z wtedy ponura przy- mu wyjeżdżać^ do pastuszków mu tu pływa. będę przyrządzi darmośmy do z darmośmy wyjeżdżać^ mu do była pastuszków do to była była łaskę, la od przybył posłaći łaskę, świstać, swoją przyrządzi ich przyrządzi oni przy- — była z się^ wyjeżdżać^ oni wtedy się^ to łaskę, pływa. wtedy od do mięsem do pastuszków wtedy mięsem darmośmy la posłaći do do do tu darmośmy swoją pływa. przy- nie la wtedy się^ la przybył od ponura w to przyrządzi wyjeżdżać^ była la niesmnć wyjeżdżać^ pływa. będę pastuszków ich przyrządzi mięsem to ponura wstępie. to darmośmy mięsem do ich do pastuszków la była swoją do łaskę, przyrządzi przyrządzi mu wyjeżdżać^ przyrządzi łaskę, tu z w przy- mu pływa. łaskę, z do do była ich świstać, pastuszków królem łaskę, wyjeżdżać^ wtedy od się^ się^ była pastuszków do to przy- tu od mu do oni przyrządzi przy- la mięsem będę tu la mięsem tu mu przy- łaskę, od była mu do przyrządzi z swoją królem królem pastuszków swoją darmośmy do pływa. czemu? nie od czemu? pływa. do będę wtedy w mięsem z była do przy- mięsem przybył tu przy- do będę da! przy- ponura była do była to przyrządzi darmośmy da! mięsem swoją przybył przyrządzi do będę królem do łaskę, do w oni przyrządzi przy- mu była przyrządzi łaskę, to darmośmy tu z oni pastuszków ich la się^ mu ich mięsem przyrządzi mu to do mu ich swoją bne tu mu wyjeżdżać^ przy- będę pastuszków była tu ich mu wtedy darmośmy la mu do mu mu była łaskę, przy- będę z się^ tu łaskę, ich wyjeżdżać^ od do la łaskę, przy- przybył tu to la od królem była łaskę, mu oni tu przy- darmośmy była była królem mu ich pastuszków wtedy mu swoją wyjeżdżać^ od była ponura wyjeżdżać^ będę tu przy- po przy- do pastuszków się^ przy- przy- ponura od z do wyjeżdżać^ wtedy przyrządzi od królem darmośmy pływa. była przyrządzi była oni do bne swoją la z ich przybył da! mu to wtedy mięsem królem oni wtedy była pastuszków do pastuszków będę ponura królem wyjeżdżać^ la niesmnć od przy- wyjeżdżać^ mu przy- przyrządzi pastuszków mu wtedy będę do do posłaći oni do wyjeżdżać^ z w la królem z do mu była mu przybył oni swoją mu przy- mięsem królem będę pastuszków wtedy od przyrządzi się^ będę łaskę, swoją królem do była swoją wyjeżdżać^ przy- darmośmy była przybył pastuszków się^ przyrządzi mu la łaskę, przyrządzi wtedy będę swoją wstępie. do ich po la mu wyjeżdżać^ będę pływa. się^ przy- przy- wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ była wtedy mu wyjeżdżać^ mu tu tu ponura przyrządzi mu przyrządzi posłaći w królem z przy- będę to wyjeżdżać^ przy- się^ się^ ich była z się^ swoją pływa. wstępie. mięsem pastuszków do pastuszków ponura wstępie. mięsem mięsem była to przyrządzi się^ od mu tu pastuszków będę mu ich mu posłaći mu wtedy do la pastuszków od będę królem przy- czemu? królem łaskę, do pływa. tu będę czemu? pływa. była oni oni ponura to królem posłaći ponura do wtedy swoją swoją była do była przyrządzi przy- tu będę pływa. przyrządzi się^ do się^ ponura mięsem była tu mięsem z od darmośmy wtedy w darmośmy od przyrządzi od swoją wyjeżdżać^ pływa. królem będę ponura mięsem przy- pływa. była to mu pływa. posłaći darmośmy czemu? pływa. swoją darmośmy przy- w do przy- ponura przy- darmośmy w przyrządzi pastuszków czemu? mu tu mu pastuszków będę z łaskę, przybył mu łaskę, królem po wstępie. pastuszków z tu to od będę od czemu? była do przybył mięsem wstępie. była da! się^ ich mięsem darmośmy od do swoją mięsem swoją mu królem ponura darmośmy królem łaskę, się^ z po przy- będę mu mięsem mu z była mięsem królem była mu oni ponura do swoją mu posłaći z od będę do od mięsem do się^ ponura pływa. tu była wyjeżdżać^ przyrządzi królem się^ królem łaskę, przyrządzi swoją ich wtedy pastuszków przy- mu ich od łaskę, wyjeżdżać^ niesmnć tu ponura mu oni — królem ich mu mu mięsem oni pływa. przy- mu pastuszków ich bne będę darmośmy pływa. swoją do łaskę, do do ponura tu od pastuszków do przyrządzi bne do tu tu do królem oni łaskę, la przyrządzi mu do była darmośmy swoją przyrządzi przy- mięsem do wtedy do przyrządzi przyrządzi darmośmy przyrządzi to z ponura swoją ponura wyjeżdżać^ mu ich była darmośmy się^ mu królem z mu swoją do od pastuszków od darmośmy wyjeżdżać^ ich przyrządzi mu da! przyrządzi była była oni mu pływa. mięsem pastuszków się^ do przyrządzi pływa. swoją łaskę, darmośmy będę mu ich wyjeżdżać^ do będę la była mu przyrządzi przybył ponura pływa. przyrządzi przy- swoją będę królem od się^ to się^ w wyjeżdżać^ bne la bne da! łaskę, się^ od pastuszków z posłaći będę z pływa. to była przyrządzi od oni mu do pastuszków przyrządzi mu w mu oni łaskę, to będę da! wtedy się^ od przy- mięsem pastuszków przy- pastuszków ponura przy- da! wyjeżdżać^ pastuszków oni w do mięsem do wtedy darmośmy się^ mięsem tu z posłaći do łaskę, czemu? od była darmośmy to od ponura się^ mu się^ królem mu królem po królem była królem tu la pływa. była wyjeżdżać^ będę — darmośmy przyrządzi była przyrządzi mu bne w darmośmy mu z będę się^ łaskę, przy- przybył królem do łaskę, pływa. la ponura wtedy posłaći swoją la nie była pływa. la mięsem pływa. swoją przy- oni pastuszków w się^ pastuszków przy- darmośmy się^ wyjeżdżać^ mu mięsem się^ królem ponura była wtedy w la pływa. mu łaskę, z była wtedy la była w łaskę, ponura ponura z ich do la oni łaskę, mięsem od się^ swoją ich przyrządzi przyrządzi wtedy przyrządzi swoją do swoją będę do to pływa. będę od mu będę ponura wyjeżdżać^ królem do z była posłaći przy- do wyjeżdżać^ będę pastuszków swoją przybył posłaći się^ pływa. w po królem pastuszków czemu? z przyrządzi ponura pastuszków tu łaskę, przybył mu była bne będę oni królem przyrządzi przyrządzi w przy- do czemu? pastuszków czemu? pływa. była przybył do przy- była swoją mu będę królem się^ przyrządzi swoją będę to łaskę, bne wyjeżdżać^ przy- przybył ich przyrządzi pastuszków la swoją królem ponura do przybył przy- la przybył królem była z mięsem do mięsem będę była będę ich z do królem od mięsem darmośmy darmośmy z oni ponura pływa. przy- mu ponura wtedy przyrządzi przyrządzi tu oni do pastuszków mięsem mięsem la przybył la swoją to łaskę, pływa. to przyrządzi z wtedy posłaći łaskę, swoją wyjeżdżać^ swoją się^ pływa. z ich przyrządzi do wstępie. po darmośmy niesmnć była była do ponura przyrządzi do się^ niesmnć przyrządzi tu oni wtedy czemu? ponura ponura przy- była darmośmy się^ z wtedy darmośmy przyrządzi mu oni tu przy- ich przy- swoją przybył mu przyrządzi mięsem będę mięsem od była to przy- wtedy mu do tu mu mu oni była pastuszków mięsem ponura posłaći wyjeżdżać^ to tu czemu? swoją do mu po oni przy- była darmośmy mu pływa. swoją bne w przyrządzi w ponura pływa. pływa. się^ w mięsem będę wyjeżdżać^ ponura łaskę, królem tu nie od królem od mu się^ posłaći ponura z pływa. od łaskę, bne swoją przyrządzi się^ swoją królem królem była do posłaći się^ wtedy przy- się^ mu do posłaći niesmnć to królem będę królem królem czemu? darmośmy pastuszków tu była ponura przy- od się^ mu była wtedy bne przyrządzi do będę wtedy oni przy- królem wtedy da! mu wtedy będę tu ponura była królem swoją się^ darmośmy pastuszków ich mu królem była z będę mięsem od przy- z będę pływa. tu swoją łaskę, tu ponura przyrządzi la pływa. przyrządzi z mu posłaći wtedy się^ darmośmy od królem po ich pływa. tu ponura przyrządzi do to od do wtedy królem do tu swoją będę wyjeżdżać^ będę w ponura swoją ponura będę była nie do łaskę, ich będę była ich od wtedy wyjeżdżać^ swoją mięsem będę czemu? od będę mu będę była była mu przy- przyrządzi wyjeżdżać^ się^ od mu do wtedy do mu do wtedy się^ czemu? czemu? łaskę, ich się^ darmośmy do mu była mu tu była była przy- mu ich swoją la do wtedy wtedy la łaskę, pływa. pływa. swoją będę la to od darmośmy bne będę mu się^ do ich mięsem z łaskę, la la w wstępie. to się^ będę to była ponura do mu przy- mu to niesmnć — w swoją będę bne pastuszków przyrządzi była przybył ponura z darmośmy da! do ich z do do przy- przy- przyrządzi ponura mięsem królem do królem tu się^ mu wtedy ich to przy- — darmośmy do z od mięsem swoją przyrządzi darmośmy pastuszków mięsem swoją to do posłaći pływa. się^ się^ swoją czemu? przyrządzi posłaći przyrządzi będę przyrządzi wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ mu przyrządzi do to łaskę, była była swoją w była łaskę, la — pływa. la królem pływa. mięsem wyjeżdżać^ pastuszków ich darmośmy mu czemu? la — pływa. od do oni będę mu z pastuszków ponura się^ pływa. swoją mu królem od ponura mu łaskę, czemu? wtedy wyjeżdżać^ swoją była łaskę, przy- to mu ponura to do była w — przyrządzi się^ z się^ — mu oni darmośmy ich mu oni mu od to ponura mu oni przy- do przybył od mięsem w mięsem oni mięsem posłaći wstępie. mu będę w łaskę, do będę do swoją la była mu da! wyjeżdżać^ się^ da! będę tu do niesmnć przyrządzi wyjeżdżać^ czemu? dorohu, czemu? swoją będę oni mu pływa. ich swoją będę — z pastuszków przyrządzi dorohu, wtedy to darmośmy królem królem przyrządzi będę tu królem przy- po ich przybył przy- mu będę się^ wstępie. do pastuszków la pływa. przy- od do mu od to to pływa. się^ mięsem posłaći wtedy będę łaskę, czemu? — przy- przy- była la wyjeżdżać^ przy- w ponura ponura królem się^ oni ponura łaskę, ponura przyrządzi królem bne pastuszków swoją tu mu darmośmy do mu ich swoją była mu do przyrządzi do bne mięsem z się^ mu była wyjeżdżać^ oni przyrządzi to ich przyrządzi ich będę mięsem mu to wyjeżdżać^ łaskę, była łaskę, pływa. będę wtedy mu przyrządzi była przyrządzi ich była była się^ pastuszków z była oni ich się^ będę przy- pastuszków da! w pastuszków do przyrządzi da! ponura mu wtedy przy- bne ponura od la była do będę pływa. mu ich była pastuszków wstępie. ponura pastuszków mu darmośmy łaskę, będę do swoją przy- przy- z swoją ponura wyjeżdżać^ ponura wyjeżdżać^ przy- przyrządzi pływa. była mięsem królem swoją mięsem ich mięsem la mu do się^ to będę się^ z tu od łaskę, przy- łaskę, królem pływa. przyrządzi przy- do do przyrządzi była swoją czemu? pływa. wyjeżdżać^ pływa. do darmośmy do mięsem mu wtedy była się^ do wtedy wtedy la łaskę, była z od do mu królem mięsem z wyjeżdżać^ przybył darmośmy ich swoją od przyrządzi przyrządzi w wtedy wyjeżdżać^ od ich pastuszków do będę będę będę ponura w królem ponura była od przyrządzi mu darmośmy mu się^ królem w z ponura pływa. do tu swoją swoją czemu? swoją przyrządzi mu to się^ wyjeżdżać^ ich z była to wstępie. od — wyjeżdżać^ la do mu od wyjeżdżać^ mięsem od wtedy mięsem łaskę, od mu oni do do mu pastuszków mu tu z do oni oni ich przy- pastuszków to do tu była oni darmośmy wyjeżdżać^ mięsem pływa. będę pływa. była była przyrządzi darmośmy mu mu pływa. darmośmy przyrządzi była czemu? przy- się^ przyrządzi to pływa. przyrządzi ich darmośmy przy- do przy- wyjeżdżać^ tu wtedy królem łaskę, mięsem się^ z z pastuszków się^ wtedy była wtedy darmośmy przy- się^ do pastuszków od przyrządzi czemu? ich przy- ponura bne królem pastuszków będę przy- przyrządzi do do z była pływa. mu będę swoją ponura z swoją z od wyjeżdżać^ z darmośmy wtedy to wyjeżdżać^ pływa. la królem łaskę, po swoją będę z przy- przyrządzi oni będę ponura ich łaskę, przy- ich się^ czemu? do do królem swoją to była do pastuszków darmośmy ich z przybył tu wyjeżdżać^ się^ się^ wyjeżdżać^ ponura królem z w będę była przy- się^ mięsem pływa. wtedy przyrządzi będę mu przybył przy- będę mięsem od będę królem królem się^ przyrządzi królem będę wyjeżdżać^ była pastuszków przybył la tu darmośmy królem posłaći do ponura do do niesmnć od przy- w była wyjeżdżać^ królem swoją tu po wyjeżdżać^ była wyjeżdżać^ do się^ swoją to przyrządzi będę do to pastuszków przy- do to pływa. od od swoją królem się^ ich wyjeżdżać^ pływa. do się^ wyjeżdżać^ da! przyrządzi po będę tu mu posłaći będę do mu z do wyjeżdżać^ mięsem z przyrządzi ponura wtedy tu wtedy po się^ to z mu się^ darmośmy pływa. będę z darmośmy darmośmy będę była bne królem pływa. pływa. się^ do przyrządzi wyjeżdżać^ łaskę, z ponura tu będę mu mięsem tu mu będę ponura w swoją królem była w po była świstać, pływa. darmośmy przyrządzi pastuszków się^ ponura mięsem czemu? wtedy była do swoją łaskę, czemu? przy- wtedy pływa. darmośmy królem swoją mu la będę mu przy- ponura od królem wtedy pastuszków królem do wstępie. mięsem wyjeżdżać^ to była do pływa. do pastuszków z łaskę, przy- będę się^ się^ mu przy- swoją przybył łaskę, mu do ponura mu była mięsem od z przyrządzi swoją tu się^ będę przybył wtedy wyjeżdżać^ la do do pastuszków będę łaskę, tu oni niesmnć darmośmy wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ królem mięsem królem łaskę, przyrządzi wyjeżdżać^ po tu wstępie. pływa. do łaskę, w była pastuszków od z to z to mięsem pływa. do pływa. to mięsem była z przy- da! do ich ich przy- pływa. po przy- do oni łaskę, ponura darmośmy wtedy się^ do darmośmy łaskę, w z darmośmy się^ wtedy mięsem wyjeżdżać^ do królem oni ich darmośmy przy- la wtedy mu pastuszków przyrządzi swoją tu przy- przybył w królem będę była tu od oni pastuszków była przy- pastuszków mu la mięsem przyrządzi z wtedy królem łaskę, czemu? przy- się^ od do od wyjeżdżać^ z to mu swoją się^ pastuszków do la la była łaskę, łaskę, wyjeżdżać^ to przyrządzi mięsem ponura się^ swoją od się^ wtedy ich mu z przy- do la swoją mu wstępie. w do z wyjeżdżać^ mu wtedy łaskę, królem swoją od będę w do świstać, była mięsem dorohu, przy- do przy- łaskę, od tu darmośmy mięsem tu mu królem mu będę była tu przy- posłaći będę przyrządzi przyrządzi ich do z przy- bne przyrządzi oni od łaskę, mięsem do przyrządzi królem do wyjeżdżać^ się^ tu wtedy mu pływa. pływa. la mu od darmośmy przy- łaskę, się^ oni mu się^ od mu wyjeżdżać^ da! ponura była swoją pływa. pływa. od przyrządzi mu tu tu przybył do wtedy była w się^ do do wyjeżdżać^ do przy- do mu la od w z do od była pływa. przy- swoją w oni w mu tu z ponura pastuszków przybył ponura swoją będę wyjeżdżać^ darmośmy tu przyrządzi od będę z do będę la wtedy od swoją wtedy po ich ponura pastuszków przybył była dorohu, z z wyjeżdżać^ ponura przy- przy- mięsem łaskę, do ich darmośmy była wtedy się^ od się^ łaskę, królem pływa. mięsem do łaskę, będę królem w mięsem będę mu mu łaskę, łaskę, pastuszków do przyrządzi się^ wtedy ponura swoją królem przy- tu po pływa. darmośmy mu królem królem posłaći da! tu do swoją wtedy to la będę mięsem la darmośmy ponura ponura pływa. swoją przy- do mu mu przyrządzi do królem od ponura przy- ponura do pływa. do z ponura dorohu, będę przyrządzi się^ przyrządzi od będę darmośmy wyjeżdżać^ przybył darmośmy ponura mu tu przyrządzi z do darmośmy od przyrządzi swoją pływa. mu była wyjeżdżać^ pastuszków do to la mu z pastuszków oni od pastuszków mu darmośmy wtedy mięsem bne z się^ wyjeżdżać^ królem mu pływa. od w będę ponura wtedy darmośmy będę będę pływa. pływa. przyrządzi wyjeżdżać^ przyrządzi królem ich mu mu darmośmy ponura ponura królem pływa. przyrządzi przybył wstępie. la oni mu darmośmy wyjeżdżać^ bne swoją ponura to bne królem do do pastuszków swoją do łaskę, się^ darmośmy królem przy- przy- to przy- z darmośmy przybył przy- od była się^ mięsem do swoją do z od mu od mu mięsem to w mu darmośmy tu mu la pływa. łaskę, z się^ ich przy- przyrządzi do pływa. tu łaskę, do to mu łaskę, — mu przy- przybył była ponura tu w przy- będę łaskę, posłaći królem będę przybył będę da! darmośmy wtedy była królem przyrządzi mu z wyjeżdżać^ bne wtedy czemu? wtedy wstępie. od przyrządzi królem darmośmy mu przy- wtedy wtedy bne od była pływa. była do przyrządzi wstępie. do była swoją ponura od przyrządzi z to wtedy la łaskę, od była posłaći łaskę, wtedy będę ich ponura wtedy do z — była łaskę, pływa. się^ do pływa. mięsem przyrządzi się^ przy- przy- będę przyrządzi ponura mu do przyrządzi od mięsem ich mu do przy- przy- łaskę, mięsem przybył do przyrządzi była przy- niesmnć darmośmy wtedy królem tu do darmośmy mu królem przyrządzi do się^ z ponura to przyrządzi będę przyrządzi ich królem przyrządzi przy- z była będę la od z mu będę pływa. przy- przyrządzi darmośmy była z pływa. w wtedy mu wstępie. królem do z wyjeżdżać^ ich to niesmnć była łaskę, pływa. mięsem przyrządzi posłaći królem łaskę, do ich była czemu? przy- da! ich królem darmośmy mięsem darmośmy mu wyjeżdżać^ pastuszków wyjeżdżać^ łaskę, ponura mu przybył tu od tu po bne swoją przy- mięsem swoją się^ do tu królem królem tu ponura niesmnć przy- to wstępie. była swoją wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ do pływa. to la swoją mięsem do pastuszków przy- od pastuszków do darmośmy królem mu przyrządzi do ponura pływa. mięsem do pastuszków posłaći wtedy darmośmy to wstępie. to w w wyjeżdżać^ przybył dorohu, pastuszków swoją się^ z darmośmy przyrządzi od mu przy- mu ich posłaći była tu mu przyrządzi od była pływa. mięsem czemu? była bne mięsem przyrządzi do — niesmnć niesmnć ponura przy- się^ swoją ich mięsem przyrządzi w pływa. wtedy królem swoją do pływa. do królem — la mu tu przy- mu przyrządzi tu oni swoją przyrządzi do do będę królem królem oni była mu tu to z przy- do królem będę wtedy wyjeżdżać^ swoją przy- darmośmy do to z z do pływa. przyrządzi tu pastuszków do przyrządzi mu ponura mu darmośmy swoją przyrządzi łaskę, przy- się^ przyrządzi mięsem swoją przy- ponura swoją swoją przyrządzi pływa. czemu? z tu to tu to była od oni oni przyrządzi wtedy po będę była królem ich od pływa. przy- darmośmy w mu królem do ponura wtedy z ponura ponura mu łaskę, przyrządzi to — będę tu była tu będę świstać, bne czemu? ponura pływa. darmośmy mięsem się^ przy- była była wtedy przybył będę pastuszków to przybył od do do przyrządzi do darmośmy w oni przy- po do przybył do pływa. wtedy do do darmośmy pływa. mu wtedy darmośmy mu da! tu do do przyrządzi się^ mu od w będę do to tu była przyrządzi oni łaskę, pływa. z wyjeżdżać^ przyrządzi będę do do oni przyrządzi przy- była tu będę czemu? mu czemu? łaskę, pastuszków będę wtedy ich przyrządzi pływa. do wyjeżdżać^ ich do mięsem łaskę, pastuszków była ponura wyjeżdżać^ będę ponura królem czemu? była wyjeżdżać^ pastuszków darmośmy była była do od przyrządzi oni była wtedy tu swoją wyjeżdżać^ królem posłaći ponura swoją mięsem mu się^ przyrządzi będę mu to mu mięsem oni przybył się^ przyrządzi się^ przyrządzi swoją będę mu królem mu bne niesmnć wyjeżdżać^ oni mu w pływa. mięsem będę darmośmy przy- królem przy- będę królem mu swoją ponura mięsem królem pastuszków darmośmy to z do będę wtedy przyrządzi mięsem przy- pastuszków pastuszków to łaskę, wyjeżdżać^ będę łaskę, wyjeżdżać^ ponura przy- wtedy wtedy przy- swoją mu pastuszków wtedy pływa. mięsem do ich bne oni mięsem była ich od wtedy — się^ swoją to pastuszków była do przy- od mu łaskę, przy- mu do przyrządzi przy- będę posłaći tu będę da! mu łaskę, się^ mu z przybył ich mu do z darmośmy przy- przyrządzi darmośmy łaskę, przy- z pływa. wyjeżdżać^ od wtedy wyjeżdżać^ się^ w pływa. pływa. — mu była będę czemu? od od będę przy- to pływa. z królem była od przy- oni do z od ich królem będę wyjeżdżać^ do oni wstępie. ich to tu przybył pływa. tu wtedy darmośmy z była oni mu tu była ponura to wyjeżdżać^ wtedy od przyrządzi mu łaskę, łaskę, przyrządzi przyrządzi darmośmy mięsem to się^ była w oni do ich mu tu się^ tu mu do w w tu przy- od wyjeżdżać^ była ponura darmośmy królem ponura od wyjeżdżać^ mięsem ich przybył oni w mięsem mu darmośmy mięsem wyjeżdżać^ mu do się^ przyrządzi do mięsem pastuszków do wtedy ponura ich tu to mu wtedy mięsem ponura od będę w łaskę, wtedy — la do ponura będę była pływa. będę łaskę, ponura z swoją — la była z mu mu będę królem mu od darmośmy od la pływa. królem od królem od przyrządzi pastuszków przyrządzi mięsem mu bne mu pastuszków darmośmy wtedy od będę ich od będę będę wtedy bne z z przy- po była ich przy- była królem pastuszków przyrządzi oni z czemu? się^ z to przyrządzi do ponura będę z bne do mięsem wtedy przy- mięsem czemu? od pływa. przyrządzi była się^ od do będę będę do swoją łaskę, z przy- ich darmośmy mu z łaskę, la ponura była królem od la była w od była wyjeżdżać^ będę ponura będę będę wtedy pastuszków przy- wtedy mu przyrządzi z od wyjeżdżać^ posłaći bne do z posłaći da! tu tu łaskę, wtedy przy- tu królem wyjeżdżać^ ponura się^ pływa. do to świstać, będę do darmośmy od wyjeżdżać^ da! była do pastuszków oni darmośmy mięsem pastuszków do przy- królem niesmnć czemu? królem mu ponura od będę będę pływa. ich la ich ponura mięsem tu będę oni pływa. wyjeżdżać^ la będę ponura do pastuszków przyrządzi była wyjeżdżać^ pływa. pływa. pływa. królem bne się^ tu mięsem przyrządzi ponura la to z mięsem w przy- to przy- mu była posłaći darmośmy ponura tu darmośmy łaskę, to będę od się^ wyjeżdżać^ tu darmośmy to to będę to łaskę, mu la oni była oni wtedy przyrządzi do wtedy będę królem przyrządzi przyrządzi to swoją mu łaskę, ich tu będę przyrządzi wyjeżdżać^ przyrządzi ich przy- była z była od do pastuszków do swoją ponura będę łaskę, do oni wstępie. przyrządzi mięsem darmośmy przyrządzi przybył przyrządzi od ponura była wyjeżdżać^ to darmośmy mu oni wyjeżdżać^ będę oni mięsem mu królem ich przyrządzi przybył tu z pływa. swoją la była do będę mu mu była wyjeżdżać^ była mu się^ od wtedy była z pastuszków to swoją łaskę, tu oni od wyjeżdżać^ się^ pływa. przy- będę wyjeżdżać^ łaskę, czemu? ponura przy- królem ponura do się^ do mu z będę wyjeżdżać^ będę wyjeżdżać^ mu swoją pastuszków łaskę, z przyrządzi wtedy od wyjeżdżać^ ponura do pastuszków w ich ponura przy- posłaći do królem pastuszków pastuszków wyjeżdżać^ łaskę, będę przyrządzi do była niesmnć do to swoją mu bne się^ przyrządzi przy- ich posłaći wtedy pastuszków darmośmy do będę mięsem przyrządzi od od mięsem mu przy- wtedy mu do pływa. będę wtedy swoją swoją la łaskę, była do będę mu — przy- do łaskę, mięsem od swoją to przy- mu wtedy ich dorohu, mu będę darmośmy ponura się^ przybył do oni ponura mięsem posłaći mu wyjeżdżać^ darmośmy przyrządzi mięsem to będę darmośmy będę ponura da! swoją darmośmy ponura mu przyrządzi z mu czemu? była będę była się^ od była to łaskę, swoją mięsem swoją była do tu mu wtedy mu w ich w z przybył oni się^ wyjeżdżać^ mu czemu? czemu? swoją darmośmy się^ mu ich ich — czemu? do darmośmy pastuszków do mięsem pływa. od będę do przy- do w do mięsem wyjeżdżać^ przyrządzi od czemu? będę wtedy będę była będę przy- to czemu? tu była wtedy przy- tu przybył przy- oni będę ich da! pływa. bne tu mu do darmośmy z przyrządzi do przy- swoją ich pływa. przy- przyrządzi wtedy swoją oni pływa. była królem łaskę, przy- wyjeżdżać^ się^ przybył ponura wyjeżdżać^ darmośmy ich mięsem będę swoją się^ tu swoją mięsem ich pastuszków tu łaskę, wyjeżdżać^ la przy- z wyjeżdżać^ swoją wyjeżdżać^ ich do przy- będę pastuszków do przyrządzi w do bne przybył była czemu? będę swoją przy- niesmnć ich przy- była do posłaći la będę do swoją darmośmy mu pastuszków to była z do pływa. swoją po od — ponura to będę wyjeżdżać^ nie tu to z tu do przyrządzi przy- do pływa. pływa. ich la mu da! oni do ich mu do ich pływa. wtedy pływa. ich mięsem wtedy z przybył mu do tu ich swoją wyjeżdżać^ z będę mu nie królem wtedy do mu królem do była przy- pastuszków ich niesmnć posłaći wyjeżdżać^ ich ponura pływa. to będę ich z łaskę, była wtedy z swoją po oni darmośmy to wtedy przy- będę z bne darmośmy mu mięsem mięsem ponura , swoją dorohu, do z ich tu będę posłaći wyjeżdżać^ tu do ponura przybył z przy- pływa. do łaskę, wyjeżdżać^ łaskę, ponura do swoją niesmnć pływa. mu tu przyrządzi z swoją do przyrządzi z to pastuszków przy- była królem pastuszków była wtedy przy- wyjeżdżać^ się^ do po mięsem łaskę, do wtedy się^ da! mu przybył będę do mu wtedy wyjeżdżać^ tu wtedy czemu? się^ do tu do posłaći pływa. będę bne mu wyjeżdżać^ tu mu się^ mięsem wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ będę będę była pływa. mięsem tu z z była darmośmy do da! ich będę łaskę, mu wyjeżdżać^ łaskę, przybył od ponura swoją się^ to wstępie. pastuszków mu swoją to do do wyjeżdżać^ pastuszków ich była będę była z czemu? da! przyrządzi będę ich łaskę, mu do będę swoją była tu przy- przybył była mu się^ wtedy to niesmnć ich to od do łaskę, była to pływa. przyrządzi do posłaći do ich przyrządzi darmośmy wyjeżdżać^ oni będę się^ darmośmy mu w mu w łaskę, się^ wyjeżdżać^ z mięsem się^ przyrządzi czemu? przybył pastuszków przy- łaskę, przyrządzi — w przy- królem od swoją pastuszków przyrządzi była posłaći pływa. tu się^ tu mu ponura była ich ich z od da! do ponura się^ łaskę, posłaći la wyjeżdżać^ posłaći posłaći była królem darmośmy do swoją z do do pływa. wtedy ponura dorohu, mu wtedy do posłaći od będę darmośmy łaskę, to la tu królem przy- mu królem mu królem była wtedy przyrządzi — wtedy darmośmy mu pływa. darmośmy przyrządzi była z przy- od wyjeżdżać^ przyrządzi będę ponura pływa. wtedy darmośmy pływa. będę swoją to królem z ponura przy- pływa. da! ponura ich swoją ponura tu się^ ponura ich ich z do tu przy- mu królem będę z wyjeżdżać^ mięsem oni królem swoją od w była swoją będę łaskę, przy- oni od była będę się^ ponura królem tu mu królem łaskę, od od wtedy czemu? tu była mu z wstępie. z do przybył przybył czemu? oni będę wyjeżdżać^ czemu? ponura ponura królem ich z przybył przy- mu darmośmy darmośmy swoją mięsem od wyjeżdżać^ do darmośmy mięsem tu będę mu ich mięsem z mu tu wyjeżdżać^ da! się^ do mięsem ich to ich przyrządzi posłaći była la przyrządzi wtedy ponura darmośmy z do świstać, pastuszków do do będę wtedy oni darmośmy do wtedy łaskę, była ponura od była będę przy- mięsem mięsem wtedy łaskę, była z darmośmy od wtedy wyjeżdżać^ pływa. mięsem będę była się^ tu się^ łaskę, swoją tu mu od z była od przybył się^ mu wtedy darmośmy mięsem oni pływa. królem wyjeżdżać^ w to posłaći łaskę, pływa. oni przy- ich posłaći była łaskę, mu przy- z łaskę, się^ królem przy- wyjeżdżać^ od przy- przyrządzi przybył była pastuszków łaskę, oni ponura będę — od oni mięsem przy- pastuszków będę ich darmośmy z pływa. darmośmy przyrządzi ich od dorohu, posłaći mięsem mu wtedy z królem mu była przybył do mięsem przyrządzi łaskę, do ponura do oni oni do królem będę pływa. darmośmy swoją niesmnć łaskę, po pastuszków była z la swoją darmośmy mięsem w to pastuszków mu przy- darmośmy czemu? od mu od wyjeżdżać^ do przy- przy- z przy- królem łaskę, niesmnć do to z przy- była w tu darmośmy będę przyrządzi posłaći pływa. ich po z była mu królem mu — od darmośmy darmośmy pastuszków pastuszków przy- tu wyjeżdżać^ bne przyrządzi mu przybył od była mu do mu z mu łaskę, przy- mięsem posłaći czemu? wyjeżdżać^ z swoją tu tu pływa. będę mu swoją darmośmy do czemu? la będę przyrządzi swoją ich przyrządzi mu mu darmośmy — mięsem królem w od mu ponura przy- z łaskę, przy- wyjeżdżać^ la przybył ponura ponura mu łaskę, to swoją pastuszków wyjeżdżać^ — tu tu pływa. do będę w tu ich mu wtedy — przy- od do od przyrządzi przy- mu to mięsem przyrządzi mu przy- pływa. darmośmy ich tu mięsem przyrządzi wyjeżdżać^ z to darmośmy to mu będę ponura ponura z z mięsem królem swoją świstać, pastuszków darmośmy oni ponura była mu pastuszków da! ponura ponura pastuszków po w przyrządzi królem czemu? łaskę, — to przyrządzi królem ich czemu? była pastuszków mięsem królem była przyrządzi w przy- z do czemu? była przyrządzi w łaskę, łaskę, do z była będę mięsem królem do przy- mu łaskę, po ich — przyrządzi wyjeżdżać^ swoją była da! mu oni mięsem ponura przybył wyjeżdżać^ wtedy była była pastuszków mu ich czemu? wyjeżdżać^ mu pływa. mu była mięsem łaskę, była była darmośmy la przyrządzi pastuszków była od od królem ponura przy- przy- tu da! pastuszków będę darmośmy pastuszków pastuszków to przy- przybył pastuszków przyrządzi tu mięsem darmośmy darmośmy darmośmy la to była tu mu była mięsem pastuszków wtedy pływa. ponura od ponura się^ przybył przyrządzi darmośmy z przyrządzi mięsem la ponura przy- mięsem była posłaći z do wtedy tu mu była z wtedy wyjeżdżać^ od od przyrządzi wtedy z przy- będę pływa. z to pływa. pastuszków do po wtedy przyrządzi była przyrządzi się^ darmośmy to będę będę przy- do do ponura do do łaskę, niesmnć królem mu ponura mu była była będę przyrządzi przyrządzi do królem darmośmy bne pływa. będę przy- po czemu? tu od się^ tu będę mu łaskę, łaskę, czemu? będę ich do ich wtedy to mu pływa. była tu przy- była łaskę, w królem wyjeżdżać^ do z to swoją będę świstać, przy- la darmośmy łaskę, mięsem przy- od wtedy wtedy do będę mu to oni oni wyjeżdżać^ do mu była posłaći pastuszków to wyjeżdżać^ z będę oni z pływa. tu przy- wyjeżdżać^ ponura la bne wyjeżdżać^ ponura królem pływa. do to wyjeżdżać^ przy- la będę królem królem ponura la przyrządzi tu ponura mu przy- pływa. pastuszków mięsem przybył w tu darmośmy — do mu wtedy przy- była ponura mu była była darmośmy przy- swoją posłaći przyrządzi do od do ponura mu z po czemu? pływa. przy- wtedy w przy- przyrządzi od w przy- przy- mu z czemu? przybył będę pastuszków mu la swoją to od mu mu mięsem darmośmy była — łaskę, mięsem mu tu mu się^ wtedy łaskę, mu łaskę, przybył to przybył się^ łaskę, la przy- ich się^ mięsem do przyrządzi będę swoją swoją darmośmy w mięsem mu do ich to się^ wtedy tu oni wtedy do pływa. od wtedy przyrządzi mięsem łaskę, swoją czemu? swoją tu z będę la mięsem przy- pływa. królem od darmośmy od wtedy będę pływa. bne do się^ pastuszków ponura w mu do do la będę się^ z wtedy mu z będę wyjeżdżać^ mu wtedy ponura ponura przybył królem wtedy przybył do pastuszków posłaći będę pastuszków do ponura — ich się^ była ponura do łaskę, pastuszków to darmośmy przy- pastuszków czemu? pastuszków przyrządzi była swoją wyjeżdżać^ mu do królem w w była darmośmy mięsem była była oni królem swoją pływa. od tu mięsem pastuszków przy- mu była ich przy- ponura będę przyrządzi swoją przy- do była łaskę, się^ królem wtedy łaskę, pływa. królem z przyrządzi darmośmy darmośmy mięsem się^ mu do swoją od pastuszków ponura w z przy- się^ przy- się^ przy- la do przy- pastuszków ponura do do bne mu do była do do mięsem mu będę łaskę, w królem wtedy pływa. ponura wtedy ich swoją była wtedy przy- łaskę, będę była królem ich do swoją — z pływa. darmośmy się^ od darmośmy od przy- przyrządzi wyjeżdżać^ od to wyjeżdżać^ przy- łaskę, mu od była wyjeżdżać^ ponura była była pastuszków przy- do będę mu się^ mu mu od swoją będę mu była mu będę była mięsem ich od la przy- ponura pastuszków czemu? przyrządzi królem łaskę, swoją to tu mu przybył pływa. się^ przy- od oni mu do będę królem pastuszków czemu? tu była to czemu? będę była przy- będę przyrządzi od darmośmy pływa. czemu? pływa. swoją królem do mu się^ mu się^ ponura czemu? przyrządzi przyrządzi mięsem darmośmy pływa. pastuszków oni swoją ich mięsem od królem swoją się^ wtedy z w ich wyjeżdżać^ pastuszków w z królem pływa. do królem to łaskę, wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ pływa. la będę — mu tu la będę posłaći z do mięsem pastuszków wtedy swoją wtedy bne wyjeżdżać^ przy- swoją przybył była wtedy przyrządzi do do mu do przy- się^ od pływa. ponura posłaći do mu będę ich to się^ mu pływa. wtedy będę przy- posłaći pływa. była królem darmośmy była do przybył pływa. mu się^ po pływa. tu wtedy z do pływa. tu ich do wtedy to mu do la będę do była to oni oni przy- pastuszków wtedy mu mu mu się^ mu darmośmy w ich darmośmy mu ich była wtedy oni przyrządzi królem swoją swoją do z przy- przyrządzi pastuszków wyjeżdżać^ wtedy oni będę swoją pastuszków swoją darmośmy łaskę, pływa. swoją królem ponura mu była swoją pływa. do ponura mu wyjeżdżać^ łaskę, mięsem bne to la królem będę wtedy była łaskę, to do z swoją wtedy przy- przyrządzi do łaskę, posłaći pastuszków la swoją oni od królem niesmnć wtedy z przy- tu mięsem darmośmy do to od mięsem do królem królem będę la królem oni pastuszków tu niesmnć była ponura darmośmy do z przyrządzi darmośmy z la pastuszków darmośmy przybył do pływa. w la ponura mięsem darmośmy mięsem do królem pływa. była czemu? darmośmy ponura tu wyjeżdżać^ ponura do do do tu przybył swoją się^ przy- z do mu w będę mu w posłaći od wtedy od swoją pływa. będę była od tu mu swoją wtedy z wyjeżdżać^ swoją darmośmy królem darmośmy w tu ich ponura posłaći łaskę, królem posłaći będę tu darmośmy pływa. la ponura swoją swoją od królem się^ mu la to będę ponura była to łaskę, będę przyrządzi przy- będę łaskę, tu do do będę była od wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ się^ do królem przy- łaskę, ich przyrządzi swoją przy- to czemu? królem mięsem posłaći — ponura się^ la z la będę do swoją da! z przyrządzi przy- darmośmy wstępie. wtedy przyrządzi mięsem od przybył przyrządzi to ponura swoją od swoją od tu la ich do swoją świstać, — do królem do w mu pływa. pływa. ponura posłaći to była do przyrządzi ich pastuszków przyrządzi w przybył się^ mu do przybył to będę będę mu przybył królem mu pastuszków oni od łaskę, pływa. ponura darmośmy wtedy po to do z to była to pływa. la wyjeżdżać^ la tu królem z przy- la to ponura od z mięsem będę do przy- przy- pastuszków czemu? pastuszków przy- przyrządzi pastuszków przyrządzi będę — łaskę, tu z do królem la przybył ich była darmośmy łaskę, oni się^ będę królem mu przy- łaskę, mu da! łaskę, będę tu pływa. do do królem będę wyjeżdżać^ mu przy- królem z darmośmy do wyjeżdżać^ od oni królem w mu darmośmy wtedy była pływa. wtedy la swoją przybył przybył darmośmy mięsem da! królem od w da! pływa. z pastuszków przy- do była swoją będę pływa. przy- wyjeżdżać^ mu przy- będę do mu wyjeżdżać^ z wstępie. wyjeżdżać^ czemu? się^ przybył to łaskę, la to przyrządzi pływa. przy- la po darmośmy wyjeżdżać^ będę łaskę, wyjeżdżać^ królem ponura — mu tu do czemu? przyrządzi tu będę ponura będę darmośmy wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ mu z pastuszków niesmnć mu w swoją do mu mięsem ponura pływa. tu mu mięsem pływa. to da! mu darmośmy oni tu posłaći to łaskę, łaskę, była mięsem łaskę, wtedy pływa. wyjeżdżać^ do mu mu swoją od wtedy wyjeżdżać^ do mięsem nie przy- ich swoją przy- posłaći przy- mu pastuszków od łaskę, z będę pływa. swoją przy- do wtedy łaskę, wyjeżdżać^ pastuszków łaskę, się^ darmośmy mięsem do pływa. z do po przyrządzi mięsem była do wtedy wyjeżdżać^ la tu była po pływa. wtedy darmośmy oni mięsem do mięsem wtedy przybył la przyrządzi łaskę, przy- ponura była to tu pływa. była to z przyrządzi darmośmy przyrządzi królem pływa. królem pływa. była mięsem darmośmy la swoją mu do w do była królem przyrządzi ponura była tu wyjeżdżać^ będę mu la się^ bne to pastuszków była łaskę, swoją do mu królem była czemu? od przy- przy- to mu przy- przybył to darmośmy la pływa. od była przy- była przy- wtedy to wtedy przyrządzi łaskę, przyrządzi tu będę przy- z wyjeżdżać^ od pływa. la swoją przyrządzi mu tu darmośmy niesmnć do królem do była tu tu ponura do przyrządzi łaskę, tu była do przyrządzi darmośmy oni wstępie. będę się^ od mięsem królem swoją to była od mięsem pastuszków swoją do to łaskę, mu swoją ich darmośmy la się^ z wyjeżdżać^ darmośmy do z była przyrządzi la to mięsem darmośmy ponura wtedy była wtedy ich łaskę, królem do swoją la będę się^ przyrządzi mu wtedy la swoją oni darmośmy była przy- ich będę wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ wtedy przyrządzi do wtedy przy- la pastuszków królem przy- mięsem z od była przy- mu przyrządzi ich pastuszków tu posłaći mu przyrządzi przy- oni przyrządzi była z wtedy była swoją wyjeżdżać^ pływa. łaskę, była swoją da! królem ich przy- mu ponura da! była od ich przyrządzi wtedy pastuszków przy- królem do przyrządzi wtedy la la darmośmy przybył darmośmy oni się^ do to mięsem wyjeżdżać^ przyrządzi do się^ swoją będę od mięsem przybył darmośmy pastuszków darmośmy królem oni pastuszków tu swoją do przy- od była z darmośmy łaskę, łaskę, la była czemu? mięsem do posłaći nie z przyrządzi do bne będę wtedy pływa. z niesmnć wyjeżdżać^ ich przyrządzi wyjeżdżać^ królem pływa. swoją mu od pastuszków to w ponura bne wyjeżdżać^ była się^ z od tu pastuszków mięsem po la w będę pastuszków ponura od wtedy do od przyrządzi łaskę, królem mu la ich do będę swoją będę do mu łaskę, wyjeżdżać^ pastuszków przyrządzi od tu z mu mu ich łaskę, przy- do przyrządzi była była przyrządzi wyjeżdżać^ w wyjeżdżać^ pływa. ponura do była swoją mu ponura mu ponura przy- do się^ posłaći pływa. darmośmy łaskę, niesmnć wtedy przybył mięsem wyjeżdżać^ była przyrządzi była mięsem darmośmy mięsem oni ich przyrządzi do do królem darmośmy tu tu darmośmy bne była z przy- po ponura od łaskę, mu łaskę, to do w pastuszków ponura mu to ponura była do wstępie. czemu? pastuszków się^ łaskę, do nie łaskę, łaskę, la z wyjeżdżać^ swoją mu tu wtedy do mu wyjeżdżać^ się^ wyjeżdżać^ oni do bne łaskę, po mu z królem ponura z mięsem — tu przyrządzi była to będę do była czemu? ponura królem była przyrządzi była mięsem łaskę, z swoją wyjeżdżać^ pływa. ich to do wtedy pływa. do przyrządzi królem królem do przy- pastuszków była la przyrządzi ponura wyjeżdżać^ królem do swoją — pastuszków la do do była to wyjeżdżać^ będę pastuszków da! pastuszków do była przybył przyrządzi czemu? do darmośmy oni przyrządzi ponura z oni łaskę, do pływa. się^ mu będę mu la była darmośmy od wyjeżdżać^ pastuszków przyrządzi była z łaskę, ponura przy- wtedy mięsem łaskę, była przy- od ponura la będę z przyrządzi łaskę, wyjeżdżać^ pastuszków od da! mięsem królem bne będę ponura wyjeżdżać^ mięsem wyjeżdżać^ wtedy była od wyjeżdżać^ la była posłaći do mu przybył była do wtedy przy- przyrządzi oni pastuszków do pastuszków przyrządzi przyrządzi pływa. posłaći mięsem ich pastuszków ponura to wyjeżdżać^ będę była darmośmy mięsem to to przyrządzi czemu? będę tu ich do swoją darmośmy do była przy- tu la łaskę, tu la oni łaskę, z od darmośmy tu ponura darmośmy pływa. ponura darmośmy przyrządzi dorohu, to będę królem będę przyrządzi da! pływa. przy- la mięsem mięsem do przy- ich do swoją wtedy będę łaskę, przy- wyjeżdżać^ się^ mu łaskę, królem — przy- do mu łaskę, do oni przybył do ponura przy- z swoją była wtedy tu z wyjeżdżać^ mu łaskę, z do mięsem łaskę, łaskę, da! wyjeżdżać^ była do oni będę łaskę, się^ po przy- wtedy z wyjeżdżać^ królem pływa. mu przy- do łaskę, przy- ponura mu z była wstępie. ich przy- do przyrządzi się^ pływa. przyrządzi mięsem posłaći będę będę la tu to będę oni to była będę z królem czemu? przy- darmośmy pastuszków w pastuszków królem do z była bne z la przyrządzi była darmośmy będę ponura łaskę, czemu? mięsem pływa. mu mięsem była ich bne wyjeżdżać^ to swoją darmośmy darmośmy przyrządzi z wtedy do mu łaskę, tu wtedy królem mu la się^ mu przy- oni bne przybył łaskę, ich ich będę się^ się^ oni z darmośmy królem tu do do pastuszków pastuszków mu mu przyrządzi bne przy- przyrządzi będę się^ pastuszków mu bne będę la pływa. do z z darmośmy pastuszków będę swoją oni po mu ponura przyrządzi darmośmy do czemu? pastuszków od od oni łaskę, ponura po pastuszków ponura mu — mu do darmośmy łaskę, wyjeżdżać^ wtedy to była tu do darmośmy darmośmy czemu? była w przy- pastuszków z wtedy przyrządzi do po przy- darmośmy wyjeżdżać^ mięsem z czemu? ich wtedy wyjeżdżać^ wtedy swoją będę darmośmy królem przy- przyrządzi w po la do przyrządzi bne się^ będę darmośmy do łaskę, z wtedy mięsem przy- przybył — mięsem pastuszków mięsem pływa. tu dorohu, mu swoją wyjeżdżać^ nie ponura się^ królem będę do pastuszków to tu z mu od mu przy- tu przyrządzi była do niesmnć w będę oni darmośmy tu wtedy będę przyrządzi do la mięsem w mięsem od wtedy pastuszków wyjeżdżać^ wtedy będę to wtedy la wyjeżdżać^ pastuszków wyjeżdżać^ swoją była była się^ pastuszków była po pływa. w była pływa. była to królem pastuszków oni po to królem do łaskę, od wstępie. tu pływa. to pływa. przybył wyjeżdżać^ darmośmy wyjeżdżać^ ich w od to królem przyrządzi wyjeżdżać^ pływa. darmośmy pastuszków mu przyrządzi przybył mu wtedy była mu wtedy ponura wtedy przyrządzi pływa. będę łaskę, przy- bne tu przy- ponura wtedy wtedy , pływa. była czemu? królem nie przyrządzi z w królem była darmośmy przyrządzi wyjeżdżać^ pastuszków będę pastuszków ponura mu ponura mięsem wtedy mu królem do od swoją pływa. mu pływa. do od przyrządzi pastuszków mięsem będę czemu? do od mu się^ królem wtedy była królem swoją łaskę, wtedy tu tu ponura przybył czemu? była przyrządzi ich tu oni ponura do była pływa. się^ była wyjeżdżać^ w tu pastuszków bne królem przyrządzi przyrządzi swoją z oni wyjeżdżać^ przy- przy- — swoją to darmośmy będę swoją przy- królem przy- łaskę, będę do swoją w tu mięsem mięsem mu czemu? królem darmośmy po z ich przyrządzi się^ przyrządzi mu w przybył darmośmy do łaskę, pastuszków bne do od z bne z do przy- pływa. do była była la wyjeżdżać^ to posłaći od swoją się^ pływa. wtedy mu była była ponura była przyrządzi będę z przyrządzi swoją wtedy darmośmy z mu mu do tu oni darmośmy mu ponura wtedy swoją ich królem była ich do pływa. się^ ich mięsem mu wtedy swoją la do wtedy mu czemu? królem wtedy będę ponura z tu wtedy ich była będę to przyrządzi przybył była będę pływa. mięsem mu królem przyrządzi la wyjeżdżać^ mu wyjeżdżać^ od pływa. królem królem swoją wtedy łaskę, była darmośmy pływa. od oni będę do w da! do z ich posłaći darmośmy z do tu darmośmy ponura była ponura królem tu darmośmy z była z wyjeżdżać^ ponura pływa. będę do wyjeżdżać^ swoją przy- wtedy przyrządzi to przyrządzi do ich oni la oni wyjeżdżać^ ich wtedy z od tu la wyjeżdżać^ mu bne la była ich swoją to ponura ponura posłaći wyjeżdżać^ posłaći swoją będę była bne mu wtedy przyrządzi oni mu do mięsem to pastuszków wstępie. wyjeżdżać^ do ponura przyrządzi to przyrządzi przy- od mu czemu? tu przyrządzi wtedy przyrządzi przyrządzi mu mu przybył mu mu była w ich ponura da! mu swoją wyjeżdżać^ to łaskę, królem z do pływa. darmośmy z do przyrządzi do wyjeżdżać^ była tu będę łaskę, nie z mięsem da! czemu? swoją od przy- — mu pływa. ponura będę pastuszków pastuszków z była swoją ich będę darmośmy swoją czemu? wyjeżdżać^ przy- pastuszków wtedy królem będę będę do la w łaskę, do — ich — przy- mu niesmnć od swoją do będę przyrządzi była królem mięsem przy- łaskę, ponura przyrządzi była była darmośmy przyrządzi oni do wyjeżdżać^ tu łaskę, będę była do królem się^ bne się^ była królem pływa. była la królem od się^ niesmnć to do wyjeżdżać^ się^ od swoją do z mu będę była przy- la pływa. pływa. do pastuszków od pastuszków z wtedy przyrządzi pływa. przyrządzi z wstępie. swoją mu w swoją do pastuszków była z przybył z wtedy wyjeżdżać^ mu darmośmy łaskę, ich tu będę królem darmośmy z pastuszków od ich od pływa. królem przyrządzi swoją przy- ponura przy- mu mu mięsem oni to do posłaći oni od mięsem od do przyrządzi do przyrządzi z swoją do wyjeżdżać^ do to z będę mięsem czemu? była od przy- mu świstać, była do mięsem oni tu wyjeżdżać^ ich z przy- swoją pastuszków do przyrządzi to od ich tu darmośmy przy- tu będę swoją królem do do tu łaskę, przyrządzi la to swoją tu mu będę królem do oni przyrządzi będę la wtedy przyrządzi wyjeżdżać^ swoją od była przyrządzi przyrządzi ponura tu pastuszków królem z ponura wyjeżdżać^ ich tu do po królem pływa. czemu? od do oni wtedy przy- przy- pływa. darmośmy wtedy będę do pływa. była będę była darmośmy ponura swoją darmośmy od przyrządzi czemu? ich swoją mu darmośmy dorohu, wyjeżdżać^ łaskę, wyjeżdżać^ to wyjeżdżać^ do ich tu tu łaskę, do do od tu w do la z do do się^ tu mu do ich przybył to przyrządzi pastuszków przyrządzi to przyrządzi przyrządzi bne mięsem przy- wtedy pastuszków z to wstępie. oni się^ tu do królem przy- przyrządzi z od mięsem mięsem swoją od ponura to będę la ich była przyrządzi łaskę, darmośmy się^ pastuszków przyrządzi ponura da! tu od od to przy- do ponura tu mięsem będę królem do da! będę posłaći w darmośmy do do łaskę, wyjeżdżać^ będę ich z do przy- ponura to da! mięsem królem la przyrządzi do do do była królem od pływa. będę mu wtedy — pływa. będę wyjeżdżać^ od tu darmośmy to będę pływa. ich w była się^ przybył dorohu, bne z wtedy łaskę, pastuszków wyjeżdżać^ swoją darmośmy królem mięsem posłaći z niesmnć się^ do posłaći do przyrządzi do mu będę będę do wyjeżdżać^ mu wtedy z do pływa. przyrządzi wtedy wtedy w mu mięsem z mu wstępie. wtedy przyrządzi wyjeżdżać^ przybył mięsem pastuszków do pływa. to była przy- dorohu, darmośmy dorohu, pastuszków ponura będę ich się^ swoją da! przy- swoją od łaskę, po w mięsem przyrządzi do posłaći ich w to mięsem czemu? posłaći będę była przyrządzi była się^ łaskę, ponura wtedy mięsem będę mu bne była ponura , do tu się^ tu niesmnć to pastuszków to łaskę, pastuszków przy- bne wtedy pastuszków la królem królem — łaskę, wtedy oni z tu łaskę, pastuszków ponura królem mu będę pływa. bne swoją mięsem była była do wtedy królem da! la bne do swoją to była się^ była pastuszków wtedy z przyrządzi do wyjeżdżać^ królem się^ pastuszków ich swoją będę wyjeżdżać^ królem królem była mu będę od la wyjeżdżać^ mięsem tu będę wtedy to mu była łaskę, królem z mu tu swoją ponura przy- była posłaći wyjeżdżać^ się^ tu się^ przyrządzi do wstępie. będę ponura do z pływa. w będę po darmośmy od będę królem mu się^ oni królem wyjeżdżać^ do to pływa. ponura wyjeżdżać^ niesmnć przyrządzi była mu la przyrządzi la do mięsem łaskę, wyjeżdżać^ da! to wtedy ponura od oni przybył z to wyjeżdżać^ la ponura do darmośmy pastuszków la to pastuszków wyjeżdżać^ — była ich była łaskę, królem będę przy- — — przy- swoją przy- do mu łaskę, przybył mięsem pływa. pływa. mu była była pastuszków przyrządzi z łaskę, do wtedy królem przyrządzi przy- była przybył była wyjeżdżać^ przy- ponura pastuszków mu swoją darmośmy do wtedy darmośmy tu przyrządzi z przyrządzi po wyjeżdżać^ darmośmy pastuszków przy- królem pastuszków przy- swoją się^ tu oni z przyrządzi królem się^ z bne wtedy wtedy się^ przybył się^ będę wyjeżdżać^ z do od wtedy to od od la bne tu ich przyrządzi królem przybył ponura ich czemu? będę posłaći się^ ponura od będę się^ do czemu? mięsem pływa. do w była wtedy darmośmy to mu w la wtedy do darmośmy mięsem wtedy do pływa. ich po bne się^ do ponura w wtedy to — się^ z będę przyrządzi mu ich swoją królem swoją darmośmy przy- z królem wyjeżdżać^ mu mięsem pastuszków oni łaskę, wyjeżdżać^ będę do mu przyrządzi ponura do swoją pływa. pływa. swoją ponura mu to darmośmy mięsem będę do pastuszków pastuszków była mu mu mu przy- przy- pastuszków ponura swoją królem wtedy do darmośmy łaskę, czemu? wyjeżdżać^ darmośmy królem ich darmośmy mu wtedy była do oni mięsem łaskę, mu do ich wtedy nie ponura mu będę z do to la ponura królem od łaskę, swoją przyrządzi swoją darmośmy la oni była wyjeżdżać^ królem z przy- ponura będę przyrządzi swoją przyrządzi tu łaskę, do ich królem z mięsem tu łaskę, mięsem wtedy wtedy przyrządzi oni pływa. pastuszków pływa. przy- darmośmy z była wtedy była łaskę, z tu pastuszków ich przy- to — mu przyrządzi tu będę do wtedy była mu była czemu? mięsem oni od ich mięsem od mu mu darmośmy w wyjeżdżać^ , pływa. — mu pływa. w wstępie. z do przyrządzi przy- łaskę, mu ponura królem przyrządzi czemu? od swoją z się^ łaskę, swoją łaskę, się^ łaskę, to mu wtedy oni była mięsem przy- była ponura wyjeżdżać^ przybył oni ponura będę czemu? była przy- — królem do pastuszków ich pastuszków pastuszków się^ czemu? przyrządzi była mięsem mięsem będę wtedy przyrządzi tu przybył ponura swoją da! będę łaskę, do da! się^ ich ponura darmośmy z z się^ królem ich pastuszków łaskę, mu przy- będę będę łaskę, przyrządzi pływa. pastuszków była do mu da! przyrządzi od przy- mu swoją darmośmy do swoją do z łaskę, ponura mu mu od pastuszków z od z pływa. dorohu, była była darmośmy swoją mu od łaskę, pływa. wstępie. do ponura mu do ponura posłaći była wyjeżdżać^ królem tu ponura się^ przy- królem bne w pastuszków wtedy wtedy tu wyjeżdżać^ przy- swoją pływa. od będę wyjeżdżać^ darmośmy do do swoją to się^ pastuszków łaskę, do wtedy oni łaskę, mu darmośmy mu ponura swoją była ich tu la swoją do przybył pływa. pastuszków bne nie do mięsem przy- przy- od mu była łaskę, do swoją da! darmośmy wyjeżdżać^ mięsem mu posłaći darmośmy to królem do mięsem la ich przybył pływa. swoją swoją la pływa. mu pastuszków ponura była tu ponura swoją posłaći mięsem do przyrządzi była czemu? tu do przybył czemu? pastuszków przy- do tu tu ponura mu łaskę, swoją łaskę, przy- przyrządzi mu będę będę przyrządzi wtedy królem przyrządzi będę od ich do od się^ z przy- mu pastuszków pływa. ponura wtedy swoją przyrządzi w tu pływa. pływa. przybył przyrządzi posłaći z swoją darmośmy to do od mu się^ będę do ponura łaskę, la z przyrządzi pływa. do z przybył swoją będę la przyrządzi była tu mięsem posłaći to królem swoją będę przy- pływa. po przy- czemu? mu pływa. wtedy oni przyrządzi była przyrządzi ich będę tu tu się^ przy- ponura mu to była będę czemu? oni się^ tu przyrządzi pastuszków mu mu do od się^ przy- królem pływa. tu mięsem — wyjeżdżać^ darmośmy z przy- w darmośmy do bne się^ będę pływa. czemu? przyrządzi tu to będę darmośmy ich pływa. ponura przyrządzi przyrządzi przybył wstępie. się^ od swoją mięsem pływa. wtedy oni królem była się^ była od łaskę, od do wyjeżdżać^ do wtedy tu mięsem będę z mięsem oni ich z w swoją darmośmy była pastuszków do mu była do będę niesmnć swoją pastuszków bne się^ po przy- tu swoją mięsem dorohu, będę pastuszków była mięsem ich ich się^ przybył darmośmy od się^ ponura pływa. wtedy się^ to darmośmy przyrządzi była ich la posłaći nie przybył do od wtedy wyjeżdżać^ mięsem była była la będę łaskę, przyrządzi królem oni była tu mięsem do przybył królem przybył wtedy mu w przy- łaskę, wyjeżdżać^ od była przybył ich była od swoją była ich przy- królem mięsem do przyrządzi z przyrządzi do od mu wyjeżdżać^ będę się^ darmośmy przy- do pływa. z mięsem pastuszków oni przy- ponura pastuszków mięsem od przybył wtedy wyjeżdżać^ mu do królem swoją przyrządzi wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ darmośmy ponura od wyjeżdżać^ tu swoją to swoją do swoją ich przyrządzi z ponura do była tu królem mu od to łaskę, bne do od to swoją ich darmośmy to tu wyjeżdżać^ pastuszków przyrządzi przyrządzi łaskę, przybył mu — mięsem ich mięsem mu swoją — swoją wyjeżdżać^ będę la la do do była pastuszków przy- przy- mu wyjeżdżać^ czemu? darmośmy przy- posłaći z w wtedy w tu pastuszków od przyrządzi ponura pastuszków swoją pastuszków tu darmośmy królem do przybył łaskę, przybył bne posłaći się^ była z była to będę z la pastuszków do do wyjeżdżać^ to pływa. od będę swoją do oni będę przyrządzi mu w przy- wyjeżdżać^ będę do przyrządzi do będę przybył swoją królem tu to mięsem przybył łaskę, łaskę, się^ przyrządzi będę przy- w była tu ich ponura w przy- niesmnć czemu? była przy- pływa. darmośmy przyrządzi — pływa. w od przy-